Kavelpaspoort 2 Voorbolst

In optie.

Kavelgegevens

 • Te koop: kavel 2
 • Oppervlakte: 1.112 m2
 • Verkoopprijs: € 273.578,-- (exclusief BTW) 
 • Bestemmingsplan: “Kom Erp, herziening Bolst”
 • Bestemming: Wonen, vrijstaande woning
 • Beeldkwaliteitsplan: Ja

Kavel 2 ongeveer 1112 m2

Bestemmingsplan voorschriften: 

1. Hoofdgebouw
 • Rooilijn: voorgevel in bouwvlakgrens
 • Bebouwingsdiepte: maximaal 15 meter
 • Bouwmassa: Traditionele materialen / dorps karakter Tweezijdige oriëntatie op de weg op hoeken / percelen die aan 2 of meer zijden aan de openbare ruimte grenzen
 • Hoogte: Nokhoogte maximaal 12 meter Goothoogte maximaal 6,5 meter
 • Kapvorm: Zadeldak met een overstek en een dakhelling tussen de 20 en 55 graden
 • Afstand tot perceelsgrenzen: Aan beide zijden van het hoofdgebouw 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens.
2. Bijbehorende bouwwerken
 • Situering: Achter de voorgevelrooilijn (uitgezonderd erkers, entrees en in enkele gevallen carports)
 • Oppervlakte: Binnen het bouwvlak: geen maximum
Oppervlakte bebouwingsgebied Maximale gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken Plus
Kleiner of gelijk aan 100 m2 50% van het bebouwingsgebied  
Groter dan 100 m2 50 m2 30% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m2, met een maximum van 250 m2

 

 • Erker mogelijk: Ja
 • Kelder mogelijk: Ja
 • verkapping mogelijk: Ja
 • Zwembad mogelijk: Ja
3. Parkeren

Parkeren

Parkeren op eigen terrein: Ja, één parkeerplaats verplicht.

Beeldkwaliteitscriteria 
Situering

Omschrijving

Rooilijn  Voorgevel evenwijdig aan het lint (of de brink) waarbij de woningen of korte rijen ten opzichte van elkaar verspringen.
(Zijdelingse) afstand 
 • De afstand van de woning tot de voorste perceelgrens bedraagt minimaal 3 en maximaal 7 meter.
 • De afstand van de hoofdbouwmassa tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 3 meter.
Oriëntatie 
 • De woningen zijn primair op het dorpslint georiënteerd.
  • Woningen op hoekpercelen kennen een meervoudige oriëntatie; primair richting het dorpslint, secundair richting de dwarsstraat.
Massa Omschrijving
Bouwmassa

Dorpse bebouwing bestaande uit:

 • overwegend (maximaal 70%) vrijstaande en twee aaneengebouwde woningen, in maat, schaal en korrel uitsluitend bij de karakteristiek van Erp (onder andere Schansoord, Molentiend, Cruijgenstraat).
 • incidenteel een korte rij van maximaal 3 of 4 aaneengesloten woningen, als eenduidig object vormgegeven. 
Bouwhoogte Maximaal twee bouwlagen, altijd voorzien van een kap.
Kapvorm- en richting
 • Eenvoudige kapvorm, bestaande uit een zadeldak (al dan niet met een wolfseind) of een schilddak.
 • De kaprichting mag variëren.
 • De kaphelling bedraagt minimaal 35 graden en maximaal 55 graden.
Architectonische uitwerking Omschrijving
Gevelindeling
 • Wisselend gevelbeeld waarbij de woningen wel familie van elkaar zijn, maar woningen nooit exact gelijk zijn aan de naastgelegen woningen.
 • Verbijzondering van  de 'hoekwoningen' met subtiele accenten, zoals erkers, dakranden of uitkragingen. 
Plasticiteit 
 • Geen sterke verspringen in de voorgevels, in gevelsteenverband is wel variatie en plasticiteit mogelijk. 
 • Toepassing van architectonische accenten, zoals erkers en dakranden.
Detaillering Extra aandacht voor subtiele accenten waardoor het individuele karakter van de woningen wordt versterkt. 
Materialisering Omschrijving
Materiaalgebruik Baksteen als hoofdmateriaal voor de voorgevel, riet en/of keramische pannen als dakbedekking.
Kleurgebruik Variërend kleurgebruik, waarbij woningen met een rode/bruine baksteen afgewisseld kunnen worden door woningen in een afwijkende kleurstelling (aarde tinten of wit gekeimd). Ook voor de dakbedekking is variatie in kleurgebruik mogelijk 
Overig Omschrijving
Erfafscheiding Voor zover grenzend aan openbaar gebied; voor de voorgevel een groene haag tot maximaal 1 meter, achter de voorgevel, achter de voorgevel een mee-ontworpen erfafscheiding tot maximaal 2 meter.
Parkeren Bij vrijstaande, twee aaneengebouwde en hoekwoningen op eigen terrein, bij rijwoningen haaks- of langsparkeren langs de straat.