Kavelpaspoort kavel 5 tot en met 9

Kavelgegevens

 • Oppervlakte: zie overzicht
 • Verkoopprijs: divers
 • Bestemmingsplan: “Kom Erp, herziening Bolst”
 • Bestemming: Woongebied, vrijstaand en 2-onder-één-kap woning
 • Beeldkwaliteitsplan: Ja
Bestemmingsplanvoorschriften

Hoofdgebouw

 • Rooilijn: voorgevel in bouwvlakgrens
 • Bebouwingsdiepte: maximaal 15 meter
 • Hoogte: nokhoogte maximaal 12 meter, goothoogte maximaal 6,5 meter
 • Afstand tot perceelsgrenzen: aan beide zijden van het hoofdgebouw 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens

Bijbehorende bouwwerken

 • Situering: achter de voorgevelrooilijn (uitgezonderd erkers, entrees en in enkele gevallen carports)
 • Oppervlakte: binnen het bouwvlak geen maximum
Oppervlakte bebouwingsgebied Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken Plus
Kleiner of gelijk aan 100 m2 50% van het bebouwingsgebied  
Groter dan 100 m2 50 m2 30% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2, met een maximum van 250 m2
Beeldkwaliteitsplan
 • Bouwmassa: traditionele materialen / dorpskarakter. Tweezijdige oriëntatie op de weg op hoeken / percelen die aan 2 of meer zijden aan de openbare ruimte grenzen.
 • Kapvorm: zadeldak of schilddak en een dakhelling tussen de 35 en 55 graden.
 • Parkeren: op eigen terrein, volgens Beleidsnotitie inritten en paden.  

wonen in het park

Beeldkwaliteitscriteria 
 
Situering

Omschrijving

Rooilijn  De rooilijn volgt zoveel mogelijk het park. 
(Zijdelingse) afstand 
 • De afstand van de woning tot de voorste perceelgrens bedraagt maximaal 2 meter (met de voeten in het park).
 • De afstand van de hoofdbouwmassa tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 1,5 meter.
Oriëntatie 
 • De woningen zijn op het park georiënteerd.
 • Woningen op hoekpercelen kennen een meerzijdige oriëntatie; primair richting het park, secundair richting de overige openbare ruimte.
Positionering  Woningen begeleiden de groene ruimte en vormen een heldere begrenzing van het park.
Massa Omschrijving
Bouwmassa

Dorpse bebouwing overwegend bestaande uit rijen aaneengebouwde woningen (minimaal 60%), afgewisseld door vrijstaande en/of twee-aaneengebouwde woningen, incidenteel is er ruimte voor gestapelde woningen. 

Bouwhoogte Twee bouwlagen, altijd voorzien van een kap.
Kapvorm- en richting
 • Eenvoudige kapvorm, zoals een (asymetrisch) zadeldak of en schilddak. Bij rijwoningen zijn dwarskappen als accent mogelijk en - bij rijen langer dan 4 aaneengebouwde woningen - zelfs wenselijk.
 • Variatie in de kaprichting is mogelijk.
 • De kaphelling bedraagt minimaal 35 graden en maximaal 55 graden.
Architectonische uitwerking Omschrijving
Gevelindeling
 • Gevelbeeld waarbij de woningen familie van elkaar zijn, maar incidenteel een afwijkende woning (als verbijzondering) is toegestaan.
Plasticiteit 
 • Verspringingen in de voorgevels zijn incidenteel toegestaan om de lengte van de rijwoningen te doorbreken. 
 • Bij vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen geen grote verspringen in de voorgevel, in gevelsteenverband is wel variatie en plasticiteit mogelijk.
 • Toepassing van architectonische accenten, zoals topgevels (bij rijwoningen), erkers en dakranden.
Detaillering Extra aandacht voor subtiele accenten waardoor het individuele karakter van de woningen wordt versterkt. 
Materialisering en kleurgebruik Omschrijving
Materiaalgebruik Baksteen als hoofdmateriaal voor de voorgevel, keramische pannen als dakbedekking.
Kleurgebruik

Eenduidig kleurgebruik, waarbij per parkwand een duidelijke basiskleur aanwezig is en incidenteel afwijkingen bij wijze van accent mogelijk zijn.

Overig Omschrijving
Erfafscheiding Voor zover grenzend aan openbaar gebied; voor de voorgevel uitsluitend groene erfafscheidingen tot maximaal 1 meter of geen erfafscheiding, achter de voorgevel een mee-ontworpen erfafscheiding tot maximaal 2 meter.
Parkeren Aan de achterzijde: op eigen terrein of in parkeerkoffers.