Mijlpalen van Meierijstad

Collegewerkprogramma van Meierijstad: ’de Mijlpalen van Meierijstad’ (MvM)

‘Meierijstad zijn we samen!’, is de titel van de Mijlpalen van Meierijstad (MvM) voor de periode 2017-2022.

Hierin worden de speerpunten van beleid en de ambities voor de komende bestuursperiode aangegeven. Basis hiervoor is het coalitieakkoord 2017-2022: ‘Meierijstad zijn we samen!’, dat op 12 januari 2017 werd gesloten tussen de fracties van Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA.

Het coalitieakkoord beschrijft “wat” de coalitie de komende periode van 5 jaar wil bereiken. In de Mijlpalen van Meierijstad presenteren wij “wat we daarvoor gaan doen”, welke activiteiten in gang worden gezet. Daarbij vermelden wij dat de fusie van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel per 1 januari 2017 op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) gevolgen heeft voor gemeente-brede beleidsharmonisatie in 2017 en 2018. Het gaat daarbij wat ons betreft niet om uitgebreide nota’s maar om maatwerk. Situationeel per beleidsthema afgestemd op wat moet, wat mag en wat we willen bereiken.

De input voor de MvM is bij meerdere partijen opgehaald. De input komt van coalitiepartijen, niet-coalitiepartijen, de ambtelijke organisatie en de stakeholdersbijeenkomst van 20 maart 2017. Verder noemen we de van ‘buiten’ opgehaalde informatie tijdens werkbezoeken van het college. Veel van de opmerkingen van deze partijen hebben we een plek kunnen geven in de MvM. Maar niet allemaal en daarvoor vragen wij uw begrip. Er waren tegenstellingen en we hebben zelf ook keuzes gemaakt.

Welke ambities moeten of willen we prioriteit geven? De realiteitswaarde van de MvM is getoetst. Dat betekent dat we nadrukkelijk hebben gekeken naar de maakbaarheid, betaalbaarheid en haalbaarheid van de bestuurlijke ambities: een realiteitsfilter. Dat neemt niet weg dat als zich gedurende deze bestuursperiode nieuwe kansen voordoen wij hiervoor open staan. Sterker nog, ervoor zullen gaan!

Onze ambities staan centraal, de weg er naartoe is flexibel. In die zin is MvM een dynamisch document.

Wij willen samen met onze inwoners, het onderwijs, ondernemers en het maatschappelijk middenveld de ambities van de MvM waarmaken. Voor ons vormen samenwerking en participatie de sleutel tot succes. Dat vraagt om een actieve inzet van alle betrokkenen. Wij zijn ervan overtuigd dat de voor ons leidende principes een meerwaarde voor én door de samenleving zullen zijn.

Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022 en het regeerakkoord 2017-2021

Welke invloed heeft het regeerakkoord 2017-2021 op de Mijlpalen van Meierijstad? In een uitgebreide analyse zijn de gevolgen voor de programma's MvM in kaart gebracht. Meer informatie over Mijlpalen van Meierijstad vindt u op https://meierijstad.pcportal.nl/