Bodemvervuiling verwijderen

U kunt bij de gemeente advies vragen of u bodemonderzoek moet doen. U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

Redenen voor een bodemonderzoek

Wanneer is een bodemonderzoek nodig

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor het milieu nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bodemonderzoek kan ook nodig zijn als:

1) U gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie (niet voor particulieren)

Degene die grond of baggerspecie gaat toepassen moet dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Dit moet minimaal 5 dagen voor toepassing gebeuren. Voor grond en baggerspecie geldt de meldingsplicht voor alle toepassingen (inclusief kortdurende en tijdelijke opslag) met uitzondering van:

 • ​de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren (behalve wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed aan een aannemer, in dat geval moet wel een melding worden ingediend);
 • het verplaatsen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf (de grond/baggerspecie moet in dat geval wel afkomstig zijn van een binnen hetzelfde landbouwbedrijf gelegen perceel waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld);
 • het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen;
 • het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3. Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m3 moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld;
 • het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie, wanneer deze vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht.

Op de website van het Meldpunt vindt u meer informatie over het melden en kunt u de meldingsformulieren downloaden.

2) Het bestemmingsplan verandert

Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak. In het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder d) is bepaald dat voor de uitvoerbaarheid van een plan rekening gehouden moet worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. De reden hiervoor is dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen van een bestemmingsplan of projectbesluit.

Als de bodem niet geschikt is voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn.

Vrijstelling onderzoeksplicht

In volgende gevallen kan de gemeente vrijstelling verlenen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek:

 1. Het bouwwerk raakt de grond niet of het bestaande feitelijk gebruik blijft gehandhaafd;
 2. Het te bebouwen oppervlak is kleiner dan 50 m2;
 3. Het bouwwerk heeft geen woon- of verblijfsfunctie, dus in het gebouw zijn minder dan twee uur per dag mensen aanwezig;
 4. Op de regionale bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart) valt de locatie binnen de zone schone grond.
 • In de situaties 2 t/m 4 geldt de vrijstelling alleen als de locatie onverdacht is met betrekking tot bodemverontreiniging. Hiertoe wordt een historische toets uitgevoerd.
 • In de situaties 2 en 3 wordt dit door de gemeente gedaan.
 • In situatie 4 vult de aanvrager van de vergunning het formulier 'Historische toets t.b.v. vrijstelling bodemonderzoek'.  Op basis hiervan beoordeelt de gemeente of vrijstelling verleend kan worden. Als dit niet het geval is, moet de aanvrager alsnog een bodemonderzoek uitvoeren.
Contactgegevens Omgevingsdienst Brabant Noord

Overige informatie kunt u vinden in de Nota bodembeleid of contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord: