Veiligheid

Hoe kunnen we de sociale en fysieke veiligheid in Meierijstad in de toekomst waarborgen door effectieve maatregelen te nemen tegen opkomende bedreigingen zoals (cyber)criminaliteit, terrorisme, milieurisico’s en pandemieën? En hoe kunnen we tegelijkertijd de rechten en vrijheden van individuen beschermen? Hoe kunnen we in de samenleving polarisering verminderen en constructieve dialoog, begrip en samenwerking bevorderen, met als doel sociale cohesie en vreedzaam samenleven te bevorderen?