Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bevordert het inzicht in de manier waarop de gemeente werkt. Daarbij helpt ze de gemeenteraad bij het opstellen van de hoofdlijnen van beleid en bij het controleren van het bestuur van de gemeente door het college van burgemeester en wethouders. Dit doet de rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar het bestuur van de gemeente. De onderwerpen kiest de commissie zelf. Deze kunnen erg uiteenlopen. Zo kan de rekenkamercommissie onderzoek doen naar hoe beleid in de praktijk werkt, maar bijvoorbeeld ook naar de manier waarop de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college verloopt. De rekenkamercommissie onderzoekt vervolgens welke resultaten de gemeente bereikt met het beleid, hoe dat gebeurt en tegen welke prijs (ingezette middelen).

Onderzoek aan de hand van drie vragen

De rekenkamercommissie onderzoekt het beleid aan de hand van drie vragen:

Is het doeltreffend?

Betekent dat de inspanningen en uitgaven van de gemeente ook echt bijdragen aan het realiseren van het nagestreefde doel (oftewel: het doel bereiken).

Is het doelmatig?

Betekent een goede verhouding tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier gebruiken om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc.).

Is het rechtmatig?

Betekent dat de gemeente zich houdt aan de geldende wetten, regels en besluiten.

Heeft u een idee voor een onderzoek?

U kunt zelf een idee voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie Meierijstad.

Onderzoeksonderwerp aanleveren

Hebt u een vraag of wilt u contact met de rekenkamercommissie over andere zaken, dan kunt u ook een mail sturen naar: rekenkamercommissie@meierijstad.nl

Samenstelling rekenkamercommissie
Jaarverslag 2021 en Onderzoeksprogramma 2022
Actuele stand van zaken lopende onderzoeken

Oriëntatie op nieuwe onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie oriënteert zich met enige regelmaat op nieuwe onderzoeksonderwerpen. Om bruikbare aanbevelingen te kunnen doen, moet het onderzoek vanzelfsprekend van goede kwaliteit zijn, maar bij voorkeur is het onderwerp ook actueel en relevant, zodat het niet in een bureaulade verdwijnt.  Wij laten ons bij de keuze van een onderzoeksonderwerp bij voorkeur leiden door de inhoudelijke ambities van Meierijstad, zoals vervat in de Mijlpalen van Meierijstad.

Bij het op zoek gaan naar nieuwe onderzoeksonderwerpen is de nieuwe gemeenteraad geconsulteerd tijdens een workshop op 7 april 2022. Aan de hand van een shortlist van vier onderwerpen heeft de raad zijn voorkeur aangegeven voor een tweetal onderwerpen, te weten ‘Culturele instellingen’ en ‘Duurzaamheidstoets in raadsvoorstellen’. De rekenkamercommissie kijkt nu in hoeverre deze onderwerpen kunnen worden opgenomen in het onderzoeksprogramma voor 2022 (en doorloop in 2023). 
De commissie zal in ieder geval een zogenaamd doorwerkingsonderzoek organiseren over een drietal sinds 2017 uitgebrachte rekenkameronderzoeken:  Toegang sociaal domein (2018), Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief (2018 en Maatschappelijk vastgoed (2018). 
Een doorwerkingsonderzoek laat met name zien in hoeverre de aanbevelingen van uitgebrachte onderzoeken opvolging kregen in nieuw of aangepast beleid.
Er zijn intussen een drietal onderzoeksbureaus benaderd voor een oriënterend gesprek in september.

Onderzoek Eenzaamheid in Meierijstad

Het onderzoek, dat van start ging in november 2021 is uitgevoerd door B&A Groep uit Den Haag. De centrale onderzoeksvraag was of de gemeente Meierijstad het goede doet om eenzaamheid in Meierijstad tegen te gaan. Onderzocht is in welke mate eenzaamheid voorkomt, welk beleid er ontwikkeld is om eenzaamheid tegen te gaan, welke beleidsinstrumenten worden ingezet, welke maatschappelijke partners erbij betrokken zijn, wat de ervaringen en wensen van de inwoners zijn, best practices en lessen voor de toekomst. Het onderzoek is intussen gepresenteerd aan de raad op een beeldvormende avond op 7 april 2022. en kort daarna ook gepubliceerd op de website van de gemeente. De bestuurlijke besluitvorming over het onderzoeksrapport vond plaats in de commissie van 9 juni en de raad van 23 juni 2022. Alle aanbevelingen werden overgenomen.