Tweede termijn voor subsidie Corona Toegangsbewijzen binnen gemeente Meierijstad

Tweede termijn Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) 

Ondernemers (horeca), sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties moesten begin 2022 coronatoegangsbewijzen controleren. Op 12 juli 2022 heeft het college hiervoor een subsidieregeling vastgesteld. Heeft u in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 kosten gemaakt voor de controle van de Corona toegangsbewijzen? Dan kunt u tot en met 31 december 2022 een tegemoetkoming in de kosten hiervoor aanvragen. De volledige regeling vind u op de website van overheid.nl. 

Voor wie is deze regeling? 

 • Vrijwilligersorganisaties;  
 • Professionele/commerciële organisaties;  
 • Binnen- en buitensportverenigingen. 

Voorwaarden 

De subsidieregeling is bedoeld voor organisaties binnen gemeente Meierijstad. Belangrijk hierbij is dat uw vereniging/stichting/onderneming verantwoordelijk was voor de uitvoering van de toegangscontrole. U kunt subsidie aanvragen voor kosten die u gemaakt heeft voor de controle van de Corona toegangsbewijzen. Deze kosten moet u gemaakt hebben in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.    

Voor de subsidie gaat het om de volgende kosten:

 1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten (1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022); 
 2. in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;
 3. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten; 
 4. in geval van inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten. Hiervoor kan maximaal € 5.000,- aangevraagd worden. Voorwaarde is dat er onvoldoende eigen personeel beschikbaar was; 
 5. materiële kosten voor de controle;  
 6. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 5; 
 7. Voor binnen- en buitensportverenigingen geldt een vergoeding op basis van ledenaantal. 

Hoogte subsidie 

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die u gemaakt heeft voor de controle op de Corona toegangsbewijzen. Om de hoogte van de subsidie te berekenen gebruikt u de rekentool.  

Aanvragen 

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend. Aanvragen na deze datum worden niet in behandeling genomen. Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. In totaal is voor deze subsidie € 311.985,-- beschikbaar. 

Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W, ondertekend door een door de organisatie bevoegd persoon. In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

 • De gevraagde subsidie;
 • De gegevens van uw organisatie waaronder: NAW gegevens, KvK nummer, rekeningnummer incl. juiste tenaamstelling en contactgegevens zodat wij bij vragen contact met u op kunnen nemen; 
 • De onderbouwing van de gevraagde subsidie. Dit is in ieder geval de rekentool (Excel) aangevuld met bijlagen. Denk hierbij aan facturen (materiaal en inhuur), bewijs van uitbetaling bij vrijwilligersorganisaties of een overzicht/toelichting van het aantal tafels / te bedienen bezoekers van uw horeca onderneming. Voor sportverenigingen moet bewijs meegestuurd worden van het ledenaantal per 1 januari 2022; 
 • Mee te sturen facturen moeten op naam van de stichting/vereniging/onderneming staan, niet op een natuurlijk persoon. Tenzij aanvullend een uittreksel van de KvK wordt meegestuurd waarin de bestuursleden staan vermeld in geval van een vereniging of stichting. 
 • Als u facturen instuurt,  stuurt u dan ook het betalingsbewijs mee. 

Uw aanvraag stuurt u per e-mail in via info@meierijstad.nl met als onderwerp Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) tweede termijn.

Rekentools 

Om de hoogte van de subsidie te berekenen maakt u gebruik van een van onderstaande rekentools. Hierbij zijn een aantal punten belangrijk: 

 • Stuur de rekentool als Excel bestand mee met uw aanvraag; 
 • Velden waar een formule in staat mogen niet overschreven worden; 
 • De geboden vergoedingsbedragen mogen niet aangepast worden; 

Rekentool Ondernemers 

Bent u een (horeca) ondernemer en heeft u corona toegangsbewijzen moeten controleren dan kunt u de rekentool voor ondernemers gebruiken om uw aanvraag in te dienen. 

Rekentool Vrijwilligersorganisaties 

Bent u een vrijwilligersorganisatie en heeft u corona toegangsbewijzen moeten controleren dan kunt u de rekentool voor vrijwilligersorganisaties gebruiken om uw aanvraag in te dienen. 

Rekentool binnen- en buitensportverenigingen 

Bent u een binnen- of buitensportvereniging en heeft u corona toegangsbewijzen moeten controleren dan kunt u de rekentool voor sportverenigingen gebruiken om uw aanvraag in te dienen. Bij sportverenigingen wordt een staffelbenadering toegepast op basis van het aantal leden.