Verslag monumentencommissie 26 oktober 2022

1.    Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2.    Vaststellen agenda

In verband met bezoekers worden de agendapunten 3.3, 9.1 en 9.2 behandeld op het vooraf overeengekomen tijdstip.

3.    Ingekomen stukken / mededelingen

3.1  Stand van zaken Erfgoedpluim Meierijstad

Het college heeft 25 oktober j.l. het besluit genomen om de Erfgoedpluim Meierijstad in te stellen. MSB en RVO hebben kennis genomen van het reglement en bijbehorende voorwaarden en pleiten voor een ruime interpretatie van het begrip erfgoed, zo missen zij bijvoorbeeld het specifiek benoemen van erfgoed wat samenhangt met natuur en landschap.

3.2  StaVaZa: Organisatie afscheid G. van Asperen, W. Peeters, B. Hurkmans 

Inmiddels is dit afscheid ingepland en is de uitnodiging aan betrokkenen verstuurd.

3.3  Status update: Adviescommissie Omgevingskwaliteit Meierijstad 

Hoewel de ingang van de Omgevingswet inmiddels weer is uitgesteld tot 1 juli 2023 heeft Meierijstad er voor gekozen om toch per 1 januari 2023 te starten met één Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Streven is om te gaan werken met een commissie waaronder een aantal kamers zullen gaan functioneren. De exacte werkwijze van commissie en kamers zal in samenspraak met de door het college benoemde leden en plaatsvervangende leden worden bepaald. JKE heeft er mee ingestemd om in het aanvangsjaar als voorzitter dit ‘opstartproces’ te begeleiden. Vanuit de commissie worden met name vragen gesteld over de wijze waarop natuur- en landschap zullen worden vertegenwoordigd in de commissie en de wijze waarop de plaatselijke kennis zal worden ingebracht. MVB geeft aan dat beide zaken aandacht hebben gekregen in de selectieprocedure en heeft de beleving dat dit voldoende geborgd zal worden. Een nadere toelichting zal volgen als de namen van de nieuwe leden openbaar zijn. Daarnaast dienen deze zaken natuurlijk ook aandacht te krijgen in het opstartproces.

3.4  Toelichting Meierijstad Kiosk Markt Sint-Oedenrode

Namens de Kunststichting Meierijstad licht de heer Van den Brand het doorlopen proces toe. Hij geeft aan dat er een projectplan is opgesteld voor de nieuwe kiosk met hierin een aantal randvoorwaarden waaraan deze dient te voldoen. Vervolgens hebben een aantal ontwerpers hun ontwerp op basis van dit projectplan gepresenteerd aan de selectiecommissie onder voorzitterschap van Wethouder Menno Roozendaal. Deze selectiecommissie was unaniem in haar keuze voor het ontwerp van Lucas Lenglet (LLE). Middels een presentatie geeft LLE een indruk van eerder door hem gerealiseerde kunstwerken in de openbare ruimte waaronder de uitkijktoren in het Dommeldal nabij de waterzuivering. Aansluitend licht hij zijn ontwerp voor de nieuwe kiosk uitgebreid toe. 

Vervolgens wordt de commissieleden gevraagd om in een eerste termijn te reageren:

MSB geeft aan dat de huidige kiosk is gelegen in een beschermd stad- en dorpsgezicht en vraagt waarom deze vervangen dient te worden. LLE geeft aan dat de gemeente heeft gekozen voor een nieuwe kiosk omdat de huidige kiosk niet voldoet omdat:

  • Deze weinig wordt gebruikt.
  • Niet transparant is.
  • Nos Jungit Apollo treed niet op in de huidige kiosk

De huidige kiosk is gerealiseerd in 1948, nadat er eerder al in  1885 een eerste permanente kiosk was gerealiseerd. 

MTH / CVL vragen waarom de huidige afbeelding van de montage in de historisch foto is gebruikt deze geeft een vertekend beeld. LLE bevestigd dat de verhoudingen van de huidige kiosk gehandhaafd blijven. CVL is positief, het nieuwe ontwerp is meer transparant. Hij vraagt zich wel af hoe de verlichting      wordt gerealiseerd. LLE geeft aan dat deze middels LED-verlichting in het plafond wordt opgenomen. MTH spreekt van een lastige discussie, de huidige kiosk is dan wel geen monument maar inmiddels wel meer dan 70 jaar oud. Wel is hij het eens met CVL dat er in het nieuwe ontwerp sprake is van een lagere minder afstandelijke kiosk.

HBO heeft geen vragen, maar merkt wel op dat de 7-hoek een uitdagende vorm.

RVO heeft geen opmerkingen op het gepresenteerde ontwerp en merkt op dat dit ook iets voor Veghel zou zijn. Vanuit cultuurhistorie vindt hij het een lastige discussie, de huidige kiosk geeft een tijdsbeeld weer maar voldoet schijnbaar niet. Hij vraagt waarom vanuit duurzaamheid niet is gekozen voor behoud of aanpassing van de huidige kiosk. De heer Van den Brand reageert dat 2 ontwerpen dit  als vertrekpunt hadden maar dat deze ontwerpen niet voldeden aan de uitgangspunten.

MSC zou graag een uitgewerkt plan zien zodat er ook een beter zich is op de verhoudingen en hoe de nieuwe kiosk aansluit bij de omgeving.

MSB spreekt van een mooi ontwerp, maar het past niet bij de omgeving en het tijdsbeeld van de Markt. Daarom is zijn oordeel niet positief. LLE reageert hier op dat de constructie bekleed gaat worden met een rode Europese natuursteen welke aansluit bij de kleur van de bestrating. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het mogelijk is om de gekozen natuursteen in combinatie met de voorgestelde bestrating te bemonsteren.

MVB vraagt of hij het gezamenlijke advies van de commissie op het ontwerp mag samenvatten als ‘positief kritisch’ dit wordt door de meerderheid van de vergadering bevestigd. Afgesproken wordt dat dit plan bij voorkeur in de volgende vergadering (21/12) als uitgewerkt ontwerp incl. bouwtekeningen met de juiste maatvoering terugkomt. 

(Noot notulist: in de raadsvergadering van 3 november j.l. is de verdere uitwerking on-hold gezet omdat een deel van het participatieproces over gedaan dient te worden)

3.5  Verslag overleg Platform Natuur- en Landschap Meierijstad

MSB geeft aan betrokken te zijn bij het opstellen van het bosbeheerplan. Voor Erp betreft dit de bosgebieden; De Hurkse Bossen, De Goorse Bossen en Het Lijnt. In de vergadering spreekt hij zijn ontevredenheid uit over de wijze waarop wordt omgegaan met Burgerparticipatie. Hij spreekt uit dat vragen niet of ontwijkend worden beantwoord. Daarnaast wordt op dit moment nog steeds gewerkt met het verouderde beheersplan wat een looptijd had tot 2018. Vanuit Erp wil men hier de bestuurders op gaan aanspreken. Als voorbeeld wordt genoemd dat meer dan 100 jaar oude bomen worden gekapt omdat deze niet in het streefbeeld zouden passen. Niet duidelijk is hoe zal worden omgegaan met de grafheuvels en de stuifduinen. Het lijkt er vooral op dat voor een bepaald streefbeeld is gekozen om subsidies binnen te halen. JKE spreekt zijn zorg uit over de schuttersputjes en loopgraven, deze zijn wel in beeld gebracht, maar onduidelijk is hoe men hier mee om wil gaan. MTH geeft aan dat er zowel voor de Erpse bossen als de Vresselse bossen de nodige kanttekeningen zijn geplaatst. Een aantal zaken zullen opnieuw worden besproken in het eerstvolgende overleg waarbij ook de heer Van Burgsteden als portefeuillehouder zal aansluiten.

3.6 Oda-bergje 

MTH geeft aan dat de toekomst van dit heuveltje in het  Dommeldal nabij Nijnsel op de agenda is komen te staan zowel bij het Waterschap als bij de fietsvereniging en spreekt zijn waardering uit voor de inzet van Peter Maas en Jan van Burgsteden tot op heden. Hopelijk leidt dit tot maatregelen tot behoud van dit bergje.

4.     Verslag vergadering 7 september 2022

4.1   7.2 Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten RVO merkt op dat niet alleen Rijksmonumenten onjuist staan aangegeven, maar dat ook de door de gemeente beheerde lijst van gemeentelijke monumenten onjuistheden bevat. Een overzicht betreffende de voormalige gemeente Veghel < 1994 is door hem aangeleverd. (Noot notulist: MSB heeft eenzelfde overzicht aangeleverd voor de oude gemeente Erp.) 
 

5.     Actiepunten    

5.1   4-11.3 Stand van zaken m.b.t. het verplaatsen van de boerderij Morgenstraat 2 te Keldonk i.v.m. aanleg N279. MVB meldt dat de boerderij inmiddels is aangekocht door de provincie en dat een sloopmelding is gedaan voor het verwijderen van asbest. MVB heeft de projectleider van de provincie nog niet gesproken.
5.2   23-11.3 Aankoop zandpad nabij ’t Hoefje te Sint-Oedenrode in navolging van aankoop andere zandpaden in deze buurt onder meer door ARK. MTH meldt dat de aankoop inmiddels heeft plaatsgevonden en dat dit actiepunt van de agenda af kan.
5.3   27-3.1 Overleg Werkatelier Gebiedsontwikkeling, bescherming voorgedragen land- en buurtschappen. RVO vraagt wat de stand is m.b.t. het verzoek van ‘Vehchele’ om een Beeldkwaliteitsplan op te stellen voor Veghel-Centrum.
 

6.     Actiepunten portefeuillehouder

6.1 Geen punten aan de orde. 

7.    Terugkoppeling stand van zaken/ reactie op:

7.1  Terugkoppeling Archeologie verwachtingskaarten 

Vanuit de belangenverenigingen zijn er geen opmerkingen meer. Wel is er ambtelijk een opmerking ingekomen hoe om te gaan met cat. 8, gebieden waarvan geen waarde bekend is. Het is niet wenselijk om deze op deze manier op te nemen in de ruimtelijke planvorming. Hierover zal in overleg worden getreden met BAAC.

7.2  Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten 

De laatste opmerkingen zoals deze zijn ingekomen van de heemkundekringen ‘Erthepe’ en "Vehchele’ zullen worden verwerkt. Deze kaarten worden ter vaststelling voorgelegd met de nadrukkelijke kanttekening dat voor wat betreft de gemeentelijke, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende objecten enkele de reeds door resp. St.-Oedenrode, Schijndel en Veghel aangewezen panden weergeven en dat actualisatie van deze overzichten dringend gewenst is.

7.3  StaVaZa opstellen kerkenvisie

Op dit moment werkt Monumentenhuis Brabant aan een voorbereidend stuk om met de eigenaar en de geloofsgemeenschappen het gesprek te kunnen aangaan over de toekomst van de kerken van Keldonk en Mariaheide.

8. Ter informatie advisering gezamenlijke commissie Welstand / Monumenten:

Vergadering 8 september 2022 

8.1 Stompershoek te Sint-Oedenrode 

Gevraagd wordt wat er nu gebeurt met de levensbomen. MSC geeft aan dat het streven is om deze zoals het hoort tegen het glas aan te plaatsen.

8.2 Kampweg 1 te Keldonk 

MSB spreekt zijn ergernis uit over de vrijheid welke de eigenaar uiteindelijk heeft gekregen om naar eigen inzicht dit gemeentelijke monument te kunnen verbouwen. Hier is een monument beschadigd zonder dat hier tegen is opgetreden. MSC kan deze opmerking plaatsen en geeft aan dat het hier ‘kiezen tussen twee kwaden’ is geweest v.w.b. de linker topgevel of hier ook het oorspronkelijke metselwerk verhogen of juist de latere verhoging laten zien.

8.3 Putsteeg 99 te Schijndel

Geen opmerkingen op advisering.

8.4 Gasthuisstraat 36 te Schijndel 

Geen opmerkingen op advisering.

8.5 Borchmolendijk ong. te Sint-Oedenrode.

Vergadering 22 september 2022

8.6 Borne 50 te Schijndel 

Opgemerkt wordt dat dit pand van de lijst van Cultuurhistorisch waardevolle panden dient te verdwijnen.

8.7 Eerschotsestraat 46 te Sint-Oedenrode 

MSC geeft aan te hebben begrepen dat er een nieuw inrichtingsplan voor het achterterrein is ingediend MVB bevestigt dit, maar geeft aan dat dit eerst ruimtelijk wordt getoetst alvorens dit verder voor te leggen. De commissie vraagt specifiek aandacht voor de koppeling met het achterterrein van de HUBO.

8.8 Plein 21/21a te Schijndel 

De bouwdeskundigen van de commissie zijn inmiddels op locatie geweest en hebben op basis van hetgeen geconstateerd een aanvullend advies uitgebracht.

8.9 Veghelsedijk 15 te Erp 

Geen opmerkingen op advisering.

Vergadering 6 oktober 2022

8.10 Past. Van Haarenstraat 66 te Mariaheide.

Geen opmerkingen op advisering.

Vergadering 20 oktober 2022

8.11 Borne 46 te Schijndel 

Geen opmerkingen op advisering, MSB vraagt hier aandacht voor archeologie bij sloop MVB geeft aan dat dit reeds is aangegeven aan de initiatiefnemer.

9.  Verzoek om advies c.q. stand van zaken van de volgende objecten:

9.1  Hardekamp 4 te Wijbosch 

De heer Van Schaaijk is als initiatiefnemer aanwezig om waar nodig dit plan toe te lichten en vragen te beantwoorden. HBO spreekt uit benieuwd te zijn naar de gevelbekleding voor de bijgebouwen, daarnaast vraagt hij zich af waarom bij de paardenstal de deur wel terugliggend is getekend maar dat deze niet hoger is. Dit zou je wel verwachten bij een terugliggende deur. De heer Van Schaaijk geeft aan dat dit ook de bedoeling is. MSB geeft aan dat de ligging van de bijgebouwen niet los gezien kan worden van de terreininrichting. De heer Van Schaaijk geeft aan dat door KruitKok Landschaps- architecten een inrichtingsplan zal worden uitgewerkt. Daarnaast geeft MSB aan moeite te blijven houden met de invulling van de grote pui in de noordwest-gevel. Vervolgens komt de vraag waarom de opkamer niet behouden blijft / toegankelijk blijft. De heer Van Schaaijk geeft aan dat de toegankelijk houden ervan niet past, de suggestie wordt gedaan om evt. de trap naar de verhoging tevens te gebruiken als toegangsluik. De heer Van Schaaijk neemt dit op met zijn architect. MTH geeft aan met belangstelling uit te zien naar het inrichtingsplan en de wijze waarop de afrastering van de paardenbak zal worden gerealiseerd. De hoofdopzet is akkoord de beoordeling van de verder uitgewerkte plannen en de terreininrichting kan plaatsvinden in de gecombineerde Welstand- en Monumentencommissie.    

10.   Verzoek om advies inzake subsidieaanvragen van de volgende objecten:

 10.1 Morgenstraat 9 te Keldonk 

De commissie heeft een aantal vragen m.b.t. het terugbuigen van de kap en het verstevigen van de kapconstructie in verhouding tot de hiervoor geoffreerde bedragen. Afgesproken wordt dat HBO en MVB een afspraak maken om ter plaatse te gaan kijken.

10.2 Boerderijenboek 

RVO geeft aan dat er met het onderzoekswerk voor dit boek al enorm veel energie vrij komt en dat het enthousiasme bij zowel de eigenaren als de projectgroep groot is. Hij pleit er op voorhand voor om aansluitend aan het al uitgebrachte boek voor Schijndel en het Veghelse boek waaraan nu gewerkt wordt om een soortgelijk boek ook uit te brengen voor Erp en Sint-Oedenrode de extra kennis welke wordt opgedaan is bijzonder waardevol voor de plaatselijk geschiedenis. De commissie is unaniem in haar positieve advies.

10.3 Plaatsen beuk begraafplaats Martinuskerk 

MTH geeft aan dat er ondertussen al een aantal maatregelen zijn getroffen om de vitaliteit van de nog aanwezige bomen te vergroten. Er zijn inmiddels meerdere offerten aangevraagd. Verzoek is om dit te verschuiven naar de volgende vergadering.

11.   Rondvraag 

11.1 RVO geeft aan dat er op dit moment meters hoog onkruid staat rondom het protestantse kerkje in Veghel en dat dit gebouw niet verwarmd wordt, dit is bij een koude winter funest voor de 18e -eeuwse preekstoel. MVB pakt dit op en komt hier op terug.

11.2 RVO geeft aan dat het Erfgoed er in het College Werk Programma maar bekaaid vanaf komt en vraagt wanneer er gestart wordt met het actualiseren en harmoniseren van de monumentenlijst. MVB geeft aan dat er een collega wordt ‘vrijgemaakt’ voor dit project en dat de verwachting is dat deze misschien nog dit jaar, maar normaalgesproken 1e kwartaal 2023 met dit project kan starten.

11.3 MSB geeft aan dat het prima is dat de gilden onder erfgoed staan verwoord in het College Werk Programma maar dat het opvalt dat er verder maar weinig over Erfgoed in dit programma staat vermeld en trekt de conclusie dat hieruit maar weinig ambitie blijkt. MVB geeft aan dat de Erfgoedvisie Meierijstad is vastgesteld door de raad en dat hierin natuurlijk een bepaalde ambitie is vastgelegd. JKE vult hier op aan dat ‘staand beleid’ niet altijd terugkomt in een coalitieakkoord.

11.4 MSB vraagt hoe de voorwaarden welke vooraf zijn gesteld v.w.b. de omgang met de monumentale waarden bij Hezelstraat 23 te Erp worden geborgd? MVB geeft aan dat deze zijn als voorwaarden zijn opgenomen in de omgevingsvergunning.

11.5 MSB vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. Ham 5-7 te Erp omdat inmiddels de serre volledig gesloopt is en de kozijnen voor de nieuwe serre al zijn aangevoerd. MVB geeft aan dat er inmiddels een dwangsom is opgelegd en dat hiervoor een inningsbesluit is genomen.

11.6 MSB vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. Steen 12 te Erp. MVB geeft aan dat ook hier m.b.t. de illegaal gegraven vijver een handhavingszaak loopt.

11.7 MSB meldt dat de archeologiedagen in Erp een groot succes waren en enkele duizenden bezoekers tijdens deze twee dagen zijn verwelkomt. Hij dankt de gemeente Meierijstad nogmaals voor de bijdrage.

11.8 CVL vraagt aandacht voor de brief welke hij recent heeft gestuurd m.b.t. het uitdiepen van de Dommel en de reactie welke hij hierop van de aannemer mocht ontvangen. MVB neemt dit op en komt hier op terug.

11.9 MTH vraagt m.b.t. de kerkenvisie waarom de kerken in Nijnsel en Olland hier niet in worden meegenomen. MVB geeft aan dat met het parochiebestuur is gesproken en dat zij hebben aangegeven dat de kerk in Nijnsel voorlopig open zal blijven en dat in Olland de kerk al verkocht is aan een ontwikkelaar. Bij de genoemde kerken in Keldonk en Mariaheide staan de geloofsgemeenschap en de parochie nog aan het begin van het proces om de kerk te ontrekken aan de eredienst.

12. Sluiting

12.1 De voorzitter sluit om 22.15uur de vergadering en dankt aanwezigen voor hun inbreng.

Vergaderschema Monumentencommissie Meierijstad 2022

  • Woensdag 21 december 2022

ACTIELIJST – Vergadering d.d. 26 oktober 2022

Afgehandeld actiepunt blijft na afhandeling éénmalig doorgestreept staan.

Actielijst
Nummer     Actie     Verantwoordelijk
2-9.    Aandacht voor bescherming niet aangewezen waardevolle en beeldbepalende objecten. MVB /Allen
4-11.3 Stand van zaken m.b.t. het verplaatsen van de boerderij Morgenstraat 2 te Keldonk i.v.m. aanleg N279. MVB
23-11.4 Gebiedsvisie Molenheide, verbinden van de leembossen Geelders en Het Wijboschbroek op te lossen om geïsoleerde ligging van Wijboschbroek op te heffen. n.v.t.
27-3.1 Overleg Werkatelier Gebiedsontwikkeling, bescherming voorgedragen land- en buurtschappen.  n.v.t.
34-4.4  StaVaZa Morschehoef 19 te Erp n.v.t.


ACTIEPUNTEN PORTEFEUILLEHOUDER 

Actiepunten portefeuillehouder
Nummer     Actie     Verantwoordelijk
4-11.1 Aandacht voor onderhoudstoestand Kasteel ‘Henkenshage’ MVB
7. 3.2 Nota “Bouwen aan het verhaal van het Duits Lijntje MVB
15-8.5 Toezicht & Handhaving bij monumenten n.v.t.