Herinrichting De Langedonk en verkeersdrempels wijk De Donken

Onlangs zijn wij gestart met de herinrichting van De Langedonk en de aanleg van verkeersdrempels in de wijk De Donken. Op deze pagina informeren wij u over dit project. Dit project wordt mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Noord-Brabant en het Rijk.

Waarom dit project

  • In Meierijstad zijn alle woongebieden behalve woongebied De Donken aangewezen en ingericht als 30 km-zone (met een maximum snelheid van 30 km/uur).
  • Daarnaast was het wegonderhoud van De Langedonk een reden om dit project op te starten. De weg moet worden onderhouden. Daarnaast willen wij de inrichting (vormgeving) van De Lagedonk beter afstemmen op de functie en het gebruik van de weg als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom.

Voor vragen

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Kees van Ravensteijn, e-mail: kvanravensteijn@meierijstad.nl

Maatregelen lagere snelheid

Op dit moment is de maximaal toegestane snelheid in De Langedonk 50 km/uur en zijn er vrijliggende fietspaden. Met de herinrichting van De Langedonk

  • verlagen wij de maximaal toegestane snelheid naar 30 km/uur,
  • worden er brede fietssuggestiestroken op de rijbaan gemaakt en
  • verkeersplateaus op de kruispunten aangelegd.

Hierdoor krijgt De Langedonk de uitstraling van een woonstraat en wordt het voor (doorgaand)verkeer minder aantrekkelijk. In de wijk De Donken leggen we op 4 locaties verkeersdrempels aan om het verkeer af te remmen.

Verbetering groen

Door het verwijderen van de vrijliggende fietspaden komt er ruimte vrij voor het verbeteren van de kwaliteit van het groen in De Langedonk. Uit het onderzoek naar de levensverwachting van de bomen blijkt dat een groot aantal bomen in te kleine plantvakken of te dicht op de verharding staan. Ook blijkt uit dit onderzoek dat een aantal bomen ziek zijn. Vandaar dat wij in De Langedonk in totaal 49 bomen kappen. 

Voor de te kappen bomen planten we circa 100 bomen terug. Hierdoor staan er in de nieuwe situatie meer bomen dan nu. Op dit moment staan veel bomen in een rij langs de rijbaan. Door de brede groenstroken kunnen we de bomen beter verspreiden, waardoor er een parkachtig landschap ontstaat. Ter hoogte van de kruisingen maken we vaste plantenborders. Dit geeft een extra attentie aan het verkeer en versterkt de groene uitstraling van De Langedonk.

Aan de zuidzijde van De Langedonk wordt een voetpad van tegelverharding aangelegd. Aan de noordkant komt vanaf de Krommedonk een pad van half verharding dat glooiend door het ‘park’ en langs het water loop.

Planning

De aannemer is begin september 2021 gestart met de werkzaamheden. Voorlopig gaan wij ervan uit dat de aannemer voor 1 december 2021 klaar is. Of de bomen en planten dan ook al zijn geplant, is afhankelijk van de levertijd en het weer. Voor het voorjaar van 2022 zijn ook alle werkzaamheden aan het groen afgerond. 

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Alle woningen zijn tijdens de werkzaamheden zoveel als mogelijk bereikbaar. Het kan echter voorkomen, dat voor korte periodes een woning beperkt bereikbaar is of dat bewoners moeten omrijden. Dit geldt uiteraard niet voor de hulpdiensten. Deze kunnen altijd alle woningen bereiken.