Informatie Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding van belasting wordt alleen verleend voor de aanslagen:

 • onroerende zaakbelastingen;
 • rioolheffing;
 • afvalstoffenheffing:
  • vastrecht: wel kwijtschelding mogelijk
  • variabele deel: geen kwijtschelding mogelijk (voor ledigingen vanaf 2019)

Kwijtschelding aanvragen 

We verlenen volledige kwijtschelding als er geen vermogen, geen betalingscapaciteit en/of geen bijzondere of directe afwijsgrond aanwezig is. Pas nadat de aanwezige betalingscapaciteit en het vermogen zijn bepaald voor de betaling van de belastingaanslag kan voor het resterende bedrag “gedeeltelijk” kwijtschelding worden verleend.

Blijkt bij de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek dat er nog belemmeringen zijn, dan zullen wij bij u gegevens opvragen. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens wordt dan een beslissing genomen.

Niet eens met de beslissing?

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u binnen 10 dagen na verzending administratief beroep indienen tegen deze uitspraak bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.

Geautomatiseerde kwijtschelding

Heeft u volledige kwijtschelding ontvangen en ons een toestemming gegeven, dan laten wij uw gegevens in het volgende belastingjaar opnieuw controleren. U hoeft dan niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen.

Komt u in het volgende jaar voor kwijtschelding in aanmerking dan wordt dit weer automatisch verleend. Wij verlenen u dan automatisch kwijtschelding.

Komt u in het volgende jaar niet in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding, dan ontvangt u een brief. Denkt u op basis van de gegevens op dat moment toch voor kwijtschelding in aanmerking te komen dan kunt u alsnog een nieuw verzoek indienen. Afhankelijk van de situatie zullen wij dan een aantal bewijsstukken opvragen.

Het doel van de geautomatiseerde toetsing is verlaging van de administratieve lasten voor zowel inwoners als de gemeente én een verkorting van de afhandeltermijnen. Aan deze geautomatiseerde toets zijn geen kosten verbonden. Het is bij wet niet toegestaan om de ontvangen persoonsgegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken. 

Klopt de aanslag niet?

Wanneer u van mening bent dat uw aanslag onjuist is vastgesteld, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet u doen op de wijze zoals op het aanslagbiljet is aangegeven. Kwijtschelding vraagt u alleen aan wanneer u de aanslag niet denkt te kunnen betalen.

Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangt u een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarop aanslagregels kunnen staan voor de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Afhandeling van uw verzoek

Een verzoek om kwijtschelding kan worden ingediend op de digitale belasting balie of de daarvoor bestemde formulieren, een verkort of uitgebreid  "verzoek om kwijtschelding". Verzoeken die middels mail of brief worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. U krijgt naar aanleiding van uw brief dan een verkort kwijtscheldingsformulier toegezonden. Vervolgens kunt u het formulier binnen twee weken volledig ingevuld terug sturen.

Uitstel van betaling

Vanaf het moment dat u een kwijtscheldingsformulier heeft ingeleverd, wordt alleen uitstel van betaling verleend voor de aanslagregels waarvoor kwijtschelding mogelijk is. Voor de betaling van de aanslag afvalstoffenheffing (variabele deel) wordt dus géén uitstel verleend. 

Het aantal ledigingen moet u betalen voor de vervaldatum of bij automatische incasso wordt dit in maandelijkse termijnen geïnd.

Richtlijnen bij de beoordeling van uw verzoek

Als de aanslag juist is vastgesteld en u niet in staat bent het verschuldigde bedrag te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw huidige financiële situatie.

Uw verzoek wordt in de volgende gevallen afgewezen

 • u hebt het kwijtscheldingsformulier niet, niet volledig of onjuist ingevuld;
 • u hebt de aanvullende informatie die bij het kwijtscheldingsformulier wordt gevraagd, niet ingeleverd;
 • u hebt het verzoek om kwijtschelding niet met het uitgereikte formulier gedaan;
 • u hebt onjuiste gegevens verstrekt;
 • het feit dat u niet kunt betalen is aan uzelf te wijten;
 • u verkeert in surséance van betaling of in staat van faillissement, tenzij er sprake is van een akkoord als bedoeld in de artikelen 138 en 252 FW;
 • er binnen twee jaren een wijziging in uw financiële omstandigheden te verwachten;
 • een uitbetaald bedrag (bijvoorbeeld belastingteruggaaf) is niet aangewend ter voldoening van de schuld waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd;
 • het belastingbedrag langer dan 3 maanden geleden is betaald;
 • een derde kan aansprakelijk worden gesteld voor uw schulden;
 • er wordt niet voldaan aan de door de gemeente gestelde eisen.
Vermogen

Beschikt u over vermogen, dan wordt er geen kwijtschelding verleend.

Hebt u een positieve betalingscapaciteit, dan heeft u geen of slechts gedeeltelijk recht op kwijtschelding van belastingen.

Onder vermogen wordt verstaan de waarde in het economische verkeer van de bezittingen van u en eventueel uw echtgenoot/partner, verminderd met de schulden die wettelijk hogere voorrang hebben dan de gemeente Meierijstad, zoals hypotheekschuld. Het is daarbij niet van belang of de vermogensbestanddelen onmiddellijk verkocht kunnen worden. Vormt u met een partner samen een huishouden, dan gaat het om het vermogen van u en uw partner samen.

Voorbeelden van vermogensbestanddelen zijn onder meer:
Een eigen woning, inboedel, spaartegoeden, bank-/girosaldi, grond, een garage, een tweede (vakantie)woning, (sta)caravan, boot. 

Niet alle aanwezige vermogensbestanddelen tellen in de berekening voor het verlenen van kwijtschelding volledig mee. Er zijn een aantal uitzonderingen:

Inboedel

De waarde van een inboedel telt pas mee als vermogensbestanddeel als de waarde meer bedraagt dan € 2.269,00. 

Kapitaals- en levensverzekeringen

Rechten op kapitaals- en prestaties uit levensverzekeringen worden slechts vrijgesteld als hierin staat vermeld dat deze zijn bestemd voor de verzorging van de uitvaart van belastingschuldige of de partner. Deze vrijstelling kent geen maximum. 

Personenauto

De personenauto wordt bij de beoordeling voor kwijtschelding als vermogen gezien als de verkoopwaarde op het moment van het verzoek om kwijtschelding € 2.269,00 of meer bedraagt. Onder de waarde van de auto wordt verstaan, de prijs die de autohandel bereid is te betalen bij inkoop zonder gelijktijdige verkoop van een andere auto.

De auto wordt niet in de berekening meegenomen als u aannemelijk kunt maken dat het gebruik van een passende auto absoluut onmisbaar is voor het beroep dat u uitoefent of in verband met ziekte en/of invaliditeit. U moet dan een verklaring van een medisch specialist overleggen.

Heeft u meer dan één auto in uw bezit, dan wordt uw verzoek afgewezen.

Overwaarde van het eigen huis

Tot het vermogen hoort ook de overwaarde van uw huis. De overwaarde zal worden berekend aan de hand van de huidige WOZ waarde (vermeld op uw aanslagbiljet) minus de huidige openstaande hypotheekschuld.

Bank/girosaldi

Hier worden niet de volledige saldi in aanmerking genomen. Vrijgelaten wordt een bedrag gelijk aan het voor u geldende normbedrag voor kosten van levensonderhoud, vermeerderd met de netto woonlasten en de netto ziektekosten.  

Extra vermogensvrijstelling

Er geldt een extra vermogensvrijstelling van € 2.269,00 aan financiële middelen voor personen die op 31 december 1999 de leeftijd van 65 jaar hadden bereikt. 

Levensloopregeling

Een voorziening die ingevolge een levensloopregeling is opgebouwd, is vrijgesteld.

Studie

Een bedrag dat is verkregen op een bank- of girorekening in het kader van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in de vorm van een lening is vrijgesteld.

Geen kwijtschelding voor overige belastingen

We verlenen geen kwijtschelding voor overige belastingen, zoals leges, reclamebelasting, precariobelasting en andere retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is gebonden aan een aantal rijksregels. Binnen de door het Rijk vastgestelde regels voert de gemeente Meierijstad het maximale kwijtscheldingsbeleid. De gemeente is bevoegd tot het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Iedereen aan wie een aanslag is opgelegd kan een verzoek om kwijtschelding indienen, als hij of zij denkt deze niet te kunnen betalen.

Hulp nodig?

Een formulier invullen kan lastig zijn. Daar kunt u hulp bij krijgen. Maak telefonisch een afspraak met:

 • de formulierenbrigade, Veghel, telefoonnummer: 14 0413
 • Welzijn de Meierij, Schijndel / Sint-Oedenrode, telefoonnummer 073 544 14 00