Verslag monumentencommissie 26 januari 2022

 1. Opening 
  1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 2. Vaststellen agenda
  1. In verband met de aanwezigheid van belanghebbenden wordt agendapunt 9.3 op het vooraf vastgestelde tijdstip behandeld.
 3. Ingekomen stukken / mededelingen
  1. Kennismaking Wim Bekkers. De heer Bekkers is sinds enige maanden toegevoegd als extern adviseur voor wat betreft groen. De behoefte hieraan is met name ontstaan door de vraag van de gecombineerde Welstand- en Monumentencommissie om deskundigheid ten behoeve van het beoordelen van de terreininrichtingsplannen welke deel uit dienen te maken van een aanvraag omgevingsvergunning waarbij sprake dient te zijn van versterking van cultuurhistorie. Bijvoorbeeld bij het splitsen van boerderijen. De heer Bekkers geeft aan dat hij de opleiding tot tuin- en landschapsarchitect heeft gevolg aan de Hogere Tuintechnische Opleiding in Boskoop, de tegenwoordige Hogeschool Van Hall Larenstein. Na zijn opleiding heeft hij 10 jaar met veel plezier in dienst van de gemeente Amsterdam in samenwerking met gerenommeerde architecten een aantal stadsvernieuwingsprojecten gerealiseerd. Omdat zijn geboortegrond (Sint-Oedenrode) ‘begon te trekken’ is hij daarna teruggekeerd naar het zuiden. Aansluitend is hij als beleidsmedewerker Groen 30 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Schijndel en afsluitend nog 2 jaar in Meierijstad. Om deze reden heeft hij een grote kennis en interesse in het Schijndelse en het Rooise landschap maar zijn ook de kenmerken van het landschap van ‘de overzijde van de kanaal’ hem niet vreemd. Hij spreekt uit zijn kennis en kunde goed in te kunnen brengen bij het bespreken van de ingediende inrichtingsplannen en hoopt dit werk nog enige tijd te kunnen uitvoeren. Als belangrijk aandachtspunt benoemt hij het pootrecht in Schijndel. Hij zou dit graag behouden en rechthebbenden stimuleren om hier ook gebruik van te maken. MTH spreekt uit verheugd te zijn dat de heer Bekkers deze taak op zich heeft genomen en vindt het belangrijk dat deze functie na de samenvoeging van de Welstand- en Monumentencommissie gehandhaafd blijft. Daarnaast benadrukt hij het belang van het toezicht, dat hetgeen overeen gekomen en vergund ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het controleren hiervan is bij groen vaak complex. Aansluitend vraagt de voorzitter hoe het Platform Natuur & Landschap ‘hier in zit’? MTH geeft aan dat biodiversiteit op dit moment het kernthema is en dat landschap nog geen prioriteit heeft.RVO geeft aan hier graag in mee te willen denken en dat hij in gesprek is met de gemeente vanuit Van Gogh Nationaal Park over hoe cultuurhistorisch waardevol landschap terug te brengen. Hij wil graag in gesprek met het platform om te zien of men krachten zou kunnen bundelen. MSC & HBO spreken vanuit de gecombineerde Welstand- en Monumentencommissie de inbreng van de heer Bekkers als een waardevolle toevoeging wordt gezien.
  2. Aanzet Plan van aanpak harmonisatie – actualisatie monumentenlijst. MSB heeft 2 opmerkingen. Opmerking 1: Veghel heeft meer gemeentelijke monumenten dan Schijndel en Sint-Oedenrode, hij is van mening dat dit een betere bescherming biedt dan de status – Cultuurhistorisch waardevol of – Beschermd Stad- en Dorpsgezicht. Opmerking 2: hij is niet zo gelukkig met het nu voorliggende concept en vraagt zich af of dit niet het moment is om als Meierijstad zelf een bouwhistoricus aan te trekken en hiermee te gaan bouwen aan een ‘eigen’ gemeentelijk erfgoed team. Hiermee bouw je lokale kennis op en wellicht zal dit ook goedkoper zijn. De voorzitter deelt de mening dat er op dit moment te veel lokale kennis binnen de ambtelijke organisatie bij een specifiek persoon zit, dat maakt deze functie kwetsbaar, het idee van een ‘eigen’ erfgoedteam wordt door hem dan ook van nadrukkelijk onderschreven. RVO sluit zich hierbij aan, lokale kennis is zeer belangrijk, daarnaast stelt hij voor om ook lokale architecten te vragen om hun kennis in te brengen. HBO kan zich vinden in voorgaande reacties maar merkt op dat een bouwhistoricus ook voor langere tijd kan worden ingehuurd. MSB geeft aan dat een ‘eigen’ bouwhistoricus in de ambtelijke organisatie zijn voorkeur heeft. MTH deelt de mening dat lokale inbreng waardevol is maar hecht ook aan borging van objectiviteit daarnaast vraagt hij aandacht voor de groene monumenten. CVL vraagt zich af wat het voordeel is om met BOEI in zee te gaan, wie bepaald de aanpak? De voorzitter vraagt of het niet belangrijk is om hier de nieuwe raad als hoogste orgaan binnen de gemeente hierbij de betrekken. Uit het recente krantenartikel inzake de verplaatsing van de Albert Heijn in Sint-Oedenrode blijkt het belang om de raad goed te informeren over het belang van erfgoed. Vanuit de vergadering komt het advies om de nieuwe raadsleden een cursus Meierijstadkunde aan te bieden, zoals deze eerder aan het college en de ambtelijke organisatie is aangeboden.
  3. Nieuw inpassingplan Elschotsweg 72 te Schijndel: MVB licht kort nieuwe inrichtingsplan toe voor deze locatie, grootste verbetering is in ieder geval de handhaving van de boerderij op de huidige plaats en het feit dat deze meer vrij komt te liggen. De commissie spreekt uit graag een beter beeld te krijgen van dit plan t.o.v. de nabijgelegen boerderijen..    
 4. Verslag vergadering 8 december 2021 
  1. 9.3 Markt Sint-Oedenrode. In de vorige vergadering is het nu voorliggende conceptplan besproken maar hierover is er geen advies uitgebracht, de commissie wordt gevraagd dit nu alsnog te doen. Voor de commissie voelt dit als ‘mosterd na de maaltijd’. Hoewel met een afvaardiging van de commissie in het voortraject is gesproken en de oudheidkundige verenigingen betrokken zijn in het participatietraject betreurt men het dat men niet is gevraagd om een advies voordat het nu voorliggende plan als definitief concept is gepresenteerd. Nu alsnog adviseren voelt als het overrulen van het participatieproces.
  2. 11.2 Kerkstraat 66 te Erp. MSB ontvangt graag een terugkoppeling van de huidige stand van zaken.
  3. 6.2 / 4-11.1 Aandacht voor onderhoudstoestand Kasteel ‘Henkenshage’. CVL merkt op dat hij op Overheid.nl heeft gelezen dat er een vergunning is aangevraagd voor het vervangen van een aantal onderdelen onder meer de vensterbanken en een aantal met leien gedekte dakvlakken. (Noot notulist: deze vergunningaanvraag zal ter advisering worden voorgelegd aan de commissie)
 5. Actiepunten
  1. Geen punten aan de orde,
 6. Actiepunten portefeuillehouder
  1. 7. 3.2 Nota ‘Bouwen aan het verhaal van het Duits Lijntje’ RVO merkt op het terugbrengen van de stationsnamen in de leuning van de nieuwe fietsbrug nabij de spoorbrug over de Aa spraakmakend is. Er is hierbij namelijk gekozen voor de schrijfwijze van het station in Mill zoals deze tot 1923 gebruikelijk was. Dit was Mil met een enkele l.     
 7. Terugkoppeling stand van zaken/ reactie op:
  1. Terugkoppeling Archeologie verwachtingskaarten. De laatste versie van de kaarten waarin de opmerkingen zijn verwerkt is inmiddels ontvangen, dit geldt ook voor het overzicht wat is gedaan met de ingebrachte opmerkingen kanttekeningen.
  2. Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten. De laatste versie van de kaarten waarin de opmerkingen zijn verwerkt is inmiddels ontvangen, dit geldt ook voor het overzicht wat is gedaan met de ingebrachte opmerkingen kanttekeningen. Nadat deze tekeningen zijn omgezet in Archis / Geo bestand zullen zowel de archeologische als cultuurhistorische kaarten voor een laatste ronde ter beoordeling worden verstuurd aan degene welke hier hun medewerking aan hebben verleend. Dit zal begin februari gebeuren aansluitend zal een overleg worden georganiseerd om de laatste puntjes op de i te zetten.
  3. StaVaZa opstellen kerkenvisie. Door andere prioriteiten ligt dit project even stil. RVO geeft aan dat de wijze waarop het protestante kerkje met bijbehorend kerkhof is ontmanteld hem heeft aangegrepen. Het initiatief van Erthepe met de museale hoek op de begraafplaats in Erp heeft Vehchele geïnspireerd om te bezien of een vergelijkbaar project in Veghel ook kan worden gerealiseerd. MSB vraagt of de meer dan 100 objecten welke zijn opgenomen op de lijst van religieuze gebouwen opgenomen kunnen worden op de Cultuurhistorische waardenkaart.
 8. Ter informatie advisering gezamenlijke commissie Welstand / Monumenten: vooraf zijn door de commissieleden onderstaande plannen en de hierbij behorende gezamenlijk uitgebrachte adviezen beoordeeld. De ingekomen opmerkingen worden gedeeld met de bouwdeskundigen welke de commissie vertegenwoordigen in de gezamenlijke vergadering met de Welstandcommissie. De ingekomen opmerkingen worden in de afwegingen meegenomen. 
  1. Vergadering 2 december 2021  
   • Boxtelseweg 33 te Schijndel - Voldoet
   • Heuvelstraat 7 te Schijndel – Gespreksnotitie (Zie ook 8.15)
   • Krijtenburg 18 te Zijtaart - Gespreksnotitie
   • Pastoor Van Haarenstraat 44 te Mariaheide – Voldoet niet
  2. Vergadering 16 december 2021
   • Pastoor Van Haarenstraat 2 te Mariaheide – Gespreksnotitie. Er wordt aandacht gevraagd voor de situatie aan de achterzijde, hier liggen kansen op versterking van de aanwezige waarden.    
   • De Horstjens 12 te Eerde – Voldoet mits
   • Jekschotstraat 1-1a te Zijtaart – Gespreksnotitie. Er worden enige kanttekeningen geplaatst bij het uitgangspunt om zo min mogelijk aan deze boerderij te doen. De voorzitter benadrukt het belang om dit soort boerderijen te behouden. MSB spreekt zijn waardering uit voor het inrichtingsplan en vraagt er bij Welstand op te letten dat er ten zuiden van de boerderij een bij het ensemble passende de schuurwoning komt.
   • Achter terrein Eerschotsestraat 46 te Sint-Oedenrode - Gespreksnotitie
  3. Vergadering 30 december 2021 
   • Hagelkruisstraat 2 te Erp – Voldoet mits
   • Borchmolendijk 5-7 te Sint-Oedenrode - Gespreksnotitie
   • Hoofdstraat 55 te Schijndel – Voldoet niet
   • Krijtenburg 18 te Zijtaart - Gespreksnotitie
   • Voordijk 10 te Erp – Gespreksnotitie.
  4. Vergadering 13 januari 2022
   • Jekshotstraat 1-1a te Zijtaart – Voldoet mits
   • Heuvelstraat 7 te Schijndel – Voldoet niet. Er wordt aandacht gevraagd voor het herstel van het verdwenen interieur en het belang van het ensemble. De commissie betreurt de voorgenomen sloop van het cultuurhistorisch waardevolle maar onbeschermde bakhuis.
   • Krijtenburg 18-18a te Zijtaart - Voldoet
   • Pastoor Van Haarenstraat 66 te Mariaheide – Voldoet mits 
  5. Gewijzigde advisering. 
   • Gasthuisstraat 11 te Veghel – Voldoet mits
 9. Verzoek om advies c.q. stand van zaken van de volgende objecten:
  1. Heilig Hartplein 26 te Veghel – Verzoek om aanwijzing gemeentelijk monument. De commissie heeft enige twijfels en adviseert op dit moment om dit verzoek aan te houden en mee te nemen in het project van de harmonisatie en actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst.
  2. Hoofdstraat 53 te Veghel – Ter informatie - Advisering Rijksdienst. RVO geeft aan dat het kerkbestuur al bijna een aantal nagelvaste delen had verhuisd naar Uden. Dit terwijl de lezenaar en de preekstoel nadrukkelijk in de redengevende beschrijving van de Rijksdienst nadrukkelijk staan benoemd. Hij heeft hen hierbij op andere gedachten kunnen brengen. Hieruit blijkt weer het belang van voorlichting en de noodzaak om meer aandacht te vragen voor de kerkinterieurs.
  3. Groeneweg 61 te Schijndel. De heren Schepens en Heijnen zijn als resp. mogelijke koper en architect aanwezig om dit plan nader toe te lichten. In verband met een mogelijke aankoop willen zij graag de mogelijkheden bespreken om de kantoorvleugel behorende bij deze woning om te bouwen en uit te breiden tot een tweede woonhuis, hierbij is het de bedoeling dat de initiatiefnemer het nieuwe kleinere woonhuis gaat bewonen en dat een ander gezinslid het huidige woonhuis gaat bewonen. Wat dit gemeentelijk monument bijzonder maakt is dat het, het voormalig woonhuis is van de Bossche School-architect P.J. Rooijakkers welke in 1956 zelf tekende voor het ontwerp ervan. De architect licht toe dat er op dit moment nog enkel sprake is van een vormenstudie en dat men van de commissie graag wil of de beoogde uitbreiding en omvorming van het kantoordeel tot woonhuis denkbaar wordt geacht. Na een uitgebreide behandeling van dit plan waarbij de commissie haar zorgen uitspreekt over de impact van het plan op de voor dit ontwerp zo kenmerkende patio en bijbehorende onderdoorgang geeft de commissie aan in te kunnen stemmen met de nu voorliggende vormenstudie mits:
   • De vormentaal, materialisering en maatvoering van de Bossche School als uitgangspunt voor de uitbreiding wordt genomen.
   • Wordt onderzocht of de gewenste uitbreiding mogelijk aan de achterzijde kan worden gerealiseerd.
   • Niet alleen het exterieur maak ook het interieur een plek krijgt in het verder uitwerken van het ontwerp.
   • Daarnaast wordt geadviseerd om:
    • Te onderzoeken hoe de eenduidige uitstraling aan de straatzijde van bijvoorbeeld het schilderwerk, tuinontwerp, entreepatio etc. toekomstbestendig kan worden geborgd. Bijvoorbeeld door een VVE.
    • Zonnepanelen of andere (installatietechnische) voorzieningen t.b.v. de verduurzaming direct in het ontwerp mee te nemen.
    • Voor het opstellen van de bouwhistorische waardenstelling een bouwhistoricus te zoeken welke kennis en ervaring heeft met de Bossche School architectuur.
 10. Verzoek om advies inzake subsidieaanvragen van de volgende objecten:
  1. Herplaatsing kruis Johannes kerk Veghel-Zuid. De commissie adviseert positief over dit verzoek.
 11. Rondvraag. 
  1. Alvorens met de rondvraag te beginnen licht de secretaris kort de statistieken van het afgelopen jaar toe.
  2. RVO vraagt wat er aan de hand is met “De Gouden Leeuw’ in Veghel, MVB geeft aan dat hier sprake is van gevelreiniging. Waarbij een aantal zachte veldovenstenen kapot zijn gestraald. Handhaving is hierbij inmiddels opgestart.
  3. MSB geeft aan geen goed beeld te hebben van de huidige stand van de Omgevingsvisie, hij geeft aan hier graag over mee te willen praten. MVB gaat dit na en zal dit aan hem terugkoppelen.
  4. MSB geeft aan dat in 2005 het verdrag van FARO is gesloten wat is gericht op het maatschappelijke belang en het vergroten van de publieksbetrokkenheid bij archeologie. Op dit moment is de RCE gestart met het uitdragen van een projectenreeks in dit kader, waaronder het CARE project waar vanuit de Heemkundekring Schijndel grote betrokkenheid is. Hij geeft dat het de moeite waard is om dit te volgen.
  5. Tenslotte vraagt MSB aandacht voor een tweetal monumenten in resp. de Hezelstraat en de Kerkstraat. Hij spreekt hierover zijn zorgen uit en vraagt zich af of voldoende in beeld is wat hier gebeurt.
  6. MSB spreekt zijn zorgen  uit over de landschappelijke ontwikkelingen rondom de het  bedrijf van Van Kaathoven aan de Liempdseweg 40. Een 5m hoge keermuur is in zijn beleving hier niet passend en de natuurcompensatie daarvoor kan geen versterking van het landschap genoemd worden. MTH betreurt de afspraken inzake de verplaatsing van dit bedrijf die in het verleden zijn gemaakt door de gemeente Sint-Oedenrode.
 12. Sluiting
  1. Om 22.35 uur sluit de voorzitter deze vergadering.

Statistieken 2021

Gecombineerde Welstand- en Monumentencommissie
Advies t.b.v. Monument: 24 adressen
Advies t.b.v. Splitsen CHW: 13 adressen
Advies t.b.v. CHW: 7 adressen
Advies t.b.v. BSDG / Omgeving: 5 adressen

Aantal adviezen Aantal projecten Totaal 
1 13 13
2 15 30
3 10 30
4 2 8
5 2 10
6 3 18
9 1 9
  In totaal 46 In totaal 118

Het aantal adviseringen hangt sterk samen met de behoefte van architecten om reeds in een vroeg stadium aan hand van een schetsplan in overleg te treden met de commissie om nadien een uitgewerkt plan voor te leggen. Daarnaast wordt een inrichtingsplan vaak in een later stadium overlegd. De ‘uitspringer’ van 9 adviseringen betreft een omvangrijk plan waarin de architect in een vroeg stadium in overleg is getreden en waarbij daarna het plan en bestemming zijn gewijzigd waardoor men weer opnieuw kon beginnen.

Vergadering 1 2 3 4 5 6 7 Totaal
'De Goede Herder'       1     1 2-vooroverleg
Kerk Eerde 1 1 1         3-vooroverleg
Congregatiekapel       1     1 2-vooroverleg
Hervormd kerkje Veghel             1 1
Subsidie aanvragen 3 3 1 2 1 4 5 19
Terugkoppeling adviezen 19 8 15 11 15 20 13 101
Advies verzoeken 4 1 2   6 2 5 20
Ingekomen brieven 2 1 2   1     6


 

Monumentenwacht Noord-Brabant
Eigenaren die gebruik maken van het collectieve gratis abonnement   35
In 2021 uitgevoerde Inspecties 18
Aantal monumenten in eigendom van Meierijstad met abonnement 13
In 2021 uitgevoerde Inspecties van monumenten in eigendom van Meierijstad 10

 

Archeologie
Uitgevoerde bureau- en booronderzoeken 34
Uitgevoerde Proefsleuvenonderzoeken 18
Uitgevoerde Archeologische opgravingen 6
Aantal uren adviseur bevoegd gezag (advisering / begeleiding / toetsing / toezicht) 254  uur

 

Actielijst - vergadering d.d. 26 januari 2020

Afgehandeld actiepunt blijft na afhandeling éénmalig doorgestreept staan.

Nummer Actie Verantwoordelijk
2.9 Aandacht voor bescherming niet aangewezen waardevolle en beeldbepalende objecten MVB / Allen
4-11.3 Stand van zaken m.b.t. het verplaatsen van de boerderij Morgenstraat 2  te Keldonk i.v.m. aanleg N279.   
23-11.3 Aankoop zandpad nabij ’t Hoefje te Sint-Oedenrode in navolging van aankoop andere zandpaden in deze buurt onder meer door ARK.  
23-11.4 Gebiedsvisie Molenheide, verbinden van de leembossen  Geelders en Het Wijboschbroek op te lossen om geïsoleerde ligging van Wijboschbroek op te heffen.  
27-3.1 Overleg Werkatelier Gebiedsontwikkeling, bescherming voorgedragen land- en buurtschappen  

 

Actiepunten portefeuillehouder
Nummer Actie Verantwoordelijk
4-11.1 Aandacht v,oor onderhoudstoestand Kasteel Henkenshage MVB
7.3.2 Nota Bouwen aan het verhaal van het Duits Lijntje MVB
15-8.5 Toezicht & Handhaving bij monumenten