Subsidie maatschappelijk welzijn 2023 - concept - opdracht en subsidieplafond

De gemeente Meierijstad subsidieert jaarlijks haar maatschappelijke (welzijns-) partners. De subsidie is bedoeld voor diverse (welzijns-)activiteiten. Het college formuleert hiervoor jaarlijks een “subsidie opdracht”.

De subsidie opdracht voor 2023

 1. Algemeen deel 
 2. Deelopdrachten

Tot 1 juli reageren op concept-opdracht

De Coöperatie Maatschappelijk Werk Meierijstad en overige gegadigden krijgen tot 1 juli de gelegenheid om op de concept-opdracht te reageren.  

 • Zij dienen aan te geven voor welke deelopdrachten zijn een subsidieaanvraag indienen.
 • En zij mogen inhoudelijk op de deelopdrachten reageren.

Uiterlijk 1 september stelt het college de definitieve opdracht vast, en stuurt deze naar de maatschappelijke partners en de overige gegadigden die gereageerd hebben. De beoordeling van alle subsidieaanvragen leidt uiteindelijk tot subsidieverlening in december 2022.

Deelopdrachten

 • Reageren kan zowel op alle deelopdrachten van blok b als op blok a 
 • Maar men kan ook reageren op een afzonderlijke deelopdracht(en). De deelopdrachten zijn
  • Blok a inzet in relatie tot toegang tot zorg.
  • Blok b met deelopdrachten voor CJG, aanbod voor jeugdigen met beginnende problematiek/kwetsbare jongeren, jongerenwerk, VVE/taalstimulering, aanpak laaggeletterdheid, inclusieve samenleving, Laagdrempelige inloopvoorzieningen en  daginvulling, mantelzorg, dementie, zorg en veiligheid, onafhankelijk cliëntondersteuning, vrijwilligers en Ondersteuning burgerinitiatieven en sociale partners.

Subsidieplafond

Gaat de raad in december akkoord, dan is het totaal beschikbare budget € 5.892.872,00 (exclusief indexering). Een subsidieaanvraag mag niet hoger zijn, dan het hiervoor genoemde subsidiebedrag.

Verdeelcriteria

Subsidieaanvragen zullen worden beoordeeld op een vijftal criteria. Op elk van de criteria wordt een score toegekend. Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond c.q. meerdere subsidieaanvragen voor dezelfde (deel-)opdracht wordt een rangschikking gemaakt. De  aanvragen met de hoogste kwaliteit (en score) worden dan het hoogste gerangschikt. Verdeling van de beschikbare middelen gebeurd dan in de volgorde van rangschikking.

Beoordelingscriteria

Mochten zich nieuwe gegadigden melden voor participatie in de maatschappelijke opdracht is het subsidieplafond leidend qua budget, inclusief eerder benoemde voorwaarde. Consequentie van de situatie waarbij meerdere gegadigden een subsidieaanvraag indienen is dat de mogelijkheid bestaat dat de beschikbare middelen op basis van de beoordeling al dan niet (deels) toegekend worden aan (nieuwe) gegadigden.
Indien het in de fase hierna (tot 1 oktober) leidt tot subsidieaanvragen, dan zullen deze worden beoordeeld op een vijftal beoordelingscriteria en op elk van de verdeelcriteria wordt een score toegekend. Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond c.q. meerdere subsidieaanvragen voor dezelfde (deel-)opdracht wordt een rangschikking gemaakt, waarbij de aanvragen met de hoogste kwaliteit (en score) het hoogste gerangschikt worden. De beschikbare middelen verdeeld in de volgorde van de rangschikking.

Qua beoordeling wordt een afweging gemaakt op basis van:

 1. Kwaliteit van het inhoudelijk werkplan (bijdrage aan doelstellingen, samenhang tussen opdrachten). Hierbij moeten noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht aantoonbaar aanwezig zijn (o.a. capaciteit, bereikbaarheid) (weging 20%)
 2. Meerwaarde voor uitvoering opdracht en samenwerking (inhoud, efficiency en financieel) (weging 20%)
 3. Bekendheid met en kennis van lokale situatie (weging 20%)
 4. Aantoonbare ervaring met welzijnswerk en onderdelen zoals beschreven in de opdracht (weging 20%)
 5. Bereidheid tot samenwerking/participatie in samenwerking tussen partners (weging 20%)