Richtlijnen terrassen bij horeca

Uitgebreide terrassen waarvoor ontheffing verleend is tot 1 november 2022 moeten voldoen aan de volgende richtlijnen: 

 1. Op deze afspraken is altijd de meest actuele noodverordening en coronawetgeving (tijdelijke wet maatregelen COVID19) van toepassing. Ontwikkelingen van het coronavirus kunnen invloed hebben op de afspraken, deze kunnen dus tussentijds aangepast worden.
 2. Regelgeving vanuit de Rijksoverheid en Veiligheidsregio overrulet altijd. Dat wil ook zeggen dat als daar aanleiding toe is, deze richtlijnen per direct aangepast kunnen worden. Uiteraard worden ondernemers daar dan over geïnformeerd.
 3. De ondernemer of groep van ondernemers levert een plan in met situatietekening in via vergunningen@meierijstad.nl Uit dit plan blijkt hoe het gebruik zal zijn en of de aanpassing vergunningplichtig is. Eventueel gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. In het geval er meerdere eet- en drinkgelegenheden in de omgeving gevestigd zijn, moet er sprake zijn van een gezamenlijk plan. Het omgevingsdialoog is van belang. In het plan moet aangegeven zijn wat het resultaat hiervan is.
 4. De ondernemer voert het omgevingsdialoog over zijn verzoek met direct belanghebbenden en beschrijft met wie men gesproken heeft, wat de opvattingen zijn van de omgeving en hoe hier rekening mee wordt gehouden (zoals eigenaren en gebruikers die extra terras voor hun deur krijgen en omwonenden die mogelijk geluidshinder gaan ervaren). Als er gebruik gemaakt wordt van grond van derden moet hier toestemming voor zijn.
 5. Een terras wordt aangemerkt als buitenruimte wanneer het in de open lucht gelegen is en aan de bovenzijde en/óf aan drie zijden volledig open is. Als een terras zich over meerdere zijden van een pand uitstrekt, dan geldt elke zijde als een apart terras. Voor elk terras geldt dan dat 3 zijden of de bovenzijde volledig open moeten zijn. In alle andere gevallen gelden de COVID-maatregelen voor een binnenruimte.
 6. Het gebruik van extra ruimte is tijdelijk tot 1 november 2022. Daarna gelden de regels voor terrassen weer.
 7. Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca. We moeten gezamenlijk voorkomen dat een terras of een gezamenlijk terras neigt naar een evenement.
 8. Naastgelegen panden moeten ten alle tijden goed bereikbaar blijven.
 9. Bij een aanvraag voor extra ruimtegebruik is geen sprake van een vergunning en er worden geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente.
 10. De APV, alle vergunningen en alle andere relevante wetgeving is altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op een tijdelijke uitbreiding. Ook sluitingstijden zijn opgenomen in de APV.
 11. De toegang voor veiligheidsdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er in voetgangersgebied altijd een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 meter breed en met een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij blijft.
 12. De toegankelijkheid van onze centra voor mensen met een beperking vermindert niet. Voorkom struikelgevaar.
 13. Op (de uitbreiding van horeca)terras mag geen muziek, ten gehore gebracht worden. Er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen levende muziek ten gehore gebracht worden zonder ontheffing.   
 14. De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden.
 15. Er mogen geen tenten of bouwwerken geplaatst worden op het terras zonder toestemming van de gemeente. Om te bepalen welke toets noodzakelijk is, kunt u uw plan voorleggen aan vergunningen@meierijstad.nl. Wij informeren u dan over de vereisten. Bij het ombouwen van buitenruimte tot binnenruimte is de vergunningaanvraag veelomvattender dan bij het overdekken van het terras met enkel een doek.
 16. Elke constructie moet brandveilig zijn en de constructie moet veilig zijn, bij een vergunningaanvraag of ontheffing wordt hierop getoetst. Hou rekening met sneeuwval.
 17. In het geval van noodzakelijke vergunningverlening kan er meteen gebruik gemaakt worden van de vergunning. Er is nog wel bezwaar mogelijk (tot 6 weken na vergunningverlening). Om dit te voorkomen is het omgevingsdialoog van groot belang.
 18. Eilandterrassen mogen niet overkapt worden.
 19. Parasols en terrasheaters zijn zonder vergunning toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond. In alle andere gevallen is een vergunning noodzakelijk. Hou in alle gevallen rekening met veilig gebruik ook bij storm of sneeuwval. Een terrasheater in een tent kan brandgevaarlijk zijn. Hier kan te allen tijde op gecontroleerd worden.
 20. Terrasverwarming moet zo energiezuinig mogelijk zijn en gebruikt worden. Zij zijn alleen aan als er gasten zijn en er wordt bij voorkeur gekozen voor LED of warmtekussens.
 21. De ondernemer is verantwoordelijk voor alle stroomvoorzieningen.
 22. Open vuur is verboden.
 23. Er mag zonder toestemming geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond en er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating.
 24. Weekmarkten, evenementen en werkzaamheden in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent dat terrassen hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand, verwijderd moeten worden. Ondernemers worden hiervan op de hoogte gesteld.
 25. Er wordt door ondernemers rekening gehouden met standplaatsen. Eventuele verplaatsing hiervan kan in overleg met alle partijen worden toegestaan.
 26. Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen.
 27. Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten open blijven en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar. Fietspaden moeten binnen puntobstakels minimaal 4,2 meter breed zijn (3,5 + 0,7 m) en buiten obstakels 4,8 meter (3,5 + 1,3 m).
 28. Er moet rekening gehouden worden met kerkdiensten. Kerkgangers moeten ongestoord doorgang hebben met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
 29. Op een uitbreiding van terras mogen enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden voor gebruik ter plaatse.
 30. Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan (behalve als in het ingediende plan anders is afgesproken). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare orde en veiligheid te waarborgen. De burgemeester kan opleggen dat het terras moet worden vastgeketend.
 31. In het geval van ondersteunende horeca op niet-horecabestemmingen gelden de regels ten aanzien van de maximale afmeting van het terras tijdelijk niet. Als het terras zich op eigen terrein bevindt hoeft geen plan te worden ingediend. Uiteraard gelden de regels in de APV en in het kader van openbare orde en veiligheid en andere relevante wetgeving hier onverminderd. 
 32. Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester of wethouders, een toezichthouder van de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik genomen openbare grond vrij maken of aangebrachte voorziening verwijderen/aanpassen.