Bestemmingsplan aanpassen

In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Past uw (bouw)plan binnen de regels van het bestemmingsplan, dan kunt u een omgevingsvergunning indienen. Wijkt u (bouw)plan af van het bestemmingsplan? Dan heeft u drie mogelijkheden.

Mogelijkheden aanpassen bestemmingsplan 

 1. U kunt, als u oriënterende vragen heeft, contact opnemen met de gebiedsregisseur;
 2. U kunt uw (bouw)plan eerst globaal laten beoordelen voordat u een officieel principeverzoek indient;
 3. U kunt een officieel principeverzoek indienen. Een principeverzoek is een voorloper op een bestemmingsplanherziening of een aanvraag omgevingsvergunning.

De Omgevingswet

In verband met de voorbereidingen op de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet komen vanaf begin 2022 de keuzes 2 en 3 te vervallen. We spreken vanaf dat moment voortaan van een initiatief, omdat het zo in de Omgevingswet staat. U kunt uw initiatief dan alleen indienen via een intakeformulier. We houden u op de hoogte vanaf wanneer deze nieuwe werkwijze definitief ingaat.

Mogelijkheid 1: contact opnemen met de gebiedsregisseur

Heeft u een idee en wilt u weten of indienen kans van slagen heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met de gebiedsregisseur. De gebiedsregisseur kan een eerste inschatting maken. De gebiedsregisseur kan daarbij wijzen op relevante kaders, zoals woningtype en parkeernormen.

Kaart gebiedsregisseurs Klik op de kaart om te zien wie uw aanspreekpunt is.

Gebiedsregisseurs
Kern Gebiedsregisseur Telefoonnummer E-mail
Boerdonk Thieu van Asperen 0413 - 381 833 tvanasperen@meierijstad.nl
Boskant Yolanda Meijkamp 0413 - 381 836 ymeijkamp@meierijstad.nl
Eerde Thieu van Asperen 0413 - 381 833 tvanasperen@meierijstad.nl
Erp Tom van den Waardenburg 0413 - 381 290 tvandenwaardenburg@meierijstad.nl
Keldonk Tom van den Waardenburg 0413 - 381 290 tvandenwaardenburg@meierijstad.nl
Mariaheide Tom van den Waardenburg 0413 - 381 290 tvandenwaardenburg@meierijstad.nl
Nijnsel Yolanda Meijkamp 0413 - 381 836 ymeijkamp@meierijstad.nl
Olland Yolanda Meijkamp 0413 - 381 836 ymeijkamp@meierijstad.nl
Schijndel Thieu van Asperen 0413 - 381 833 tvanasperen@meierijstad.nl
Sint-Oedenrode Lianne Vulders 0413 - 381 835 lvulders@meierijstad.nl

Veghel / Kern Veghel ( incl. Veghels Buiten )

Miranda van de Graaf 

0413 - 381 824

mvandegraaf@meierijstad.nl

Wijbosch Miranda Eekman 0413 - 381 823 MEekman@meierijstad.nl
Zijtaart Tom van den Waardenburg 0413 - 381 290 tvandenwaardenburg@meierijstad.nl
Buitengebied     ruimtelijkeordening@meierijstad.nl

Hebt u vragen over uw plannen in het buitengebied dan kunt u deze richten aan ruimtelijkeordening@meierijstad.nl, onder vermelding van: “Aan gebiedsregisseur buitengebied”. In uw mail kunt u vermelden of u een overlegmoment (telefonisch) wenst of een schriftelijke reactie (e-mail).

De overige gebiedsregisseurs zijn ook telefonisch bereikbaar via het centrale telefoonnummer 14 0413 of per mail via ruimtelijkeordening@meierijstad.nl

Mogelijkheid 2: indienen vooroverleg principeverzoek

Zit u niet meer in de oriëntatiefase, maar heeft u een concreet plan dan bieden wij de mogelijkheid om voorafgaand aan het indienen van een officieel principeverzoek (informeel) in overleg te treden. U kunt hiervoor een ‘vooroverleg principeverzoek’ indienen. Dit betekent dat wij uw plan globaal zullen beoordelen. Deze beoordeling kunt u gebruiken voor:

 • het bepalen of u overgaat tot het indienen van een officieel principeverzoek;
 • het aanscherpen van uw plan, zodat de kans groter is dat er na indiening van een principeverzoek een positief besluit gaat volgen;
 • het inschatten of de onderbouwing van uw plan voldoende is om over te kunnen gaan tot indienen van een officieel principeverzoek.

Een ‘vooroverleg principeverzoek’ kunt u via het onderstaande formulier indienen. Daarbij kunt u kiezen tussen een overlegmoment of een schriftelijke reactie (e-mail).

Vooroverleg principeverzoek 

De globale beoordeling gebeurt op basis van de navolgende criteria.

Criteria beoordeling principeverzoek - stedelijk gebied

Uitgangspunt is om bebouwing te concentreren binnen het bestaand stedelijk gebied (bebouwde kom). Het bouwen of gebruik in strijd met het bestemmingsplan is alleen mogelijk als er ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd. Om dit doel te behalen worden verzoeken beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Er moet sprake zijn van:    

 1. (Her)ontwikkeling van monumentaal of cultuurhistorisch vastgoed (geen sloop en historiserende nieuwbouw);
 2. (Her)ontwikkeling van bestaande gebouwen in een woonomgeving / woonbestemming (kantoor, school enz);
 3. (Her)ontwikkeling van detailhandel in de diverse centrumgebieden, buiten het kernwinkelgebied (dus het veranderen van de detailhandelsfunctie);
 4. Splitsing en verduurzaming van bestaande woningen;
 5. Aantoonbare extra ruimtelijke kwaliteiten, bijvoorbeeld het toevoegen van groen (beplanting) en blauw (water) per initiatief;
 6. Meervoudig of innovatief ruimtegebruik en / of vernieuwde woonvormen / doelgroepen zoals genoemd in de Woonvisie;
 7. Overeenstemming met de strategie vanuit de herijking van het woningbouwprogramma;
 8. Parkeerplaats(en) die volledig op eigen terrein gerealiseerd kunnen worden;
 9. Bereikbaarheid, inrichting openbaar gebied en parkeren;
 10. Overeenstemming van het bouwvolume met de omgeving (maat en schaal der dingen);
 11. Geen beperking door de ligging van kabels en leidingen/riolering; 
 12. Duurzaamheid (bouwmaterialen, energie, etc).

Als het verzoek positief beoordeeld is aan de hand van bovenstaande criteria, dan is de haalbaarheid van een verzoek kansrijk. U als Initiatiefnemer kunt dan een principeverzoek indienen.

Criteria haalbaarheid principeverzoek - landelijk gebied

De onderstaande criteria zijn van toepassing op bouwen en gebruik in het buitengebied van Meierijstad. Voorwaarde is dat uw verzoek een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.

 • Ruimtelijke kwaliteitswinst (verwijderen vrijgekomen bebouwing): 1 pluspunt;
 • Milieuwinst (afname geur, fijnstof, geluid): 1 pluspunt;
 • Aanvullende winst (bijdrage aan ecologische verbindingszone, aanvullende landschapsversterking, verwijderen substantieel oppervlak bebouwing/verharding en/of een aangekochte bouwtitel bij de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte): 1 pluspunt;
 • Oplossen van ruimtelijk knelpunt (bijv. geitenproblematiek): 1 pluspunt.
 • Meervoudig of innovatief ruimtegebruik en / of vernieuwde woonvormen / doelgroepen zoals genoemd in de Woonvisie
 • Overeenstemming met de strategie vanuit de herijking van het  woningbouwprogramma;
 • Parkeerplaats(en) die volledig op eigen terrein gerealiseerd kunnen worden;
 • Bereikbaarheid, inrichting openbaar gebied en parkeren;
 • Overeenstemming van het bouwvolume met de omgeving (maat en schaal der dingen);
 • Geen beperking door de ligging van kabels en leidingen/riolering; 
 • Duurzaamheid (bouwmaterialen, energie, etc).

Als het verzoek positief beoordeeld is aan de hand van bovenstaande criteria, dan is de haalbaarheid van een verzoek kansrijk. U als Initiatiefnemer kunt een principeverzoek indienen. Het aantal pluspunten bepaalt de haalbaarheid van uw plan ten opzichte van andere plannen in het buitengebied. 

Mogelijkheid 3: indienen principeverzoek

Heeft u een globale beoordeling laten uitvoeren en wilt u een besluit van het college dan kunt u een principeverzoek indienen via het onderstaande formulier.

Principeverzoek indienen 

In het formulier vragen wij om enkele gegevens, en om de volgende documenten:

 • Bestaande situatietekening (op schaal);
 • Gewenste situatietekening (op schaal);
 • Toelichting aanvraag principebeoordeling;
 • Verslag omgevingsdialoog.

Als deze documenten niet zijn toegevoegd bij de aanvraag, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Het is belangrijk dat u rekening houdt met de criteria waarop het principeverzoek beoordeeld wordt. Uw aanvraag wordt op hoofdlijnen beoordeeld op de volgende criteria:

 • Relevante beleidskaders van gemeente, provincie en rijk;
 • Stedenbouw en Welstand (past uw plan in de omgeving);
 • Verkeer en parkeren (is er een geschikte oplossing voor);
 • Milieuhygiënische eisen (geurhinder, geluidhinder, luchtkwaliteit enz.);
 • Aanwezige waarden (archeologie, landschappelijke waarden enz.);
 • Waterveiligheid en – kwaliteit;
 • Volkshuisvesting en inpassing in het woningbouwprogramma;
 • De wijze waarop rekening wordt gehouden met belangen van derden (de omgevingsdialoog).
Richtlijn en stappenplan omgevingsdialoog

Wanneer u een nieuw initiatief of planvoornemen heeft, met mogelijk gevolgen voor de omgeving, vragen wij u de dialoog met de omgeving aan te gaan. Een dialoog is een open gesprek tussen meerdere partijen. Het is belangrijk dat mensen uit de buurt betrokken worden bij uw plannen en dat u weet wat hun eventuele bezwaren, wensen en belangen zijn. Wie u hierbij betrekt is afhankelijk van de effecten van uw plannen op de omgeving. Denk hierbij ook aan belangenverenigingen, de wijkraad of de dorpsraad. Hieronder vindt u een stappenplan voor het aangaan van een omgevingsdialoog:

Stap Beschrijving
Stappenplan omgevingsdialoog organiseren
Omgeving bepalen De omgeving omvat in elk geval de aangrenzende percelen. Verder iedereen van wie de situatie mogelijk beïnvloedt wordt door de plannen.
Omgeving informeren U informeert zelf de omgeving over uw voornemen. U nodigt de geselecteerden uit de vorige stap uit voor een gesprek.
Dialoog voeren Hieronder vindt u de eisen die gesteld worden aan de dialoog die u voert.

Criteria voor de dialoog

 • U legt uit wat uw plannen zijn;
 • U biedt omwonenden de gelegenheid om hierop te reageren;
 • U gaat in op de reacties;
 • U geeft aan of u wel of niet iets met de opmerkingen doet of kan doen;
 • U geeft aan waarom u dit wel of niet doet of kan doen;
 • U biedt de omwonenden de gelegenheid aan te geven of zij hier wel of niet tevreden mee zijn.

Criteria verslag omgevingsdialoog

Van de gesprekken maakt u een verslag. Dit voegt u als bijlage toe tijdens het online indienen van het principeverzoek. In het verslag van de omgevingsdialoog staat in ieder geval:

 • Datum, tijd en locatie van de dialoog;
 • Aanwezigen, met van elke aanwezige of deze eigenaar, gebruiker of huurder is en van welk object/adres;
 • Een samenvatting van wat door u en belanghebbenden gezegd is en wat de uiteindelijke uitkomst van het gesprek was;
 • Ondertekening van het verslag door alle betrokkenen.
Behandeling principeverzoek

Besluit u na het contact met uw gebiedsregisseur om een principeverzoek in te dienen dan zijn er aan het beoordelen van een principeverzoek kosten verbonden. 

Product Prijs 2022
Tarief beoordelen van principeverzoek
Beoordeling van een principeverzoek € 877,-
 • Principeverzoeken waarbij sprake is van het toevoegen van woningen worden niet meer gebundeld behandeld, zoals in 2019 en 2020 is gebeurd. Een aanvraag om een principebeoordeling die compleet is, dus inclusief tekeningen, een korte toelichting en de omgevingsdialoog, wordt nu individueel in behandeling genomen. Een principeverzoek wordt beoordeeld aan de hand van de criteria, die zijn vermeld op de webpagina ‘indienen vooroverleg principeverzoek’.
 • Aanvragen om principeverzoeken worden behandeld door leden van het team Principeverzoeken. Deze werkgroep kunt u bereiken via het algemene nummer 14 0413 en meldt dat u graag teruggebeld wilt worden door een lid van voornoemd team. Ook kunt u uw vraag mailen. Doet u dit naar ruimtelijkeordening@meierijstad.nl ter attentie van team Principeverzoeken.
 • Wij streven er naar de verzoeken binnen 8 weken na ontvangst af te handelen.
Bij akkoord principeverzoek: ruimtelijke procedure

Als wij hebben aangegeven dat uw principeverzoek voorstelbaar is, kunt u uw plannen verder uitwerken. Er is dan nog steeds een ruimtelijke procedure nodig om uw plan daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dat kan in de vorm van

 • een herziening van een bestemmingsplan,
 • of het aanvragen van een omgevingsvergunning met een afwijking planologie.

U heeft 1 jaar de tijd om uw plannen uit te werken en een aanvraag omgevingsvergunning of ontwerp bestemmingsplan bij ons in te dienen. Daarna verloopt onze principemedewerking. Uw ruimtelijk adviseur of architect kan u begeleiden en ontzorgen op dit vlak. Hiervoor heeft u 1 jaar de tijd, daarna verloopt de geldigheid van het besluit.

Op de website www.omgevingsloket.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Gelet op de invoering van de Omgevingswet in 2021 kunnen mogelijk afwijkende aanlevertermijnen gelden. Neem hiervoor tijdig contact op met de betreffende gebiedsregisseur of vergunningverlener.