Verslag monumentencommissie 11 mei 2022

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda

Geen opmerkingen

3. Ingekomen stukken / mededelingen

3.1  Ter bespreking: Concept Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad 

De voorzitter verzoekt de leden om puntsgewijs op dit concept te reageren. HBO: mist de zogenoemde monumentenbiotoop. Vraagt aandacht voor de rol van de voorzitter, heeft deze wel of geen stemrecht? MSB: Mist archeologie als inspiratiebron bij de inrichting van de omgeving (ruimtelijke plannen). 'Archeologisch monumentenzorg’ vervangen door archeologie. Stelt een zittingstermijn voor van tenminste 4 jaar. Stelt een rooster van aftreden voor i.v.m. borging continuïteit. Voor de monumenten geen ‘bureaucommissie'(d.w.z. extern adviesbureau met professionals). RVO: Vraagt zich af waar Meierijstad bij gebaat is, welke disciplines dienen er ‘vast’ in vertegenwoordigd te worden? Vraagt aandacht voor het behoud van de korte lijnen met de achterban. Hoe uitwisseling informatie met aanwezige kennis in Meierijstad. JKE: Hoe verloopt de overgang naar de nieuwe commissie en hoe wordt de nu aanwezige gebiedskennis geborgd in de commissie. In 2e bedrijf wordt nog algemeen opgemerkt: Sta stil bij het goed functioneren van de huidige commissie en werkwijze. Borgen van inbreng plaatselijke kennis / heemkundekringen. Behoud mogelijk om externe kennis in te roepen waar nodig. MTH: merkt ten slotte op dat ‘nieuw bloed’ in de commissie mooi zou zijn.

3.2  Ter bespreking: organisatie afscheid G. van Asperen, W. Peeters, B. Hurkmans

RVO en MVB zullen samen dit onderwerp oppakken en met een voorstel komen. 

3.3 Ter informatie: Bestemmingsplan ‘Dorpshart Eerde’ – mailwisseling

De commissie heeft kennisgenomen van de mailwisseling waarin wordt gevraagd of zij op de hoogte was van de mogelijkheid welke dit bestemmingsplan biedt. Om in de toekomst 3 appartementen te realiseren in het deel waar nu de kapel is voorzien. Met de bijbehorende reactie dat de commissie hierover pas kan adviseren op het moment dat inzichtelijk is of en zo ja op welke wijze men hier daadwerkelijk een invulling aan zal geven.

3.4 Verzoek opstellen beeldkwaliteitsplan – Historisch centrumgebied Veghel

De commissie heeft kennisgenomen van dit verzoek. RVO vraag op welk moment hij een reactie van de gemeente mag verwachten.

3.5 Ter informatie: Handreiking Monument en overtreding

De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van deze handreiking en zou graag zien dat Meierijstad deze ter harte zou nemen. De voorzitter benadrukt dat toezicht en handhaving met regelmaat in de commissie aan de orde zijn geweest en dat het standpunt van Meierijstad zowel door de portefeuillehouder als de senior toezichthouder uitgebreid zijn toegelicht.

3.6 Ter informatie: Intrekken Erfgoedverordening Meierijstad i.v.m. opname in Verordening fysieke Leefomgeving.

MVB licht kort toe dat de Erfgoedverordening Meierijstad is komen te vervallen en dat deze integraal is opgenomen in de verordening fysieke leefomgeving.

3.7 Woord van dank namens mevrouw Van der Pas.

Op de dag van de vergadering is bekend geworden dat Mevrouw Van der Pas haar taken als wethouder Monumenten niet zal continueren. Zij heeft de secretaris verzocht om een woord van dank namens haar uit te spreken en blikt terug op een prettige samenwerking met bewondering voor de inzet en betrokkenheid van de commissieleden. MTH geeft aan dat mevrouw Van der Pas betrokken was bij de inhoud en blijk heeft gegeven van kennis en visie en verzoekt namens de commissie om deze woorden aan haar over te brengen. De commissie ziet uit naar de kennismaking met de nieuwe portefeuillehouder.

4. Verslag vergadering 9 maart 2022

11.5 MSB geeft aan kennis te hebben genomen van het project ‘bufferboeren’ waarbij men de hoger gelegen gronden in het beekdal wil draineren om deze gronden te benutten voor wateropslag. Het zijn juist deze gronden welke vaak een hoge archeologische verwachtingswaarde hebben. MSB geeft aan dit hij hier met name aandacht heeft gevraagd voor het feit dat dit een bedreiging vormt voor het bodemarchief.

5. Actiepunten

Geen punten aan de orde.

6. Actiepunten portefeuillehouder

7. 3.2 Nota “Bouwen aan het verhaal van het Duits Lijntje. MVB meldt dat er recent een groot aantal borden aan het tracé van het Duits-Lijntje zijn onthuld met hierop de verhalen van de desbetreffende plek.

7. Terugkoppeling stand van zaken/ reactie op:

7.1   Terugkoppeling Archeologische verwachtingskaarten     

7.2   Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten

Voor beide agendapunten geldt dat de ‘finalelijst’ met opmerkingen is verstrekt aan de opstellers van deze kaarten. Op dit moment wordt nog gewacht op de gewijzigde / definitieve archeologische beleidskaarten. De commissie vraagt aansluitend om vaart te maken met de vaststelling van deze kaarten dan wel de borging van de bescherming van de in kaart gebracht waarden.

7.3   StaVaZa opstellen kerkenvisie

Er zijn binnen de Franciscus parochie recente ontwikkelingen welke aanleiding vormen om een afspraak te maken met deze parochie, wellicht dat er nu stappen gezet kunnen worden. RVO vraagt aandacht voor de begraafplaatsen. Samen met de HKK Vehchele is hij gestart met de inventarisatie van de waardevolle graven op het kerkhof van de Lambertuskerk. Daarnaast signaleert hij de algemene trend dat er op de begraafplaatsen meer graven worden geruimd dan dat er nieuwe graven bijkomen.

8 Ter informatie advisering gezamenlijke commissie Welstand / Monumenten

Vergadering 10 maart 2022

8.1 Borne 50 te Schijndel

MTH mist in de huidige advisering de reactie op het inrichtingsplan. HBO merkt op dat men nog niet akkoord is met de zgn. ‘plakroedes’ bij detail 3. 

8.2   Past. Van Haarenstraat 44 te Mariaheide Zie ook 8.7 – 8.13

8.3a Stationsstraat 24 te Veghel Zie ook 8.16

Vergadering 24 maart 2022

8.3 Hezelstraat 23 te Erp

MSB dringt er op aan dat bij dit rijksmonument nauwgezet wordt vastgelegd wat er van het interieur en exterieur behouden dient te worden. Ook geeft hij aan dat de Westgevel van de kerverij niet is gelegen aan de Hezelstraat maar aan Den Uil. Ook vraagt hij zich af of het wenselijk is dat er dicht op de erfafscheiding fruitbomen worden geplaatst. Tenslotte betreurt hij het dat de redengevende omschrijvingen van de Rijksdienst zeer beperkt zijn. Het zou wenselijk zijn dat deze beter de waarden van het interieur en exterieur zouden beschrijven.

8.4 Voordijk 10 te Erp Zie ook 8.10

Vergadering 7 april 2022

8.5   Kampweg 1 te Erp Zie ook 8.12

MSB begrijpt de moeilijke positie van de commissie om te proberen de problemen op te lossen welke zijn ontstaan door het bouwen in strijd met de verleende vergunning. Dit ‘polderen’ is eigenlijk geen taak voor de commissie. Eigenlijk zou aangifte doen en alles laten terugbrengen in overeenstemming met de verleende vergunning de enige oplossing moeten zijn. Daarnaast heeft hij vraagtekens bij de rododendrons in de tuin, zijn deze passend? HBO geeft aan de Wim Bekkers nog een advies dient uit te brengen. 

8.6 Molenstraat 43 te Erp

8.7 Past. Van Haarenstraat 44 te Mariaheide Zie ook 8.2 – 8.13
8.8 Past. Van Haarenstraat 66 te Mariaheide Zie ook 8.14
8.9 Stationsstraat 41 te Veghel
8.10 Voordijk 10 te Erp Zie ook 8.4
 

Vergadering 21 april 2022

8.11 Beukelaarstraat 3 te Veghel

RVO merkt op dat de straatnaam onjuist staat vermeld in het advies. MSB benadrukt dat een wederopbouw boerderij niet alleen bestaat uit het straataanzicht. In zijn beleving is er maar beperkt sprake van behoud en versterking van de aanwezige waarden.

8.12 Kampweg 1 te Keldonk Zie ook 8.5
8.13 Past. Van Haarenstraat 44 te Mariaheide Zie ook 8.2 – 8.7
8.14 Past. Van Haarenstraat 66 te Mariaheide Zie ook 8.8
8.15 Pater Visserslaan 17 / 17a te Mariaheide
8.16 Stationsstraat 24 te Veghel Zie ook 8.3
 

Vergadering 5 mei 2022

8.17 Deken van Miertstraat 8 Veghel

RVO heeft moeite met de huidige plannen, HBO geeft aan dat er een nieuw plan volgt.

8.18 Kapelstraat 57 te Eerde

RVO is enthousiast over dit plan wat bijdraagt aan de uitstraling van Eerde.

9 Verzoek om advies c.q. stand van zaken van de volgende objecten:

9.1  Terugkoppeling advisering Elschotseweg 72 te Schijndel

10.    Verzoek om advies inzake subsidieaanvragen van de volgende objecten:

10.1 Spoorlaan 12 te Veghel

De commissie stemt in met deze subsidie aanvraag.

10.2 Spoorlaan 2 te Veghel

De commissie stemt in met deze subsidie aanvraag indien de verzekering deze stormschade niet vergoed.

10.3 Gasthuisstraat 11 te Veghel

De commissie stemt in met deze subsidie aanvraag.

10.4 Zuidkade 21 te Veghel

De commissie stemt in met deze subsidie aanvraag.

11. Rondvraag 

11.1  MTH vraagt aandacht voor de wijze waarop de afspraken / verleende vergunning m.b.t. inrichtingsplannen worden geborgd. MVB geeft aan dat dit bij handhaving ligt.

11.2  CVL biedt alle commissieleden het boek ‘Tussen Markt & Schoolwiel’ aan namens de heemkundekring ‘De oude vrijheid’

12. Sluiting

Om 21.40 uur sluit de voorzitter deze vergadering.

Vergaderagenda Monumentencommissie Meierijstad 2022

  • Woensdag 29 juni 2022
  • Woensdag 7 september 2022
  • Woensdag 26 oktober 2022
  • Woensdag 21 december 2022

ACTIELIJST – Vergadering d.d. 09 maart 2022

Afgehandeld actiepunt blijft na afhandeling éénmalig doorgestreept staan.

Nummer     Actie     Verantwoordelijk
2-9 Aandacht voor bescherming niet aangewezen waardevolle en beeldbepalende objecten. MVB / Allen
4-11.3 Stand van zaken m.b.t. het verplaatsen van de boerderij Morgenstraat 2 te Keldonk i.v.m. aanleg N279. MVB
23-11.3 Aankoop zandpad nabij ’t Hoefje te Sint-Oedenrode in navolging van aankoop andere zandpaden in deze buurt onder meer door ARK.  
23-11.4  Gebiedsvisie Molenheide, verbinden van de leembossen Geelders en Het Wijboschbroek op te lossen om geïsoleerde ligging van Wijboschbroek op te heffen.  
27-3.1  Overleg Werkatelier Gebiedsontwikkeling, bescherming voorgedragen land- en buurtschappen.  

ACTIEPUNTEN PORTEFEUILLEHOUDER

Nummer     Actie     Verantwoordelijk
4-11.1 Aandacht voor onderhoudstoestand Kasteel ‘Henkenshage’ MVB
7. 3.2 Nota “Bouwen aan het verhaal van het Duits Lijntje MVB
15-8.5 Toezicht & Handhaving bij monumenten