Snelheidsremmende maatregelen

Inspelen op gedrag van weggebruikers voorkomt onnodige en kostbare maatregelen

Snelheidsremmende maatregelen worden gedaan voor de veiligheid. Ze worden geplaatst om het rijgedrag van de mens te beïnvloeden, zodat niet te hard gereden wordt. Dit is een kostbare technische maatregel, om het rijgedrag van mensen te beïnvloeden. Daarnaast kan een weg nog zo verkeersveilig zijn ontworpen, als de mens zijn aandacht er niet bij heeft zullen er toch slachtoffers vallen. Verkeer blijft namelijk mensenwerk. Onderzoek toont dan ook aan dat bij ruim 90% van alle verkeersongevallen menselijk falen een belangrijke rol speelt.

Vaak vindt het probleem van te hard rijden plaats in woonwijken. Dit heeft alles te maken met het fenomeen ‘risicocompensatie’, waarbij weggebruikers een constant niveau van waargenomen risico accepteren. Bekendheid met de omgeving leidt ertoe dat een weggebruiker een lager risico waarneemt. De weggebruiker compenseert dit vaak door harder te gaan rijden. Het probleem wordt dus niet veroorzaakt door de inrichting van de weg, en begint bij het gedrag van de weggebruikers. De gemeente is dan ook niet de enige die een verantwoordelijkheid heeft bij het aanpakken van verkeersproblemen. Iedere partij die betrokken is bij het probleem, moet zijn of haar verantwoordelijkheid hierin nemen, in deze situaties dus ook zeker de buurtbewoners zelf.

Vanuit de gemeente hebben wij het standpunt dat er eerst bewustwording van het probleem gecreëerd moet worden onder weggebruikers voordat er in de laatste fase mogelijk snelheidsremmende maatregelen getroffen kunnen worden. Het een is namelijk niet los te zien van het ander. Verkeersmaatregelen worden gerealiseerd doordat weggebruikers zich niet aan de regels houden. Om die reden willen wij als gemeente dus eerst inspelen op het gedrag van de weggebruiker voordat we eventueel fysieke maatregelen gaan treffen. Door eerst in te spelen op het gedrag van weggebruikers wordt men bewust van de problemen in de buurt, en wordt het effect van eventuele fysieke maatregelen ook hoger. De fysieke maatregelen worden dan vanuit een nieuwe gedeelde mentaliteit in een buurt geplaatst, mocht dit nog nodig zijn. Zoals eerder vermeld zijn fysieke maatregelen erg kostbaar. Vanuit de afdeling verkeer hebben wij een beperkt budget voor fysieke maatregelen. Hierom moeten wij dus prioriteiten stellen bij het aanleggen van fysieke verkeersmaatregelen. Zoals eerder vermeld is de eerste stap bewustwording van het probleem creëren onder weggebruikers. Om die reden kan de afdeling verkeer u wel een buurtactie aanbieden onder begeleiding van de onafhankelijke organisatie Veilig Verkeer Nederland (VVN), mits er genoeg animo voor is vanuit de buurt zelf. De actie wordt op kosten van de gemeente aangeboden. Uit ervaring blijkt dat een buurtactie van VVN een effectief middel is om de verkeersveiligheid in woonbuurten te verhogen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de buurtadviseur die gekoppeld is aan uw buurt.