Verslag monumentencommissie 13 juli 2022

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de heer van Gerwen welkom als nieuwe portefeuillehouder voor monumenten. 

2. Vaststellen agenda

2.1 Toevoegen aan de agenda

4.5   Ingekomen bericht Gerard van Asperen agendapunt 10.2.
4.6   Hoofdstraat 33 te Schijndel, terugkoppeling berichten media.
4.7   Odaschool te Sint-Oedenrode, terugkoppeling kleurkeuze.
4.8   Afmelding Rolf Vonk, reactie diverse agendapunten.
10.3 Schijndelseweg 46 te Sint-Oedenrode, restauratieplan.
10.4 Deken van Miertstraat 2 te Veghel, aanleg labyrint in Kloostertuin.

3. Kennismaking portefeuillehouder de heer Johan van Gerwen

De voorzitter vraagt de commissieleden om zich kort voor te stellen: 

 • CVL is sinds 8 jaar lid is van de monumentencommissie eerst in Sint-Oedenrode en aansluitend in Meierijstad. Ook is hij voorzitter van de Heemkundekring ‘De oude Vrijheid’ uit Sint-Oedenrode. 
 • MTH is voorzitter van Roois Landschap samen met 5 andere organisaties binnen Meierijstad vormen zij het Platform Natuur & Landschap Meierijstad hij vertegenwoordigd natuur en landschap binnen de commissie. Hierbij wordt opgemerkt dat voor wat betreft deze discipline onder het taakveld van wethouder Van Burgsteden valt.   
 • HBO is van huis uit bouwkundige en mag zich door aanvullende opleiding en ervaring een echte monumentenman noemen met als specialiteiten kerken en boerderijen. Hij neemt als gemandateerd lid deel aan de tweewekelijkse vergaderingen van de gecombineerde Welstand- en Monumentencommissie. Daarnaast maakt hij ook deel uit van de commissies in Maashorst en Bernheze.
 • MSB is opgeleid als historicus en als zodanig werkzaam geweest in het onderwijs, daarnaast is hij voorzitter van de Heemkundekring ‘Erthepe’. In de commissie heeft archeologie zijn specifieke aandacht.
 • MSC neemt als voorzitter van de Welstandcommissie deel aan de vergaderingen. Is werkzaam bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en draagt onder meer zorg voor de toelichtingen op de uitgebrachte adviseringen.
 • JKE benadrukt dat er vanuit de commissie actieve lijnen zijn met de 4 heemkundekringen binnen Meierijstad en hiermede dus ook met het verleden van Meierijstad. Het is belangrijk om deze netwerken in stand te houden. Deze kringen hebben ook hun wortels in de kleine kernen. Zo is bijvoorbeeld de heemkundekring ‘Erthepe’ ook zeer actief in Boerdonk en Keldonk.    

Johan van Gerwen (JVG) stelt zich voor, hij is de afgelopen 12 jaar politiek actief geweest als raadslid waarvan de laatste 5 jaar als fractievoorzitter. Hij geeft aan praktisch ingesteld te zijn en zich graag te willen onderdompelen in het erfgoed. In samenspraak met MVB zal hij de komende periode gebruiken om tijdens de inloopuren alle Heemkundekringen te bezoeken om hierbij individueel met de diverse voorzitters kennis te maken om vervolgens een overleg in te plannen met het Platform Erfgoed Meierijstad. Hij stelt zelf ook de door de voorzitter genoemde wortels te ervaren en waardeert de samenwerking van onderop waarbij de eigen identiteit behouden blijft. Hij heeft de beleving dat door de komst van Meierijstad de kleinere kernen nog meer een eigen identiteit hebben gekregen welke nadrukkelijker naar voren komt en dat alle kernen in Meierijstad volwaardig meedoen.

JVG geeft aan dat in het coalitieakkoord over erfgoed maar weinig terug te vinden is maar dat dit wel verankerd zal worden in het College Werk Programma. MVB vult aan dat er natuurlijk ook nog de recent door de raad vastgestelde Erfgoedvisie en het bijbehorende uitvoeringsplan er ook zijn en dat hiervoor middelen beschikbaar zijn.

De voorzitter gaat uit van een constructieve samenwerking en vraagt of de portefeuillehouder evenals zijn voorgangers periodiek wil deelnemen aan de vergadering. JVG bevestigt dit.

4. Ingekomen stukken / mededelingen

4.1 Nominatie Kerk Boschweg Schijndel

De commissie heeft kennisgenomen van de nominatie van het project van de herbestemming van de kerk aan de Boschweg te Schijndel voor de Reynaers Project Prijs. De voorzitter spreekt van een terechte nominatie en memoreert de actieve rol van de commissie bij de totstandkoming van dit project. Voor het uitbrengen van een stem zie https://projectprijs.reynaers.nl/

4.2  Ter bespreking Organisatie afscheid G. van Asperen, W. Peeters, B. Hurkmans       

MVB geeft aan dat hij in samenspraak met RVO een aantal lijntjes heeft uitgezet en dat het streven is om dit in het 4e kwartaal van 2022 te laten plaatsvinden. 

4.3 Verzoek vrijstelling sleufloos draineren ZLTO / Reactie adviseur bevoegd gezag

Als afgevaardigde voor archeologie reageert MSB als eerste. Hij geeft aan dat dit project hoe dan ook schade toebrengt aan het archeologische bodemarchief. Waarbij hij zijn twijfel uitspreekt of deze schade acceptabel is. Hij spreekt dan ook nadrukkelijk uit dat de commissie voorafgaande aan het overleg met het college een advies over dit verzoek dient uit te brengen. Met betrekking tot de door ZLTO gevraagde vrijstelling, ook indien er middels een booronderzoek archeologische indicatoren zijn gevonden, wordt een ongewenst precedent geschapen.

MSB vraagt om voorzichtigheid met vrijstellingen ook bij lage verwachtingswaarde. Het bodemarchief van Meierijstad is door de ruilverkaveling en egalisaties als sterk aangetast. Voor wat betreft historie voor 1500 is het bodemarchief het belangrijkste archief.

CVL vraagt om in het voorstel ook nadrukkelijk naar voren te laten komen op welke gebieden dit besluit betrekking zal hebben.

RVO heeft in zijn reactie voorafgaand ook zijn zorgen gedeeld. Het plaatst vraagtekens bij het uitvoeren van een onderzoek om vervolgens niets met de uitkomsten ervan te doen. Ook geeft hij aan de het herhaaldelijk vervangen van de drainage niet wordt meegenomen in de afwegingen.

(Noot notulist: in samenspraak met MSB en de adviseur bevoegd gezag zal voorafgaand aan het gesprek tussen ZLTO en de portefeuillehouders een afspraak worden ingepland met de vertegenwoordigers van de archeologische werkgroepen van de heemkundekringen en de adviseur bevoegd gezag om dit project nader te bespreken en te komen tot een gezamenlijk standpunt wat vooraf kenbaar zal worden gemaakt aan de portefeuillehouders.) 

4.4 Morschehoef 19 te Erp reactie RCE

MSB betreurt het dat het proces op dit moment stil ligt. Hij pleit voor actie om dit Rijksmonument, wat op dit moment in ‘goed te restaureren’ staat verkeerd een toekomst te geven. De wens van de initiatiefnemers om het nog authentieke te behouden voorhuis verdient alle steun. De commissie vraagt om dit adres op de actielijst te plaatsen om zodoende dit onder de aandacht te houden.

5. Verslag vergadering 11 mei 2022

5.1 3.4 RVO betreurt het nog geen reactie te hebben ontvangen op zijn verzoek voor het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan voor Veghel – Centrum en vraagt wanneer deze wel te mogen ontvangen.

5.2 11.1 MTH vraagt aandacht voor de wijze waarop de afspraken/ verleende vergunningen m.b.t. inrichtingsplannen worden geborgd. MTH komt hier op terug en vraagt of er mogelijkheden zijn om dit zelf na te gaan, dit vanuit de wetenschap dat er bij de gemeente beperkte capaciteit is om hier toezicht op te houden. MVB geeft aan dat het evt. mogelijk is om aan hand van beschikbare geo-informatie (lucht- en straatfoto’s) enige jaren na het verlenen van een vergunning te controleren of het ontworpen inrichtingsplan is uitgevoerd en wordt onderhouden. JVG vraagt of inzichtelijk is in hoeverre ook daadwerkelijk het vergunde inrichtingsplan wordt uitgevoerd. Deze informatie is niet beschikbaar.

6. Actiepunten

Geen punten aan de orde.

7. Actiepunten portefeuillehouder

.Geen punten aan de orde.

8. Terugkoppeling stand van zaken/ reactie op:

8.1   Terugkoppeling Archeologische verwachtingskaarten     

 • Gezien de datum van de toelichtende rapportage d.d. 24-12-2021 vraagt MSB zich af of de opmerkingen zijn verwerkt. MVB geeft aan dat op de ‘Finale actielijst’ geen opmerkingen zijn geplaatst welke betrekking hadden op deze toelichtende rapportage.
 • MSB vraagt waarom, als overeengekomen, de vrijstellingsdiepte niet over 300mm. bedraagt? MVB geeft aan dat hier uiteindelijk niet aan tegemoet is gekomen omdat:
  • Daar waar de vrijstellingsdiepte 500mm. bedraagt is deze keuze wetenschappelijk te onderbouwen.
  • Het zou grondeigenaren onevenredig benadelen omdat men in sommige gevallen om deze reden een onderzoek zou moeten uitvoeren bij bodemingrepen tussen 300 en 500mm. diep.
  • De wijze waarop de kaarten (digitaal) worden ontsloten, maakt het eenvoudig mogelijk om per perceel de juiste vrijstellingsdiepte te bepalen.

MVB geeft aan dat deze keuze niet is teruggekoppeld aan betrokkenen en verontschuldigd zich hiervoor.

8.2   Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten

MSB vraagt ook hier of middels de ‘Finale actielijst’ geplaatste kanttekeningen zijn verwerkt, MVB bevestigd dit. RVO vraagt aandacht voor de hiaten m.b.t. de Veghelse monumenten.

8.3   StaVaZa opstellen kerkenvisie

MVB meld dat naar aanleiding van de berichtgeving in de media dat de kerken van Mariaheide, Keldonk en Boerdonk aan de eredienst zullen worden onttrokken er een gesprek heeft plaatsgevonden met het bestuur van de overkoepelende Franciscus Parochie. De parochie heeft aangegeven dat de kerken bij voorkeur een bijeenkomstfunctie behouden. Afgesproken is dat zij in eerste instantie in overleg gaan met de plaatselijke (geloofs-) gemeenschappen om de mogelijkheden en wensen in beeld te brengen. Op het moment dat zij dit in beeld hebben gebracht zal men dit ‘breed’ worden besproken met de gemeente Meierijstad. Benadrukt wordt dat de gemeente weliswaar een aantal rollen heeft in dit proces maar dat de parochie in nadrukkelijke samenspraak met het Bisdom bepaalt of en zo ja aan wie een kerk wordt verkocht. Daarnaast wordt gesuggereerd dat er bij het Bisdom sprake zou zijn van een koerswijziging m.b.t. sluiten van kerken.

9. Ter informatie advisering gezamenlijke commissie Welstand / Monumenten

Vergadering 19 mei 2022

9.1 Hoofdstraat 152-154 te Schijndel – Geen opmerkingen
9.2 Kampweg 1 te Keldonk – Geen opmerkingen

Vergadering 2 juni 2022 

9.3 Putsteeg 99 te Schijndel. MSB vraagt of er nog authentieke elementen in het interieur aanwezig zijn? Daarnaast is er verwarring bij de inritconstructie, mede om deze reden is het plan aangehouden.
9.4 Gasthuisstraat 36 te Schijndel – Geen opmerkingen
9.5 Damianenweg 24 te Sint-Oedenrode. CVL vraagt aandacht voor de glaspartij in de rechterzijde van de aanbouw/afhang en de overdadige dakramen boven elkaar gesitueerd aan de achterzijde. HBO neemt dit mee in de advisering.
9.6 Hezelstraat 23 te Erp.MSB merkt op dat er op 7 juli 2022 een aanvraag is ingediend voor het adres Den Uil 48 en vraagt waar deze betrekking op heeft? (Noot notulist: de formele aanvraag is ingeboekt op het adres Den Uil 48, deze aanvraag heeft betrekking op het gehele plan incl. Hezelstraat 23 en Den Uil 46), De beoogde aannemer is geen specialistische restauratie aannemer, gevraagd wordt om deze waar nodig vooraf te goed te informeren over de vereiste werkwijze. Daarnaast wordt gevraagd om vooraf (in de vergunning) concreet vast te stellen welke waardevolle elementen in het rijksmonument behouden dienen te blijven en gerestaureerd dienen te worden. Dat betreft:

 • Herstel en aanhelen gemarmerd schilderwerk in hal.
 • De granitovloer in de hal
 • Herstel van het beschadigde plafondstucwerk in de woonkamer
 • Behoud ter plaatse van originele kozijnen, deuren en luiken in het pand (dus niet oude kozijnen en deuren naar boven verplaatsen zoals in de stukken staat aangegeven)
 • Afspraken over schoonmaken en herstel van metsel- en voegwerk
 • Behoud van de glas-in-loodramen, kelder en opkamer.

Vergadering 16 juni 2022 

9.7 Markt 9 te Sint-Oedenrode. CVL vraagt, gezien de eerdere schetsen, de plannen zijn met het aangrenzende pand Markt 11. MVB geeft aan dat dit pand geen onderdeel is van de huidige plannen en sloop zeker niet aan de orde is.

Vergadering 30 juni 2022

9.8   Damianenweg 24 te Sint-Oedenrode – Geen opmerkingen
9.9   Leijerweg 9 te Sint-Oedenrode – Geen opmerkingen
9.10 Lindendijk 5 te Sint-Oedenrode – Geen opmerkingen
9.11 Past. Van Haarenstraat 2-2A te Mariaheide – Geen opmerkingen
9.12 Past. Van Haarenstraat 34 te Mariaheide.RVO vraagt in hoeverre rekening is gehouden met het zicht vanaf de straat.

10. Verzoek om advies c.q. stand van zaken van de volgende objecten:


10.1 Krijtenburg 9 te Zijtaart 

Pedro Schamp geeft een toelichting op het plan. Bijzonder is dat de hoofdmassa nog intact is en dat deze nog verassend veel historische elementen bevat. De commissie is enthousiast over dit plan, Wel zijn er nog zorgen over het gegeven dat de toekomstige eigenaar en aannemer nog niet bekend zijn. Optie B. heeft de voorkeur.

10.2 Mr. Van Coothstraat 1 te Veghel

De commissie is akkoord met deze aanvraag en ziet de 2e fase van deze aanvraag met belangstelling tegemoet. RVO heeft als volgt gereageerd; Fantastisch om te zien dat opdrachtgever de verwijderde balustrades gaat herstellen en dat er gekozen wordt voor een grondige aanpak waarbij de dakruiters en de vieringtoren onder handen genomen gaan worden. We hebben hier te maken met een voor Noord-Brabant uniek Cuypers-ensemble. Ik wil er voor pleiten om bij het herplaatsen van de vieringtoren daarom ook het originele torenkruis te restaureren en te herplaatsen als bekroning van de kapel. Het kruis staat nu achter de congregatiekapel opgesteld.  Kunnen we dit verzoek namens de commissie kenbaar maken aan de opdrachtgever? 

10.3 Schijndelseweg 46 te Sint-Oedenrode, restauratieplan

De commissie is akkoord met dit restauratieplan met uitzondering van het herstel van de oorlogsschade van de toren. Zij beschouwd dit als een bouwspoor wat bij voorkeur bewaart dient te worden. Wellicht maakt het vervangen van de stenen dat dit meer opvalt dan deze stenen laten zitten. Indien nu geconstateerd wordt dat de oorlogsschade mogelijk vervolgschade kan gaan opleveren dient deze wel aangepakt te worden.

10.4 Deken van Miertstraat 2 te Veghel, aanleg labyrint in Kloostertuin.

De monumentencommissie is enthousiast over dit plan wat in haar beleving recht doet aan de betekenis van de zusters Franciscanessen voor Veghel.

11. Verzoek om advies inzake subsidieaanvragen van de volgende objecten

11.1 Vicaris Aertsweg 2 te Schijndel 

In verband met het niet aanleveren van de gevraagde aanvullende gegevens wordt deze aanvraag buiten behandeling gelaten.

11.2 Morgenstraat 9 te Keldonk

De commissie is verbaasd over de huidige staat van onderhoud van het pand. Alvorens een subsidie te verlenen vraagt de commissie om een nadere specificatie van de offerte. (Noot notulist: Het inspectierapport heeft enkel betrekking op het voorhuis, terwijl de in 2006         verleende subsidies zijn aangewend voor herstel van het achterhuis.)

11.3 Gemeentelijke Archeologiedagen 

Deze aanvraag is akkoord.

12. Rondvraag 

12.1 MTH meldt dat bij het adres Eerschotsestraat 46 te Sint-Oedenrode al volop sloopwerkzaamheden gaande zijn. MVB geeft aan dat handhaving reeds ter plaatse is geweest en hierover afspraken zijn gemaakt.
12.2 MTH meldt dat de zogenaamde Odaberg aan de Dommel wordt bedreigd door het meanderen van de Dommel. Het waterschap wil de rivier zijn gang laten gaan. Hij wil nadrukkelijk pleiten om deze berg niet te laten verdwijnen in de Dommel. Deze berg, volgens de overlevering de plaats waar de Heilige Oda, naamgeefster van Sint-Oedenrode, heeft gewoond is belangrijk erfgoed voor Sint-Oedenrode. Hij wil dan Meierijstad dan ook nadrukkelijk verzoeken om te pleiten voor behoud van deze berg.
12.3 JKE spreekt zijn zorgen uit over de onderhoudstoestand van de calvarieberg op de begraafplaats achter de Sint-Martinuskerk in Sint-Oedenrode. MVB geeft aan dat er op meerdere plaatsen in Meierijstad zorgen zijn over het funaire erfgoed binnen onze gemeente waar op dit moment geen pasklare oplossing voor is. Daarnaast spreekt JKE over een aanvraag voor het plaatsen van een rode beuk op deze begraafplaatsen, MVB geeft aan niet bekend te zijn met deze aanvraag.
12.4 MSB vraagt aandacht voor een aanvraag welke is ingediend voor Boterweg 33 te Erp, dit is de Hoekse Hoef een plek met een grote historie. Verzoek om deze aanvraag welke wordt behandeld door de omgevingsdienst nadrukkelijk te volgen.

12. Sluiting

Alvorens de vergadering om 21.40uur  te sluiten geeft de voorzitter het woord aan de portefeuillehouder. JVG is blij met de bevestiging van zijn aanname dat er sprake is van een grote betrokkenheid bij het erfgoed in Meierijstad. Daarnaast geeft hij aan de nodige aantekeningen te hebben gemaakt om waar mogelijk zaken op te pakken, danwel te volgen.

Vergaderagenda Monumentencommissie Meierijstad 2022

 • Woensdag 7 september 2022
 • Woensdag 26 oktober 2022
 • Woensdag 21 december 2022

ACTIELIJST – Vergadering d.d. 13 juli 2022

Afgehandeld actiepunt blijft na afhandeling éénmalig doorgestreept staan.

Nummer     Actie     Verantwoordelijk
2-9 Aandacht voor bescherming niet aangewezen waardevolle en beeldbepalende objecten. MVB / Allen
4-11.3 Stand van zaken m.b.t. het verplaatsen van de boerderij Morgenstraat 2 te Keldonk i.v.m. aanleg N279. MVB
23-11.3 Aankoop zandpad nabij ’t Hoefje te Sint-Oedenrode in navolging van aankoop andere zandpaden in deze buurt onder meer door ARK.  
23-11.4  Gebiedsvisie Molenheide, verbinden van de leembossen Geelders en Het Wijboschbroek op te lossen om geïsoleerde ligging van Wijboschbroek op te heffen.  
27-3.1  Overleg Werkatelier Gebiedsontwikkeling, bescherming voorgedragen land- en buurtschappen.  
34-4.4 StaVaZa Morschehoef 19 te Erp  

ACTIEPUNTEN PORTEFEUILLEHOUDER

Nummer     Actie     Verantwoordelijk
4-11.1 Aandacht voor onderhoudstoestand Kasteel ‘Henkenshage’ MVB
7. 3.2 Nota “Bouwen aan het verhaal van het Duits Lijntje MVB
15-8.5 Toezicht & Handhaving bij monumenten