Kavelpaspoort kavel 1 tot en met 4

Kavelgegevens

 • Oppervlakte: zie overzicht
 • Verkoopprijs: divers
 • Bestemmingsplan: “Kom Erp, herziening Bolst”
 • Bestemming: Woongebied, vrijstaande woning
 • Beeldkwaliteitsplan: Ja
Bestemmingsplanvoorschriften

Hoofdgebouw

 • Rooilijn: voorgevel in bouwvlakgrens
 • Bebouwingsdiepte: maximaal 15 meter
 • Hoogte: nokhoogte maximaal 12 meter, goothoogte maximaal 6,5 meter
 • Afstand tot perceelsgrenzen: aan beide zijden van het hoofdgebouw 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens

Bijbehorende bouwwerken

 • Situering: achter de voorgevelrooilijn (uitgezonderd erkers, entrees en in enkele gevallen carports)
 • Oppervlakte: binnen het bouwvlak geen maximum
Oppervlakte bebouwingsgebied Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken Plus
Kleiner of gelijk aan 100 m2 50% van het bebouwingsgebied  
Groter dan 100 m2 50 m2 30% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2, met een maximum van 250 m2
Beeldkwaliteitsplan
 • Bouwmassa: traditionele materialen / dorpskarakter. Tweezijdige oriëntatie op de weg op hoeken / percelen die aan 2 of meer zijden aan de openbare ruimte grenzen.
 • Kapvorm: zadeldak of schilddak en een dakhelling tussen de 35 en 55 graden.
 • Parkeren: op eigen terrein, volgens Beleidsnotitie inritten en paden.  

wonen in het Lint kavel 1-4

Beeldkwaliteitscriteria 
 
Situering

Omschrijving

Rooilijn  Voorgevel evenwijdig aan het lint (of de brink), waarbij de woningen of korte rijen ten opzichte van elkaar verspringen.
(Zijdelingse) afstand 
 • De afstand van de woning tot de voorste perceelgrens bedraagt minimal 3 en maximaal 7 meter.
 • De afstand van de hoofdbouwmassa tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter.
Oriëntatie 
 • De woningen zijn primair op het dorpslint georiënteerd.
 • Woningen op hoekpercelen kennen een meerzijdige oriëntatie; primair richting het dorpslint, secundair richting de dwarsstraat.
Massa Omschrijving
Bouwmassa

Dorpse bebouwing bestaande uit:

 • overwegend (minimaal 70%) vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen, in maat, schaal en korrel aansluitend bij de karakteristiek van Erp (onder andere Schansoord Molentiend, Cruijgenstraat).
 • incidenteel een korte rij van maximaal 3 of 4 aaneengebouwde woningen, als eenduidig object vormgegeven.
Bouwhoogte Maximaal twee bouwlagen, altijd voorzien van een kap.
Kapvorm- en richting
 • Eenvoudige kapvorm, bestaande uit een (al dan niet met wolfseind) of een schilddak. 
 • De kaprichting mag variëren. 
 • De kaphelling bedraagt minimaal 35 graden en maximaal 55 graden.
Architectonische uitwerking Omschrijving
Gevelindeling
 • Wisselend gevelbeeld waarbij de woningen familie van elkaar zijn, maar woningen nooit exact gelijk zijn aan de naastgelegen woningen.
 • Verbijzondering van de 'hoekwoningen' met subtiele accenten, zoals erkers, dakranden of uitkeringen. 
Plasticiteit 
 • Geen sterke verspringingen in de voorgevels, in gevelsteenverband is wel variatie en plasticiteit mogelijk.
 • Toepassing van architectonische accenten, zoals erkers en dakranden.
Detaillering Extra aandacht voor subtiele accenten waardoor het individuele karakter van de woningen wordt versterkt. 
Materialisering en kleurgebruik Omschrijving
Materiaalgebruik Baksteen als hoofdmateriaal voor de gevel, riet en/of keramische pannen als dakbedekking.
Kleurgebruik

Variërend kleurgebruik, waarbij woningen met een rode / bruine baksteen afgewisseld kunnen worden door woningen in een afwijkende kleurstelling (aarde tinten of wit gekeimd). Ook voor de dakbedekking is variatie in kleurgebruik mogelijk. 

Overig Omschrijving
Erfafscheiding Voor zover grenzend aan openbaar gebied; voor de voorgevel een groene haag tot maximaal 1 meter, achter de voorgevel een mee-ontworpen erfafscheiding tot maximaal 2 meter.
Parkeren Bij vrijstaande, twee-aaneengebouwde en hoekwoningen op eigen terrein, bij rijwoningen haaks- of langsparkeren langs de straat.