Ontwikkeling duurzame mobiliteitsvisie

Op deze webpagina vindt u informatie over de ontwikkeling van de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad. De visie actualiseert het mobiliteitsbeleid van de voormalige gemeenten in Meierijstad en gaat in op de nieuwe trends en ontwikkelingen. In de visie staat hoe we de komende jaren om willen gaan met zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De visie gaat zowel over infrastructuur (en techniek) als over gedrag. 

Het is een complex vraagstuk

Het maken van een mobiliteitsvisie is een complex vraagstuk.

  • Het gaat over veel onderwerpen: auto, fiets, voetgangers, openbaar vervoer, positieve gezondheid, duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit enz.
  • Het gaat om een integrale opgave: we houden rekening met beleidsdoelstellingen op andere thema’s als economie, ruimtelijke ordening, recreatie, duurzaamheid en gezondheid. We houden ook rekening met landelijk, provinciaal en regionaal beleid en afspraken.
  • Het gaat om een afweging van verschillende belangen: economie, natuur, bewoners van de ene straat of wijk en bewoners van een andere straat of wijk enz.

De planning

  • Oktober – november 2021: bestuurlijke besluitvorming definitieve Duurzame mobiliteitsvisie en nota van Beantwoording.

Zienswijze op concept

De concept Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad lag ter inzage van 16 juni tot en met 27 juli 2021. De concept Duurzame mobiliteitsvisie is digitaal te raadplegen via www.goudappel.nl

Goudappel

Alle zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording. Deze wordt samen met de definitieve Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad dit najaar aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Samenspraak

De concept visie is tot stand gekomen in samenspraak met belangrijke betrokkenen (zoals Provincie, Arriva, dorps- en wijkraden, POM). We hebben 4 focusgroepen en 5 afdelingen gehouden.

Om een beeld te krijgen van wat goed gaat en wat beter kan op het gebied van verschillende mobiliteitsaspecten binnen Meierijstad hebben we een enquête gehouden onder inwoners, bezoekers, werknemers en scholieren. De enquête is ingevuld door circa 400 personen.

Andere input voor de concept Duurzame mobiliteitsvisie zijn:
-       de huidige en toekomstige knelpunten verkeer;
-       beleidsdoelstellingen op andere beleidsterreinen met raakvlakken mobiliteit;
-       landelijk, provinciaal en regionaal beleid en plannen;
-       trends en ontwikkelingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad kunt u contact opnemen met Veronique de Wit, e-mail mobiliteitsvisie@meierijstad.nl