Verslag monumentencommissie 9 maart 2022

Verslag monumentencommissie 9 maart 2022

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2 Vaststellen agenda

Geen opmerkingen

3 Ingekomen stukken / mededelingen

3.1  Ter kennisname: Werkexemplaar Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad 

De commissie mist op dit moment de informatie m.b.t. de commissie fysieke leefomgeving, MVB bevestigt dit en geeft aan dat op dit moment een concept verordening wordt voorbereid en dat dit concept met de commissie zal worden besproken. MVB. De Erfgoedverordening Meierijstad komt te vervallen en zal worden opgenomen in Verordening fysieke leefomgeving is dit werkexemplaar op dit moment al gedeeld. De commissie vraagt met name aandacht voor de wijze waarop de beschermde gezichten hierin zijn opgenomen en de verwoording van de instandhoudingsverplichting. MVB geeft aan dat bij voorkeur de model-verordeningen van de VNG zoveel mogelijk worden gevolgd. Deze is gevolgd bij het opstellen van de Erfgoed-verordening en is nu ook de richtlijn bij de conversie naar de Verordening fysieke leefomgeving.

3.2  Ter kennisname: Beeldkwaliteitsplan Markt / Kapittelhof te Sint-Oedenrode 

De commissie heeft kennisgenomen van dit plan en is verbaasd over de uiteindelijke hoogte van de nieuwbouw t.o.v. de omgeving. CVL geeft aan dat dit een van de kritiekpunten was bij eerdere plannen maar dat deze desondanks ongewijzigd is gebleven. MSB vraagt zich af hoe e.e.a. zich verhoudt t.o.v. de Martinuskerk. In verband de betrokkenheid bij eerdere plannen heeft niet de heer Van Griensven maar de heer Van Asperen als adviseur namens de commissie bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan, hem zal dan ook worden gevraagd om een nadere toelichting.  Ten slotte vraagt de commissie zich af welke rol de opstellers van het beeldkwaliteitsplan bij de verdere uitwerking nog gaan spelen. 

4 Verslag vergadering 26 januari 2022 

4.1  4.2 / 11.2 Kerkstraat 66 te Erp

MSB ontvangt graag een terugkoppeling van de huidige stand van zaken. MVB geeft aan dat er op dit moment geen aanleiding is om op dit adres handhavend op te treden. MSB vraagt wanneer dit dan wel het geval zou zijn. MVB geeft aan dat dit het geval is indien er sprake van gevaar voor de veiligheid of gezondheid van gebruikers en passanten. 

4.2   Agendapunt 4.3

De aangevraagde vergunning heeft geen betrekking op Kasteel Henkenshage maar op werkzaamheden aan het raadshuis Kasteel Dommelrode

5 Actiepunten    

5.1   27-3.1 Overleg Werkatelier Gebiedsontwikkeling, bescherming voorgedragen land- en Buurtschappen

RVO geeft aan dat er zowel vanuit het Centrum Management als ambtelijk nu aandacht is voor het eerdere verzoek om een deel van het centrumgebied aan te wijzen als beschermd gebied. Ook geeft hij aan dat zijn aanvullende reactie destijds wel is besproken in de vergadering van 7 juli 2021 maar niet integraal is opgenomen in de verslaglegging.

5.2   7.3.2 Nota “Bouwen aan het verhaal van het Duits Lijntje

24 april wordt er een nieuwe toeristisch / recreatieve wandelroute langs het Duits-Lijntje gelanceerd. Deze route bestaat onder meer uit een aantal informatieborden die het verhaal van een plek vertellen. De voorzitter vraagt wat de stand van zaken is v.w.b. de plannen om het Station Veghel te herbouwen. MVB geeft aan dat deze vooralsnog geen doorgang kunnen vinden door de aanwezigheid van een ecologische verbindingszone.

6 Actiepunten portefeuillehouder

Geen punten aan de orde.

7 Terugkoppeling stand van zaken/ reactie op:

7.1   Terugkoppeling Archeologische verwachtingskaarten     

7.2   Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten

Voor beide kaarten geldt dat deze met de status definitief concept gezamenlijk met de reactie op de geplaatste opmerkingen zijn verspreid aan de Heemkundekringen voor een laatste toets. Een afspraak om deze met hen door te spreken is voorzien op 23 maart 2022. CVL vraagt op voorhand aandacht voor het ontbreken van de schietbaan in Sint-Oedenrode op deze tekeningen.

7.3   StaVaZa opstellen kerkenvisie

Geen punten aan de orde. 

7.4   MVB

meldt dat t.b.v. van het harmoniseren en actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst hij is gestart met het samenvoegen en analyseren van de MIP lijsten uit de jaren ’90 om zo inzicht te krijgen in de wijze waarop Schijndel, Sint-Oedenrode, Erp en Veghel hier destijds mee om zijn gegaan. Opgemerkt wordt dat met name voor wat betreft historische boerderijen het MIP een aantal hiaten kent en dat naar aanleiding hiervan door de heren Van Dommelen en Dirven er aansluitend een inventarisatie van hiervan heeft plaatsgevonden. De inventarisaties zijn bekend bij de Heemkundekringen. Het is wenselijk om deze in de analyse mee te nemen. 

8 Ter informatie advisering gezamenlijke commissie Welstand / Monumenten

Vergadering 27 januari 2022

8.1 Kampweg 1 te Erp

Aangehouden
De commissie is verbaasd dat gezien de aard en omvang van de ingrepen en afwijkingen welke men middels een aanvraag wil legaliseren er niet eerder handhavend is opgetreden. 

8.2 Putsteeg 99 te Schijndel

Gespreksnotitie
Vergadering 10 februari 2022 

8.3 Borne 46 te Schijndel

Gespreksnotitie
Zie 8.10

8.4 Borne 50 te Schijndel

Gespreksnotitie
Zie 8.11

8.5 Heuvelstraat 7 te Schijndel

Voldoet mits. De commissie is verbaasd over de gang van zaken bij deze boerderij, hierop wordt uitgebreid ingegaan op de voorgeschiedenis en de staat van deze boerderij bij de aankoop door de huidige eigenaar. De bouwdeskundigen lichten het procesverloop toe en spreken uit in hun beleving gezien de omstandigheden het maximaal eruit te hebben gehaald.

8.6 Hoofdstraat 55 te Schijndel

Voldoet mits

8.7 Markt 14 te Sint-Oedenrode

Voldoet mits

8.8 Pastoor Van Haarenstraat 2 te Mariaheide

Voldoet mits 
MSB betreurt de aantasting van de achtergevel

8.9 Boxtelseweg 38 te Schijndel

Voldoet mits
Vergadering 24 februari 2022 

8.10 Borne 46 te Schijndel

Gespreksnotitie

8.11 Borne 50 te Schijndel

Gespreksnotitie
Voor 8.10 en 8.11 geldt dat de bouwdeskundigen op locatie hebben geconstateerd dat het behoud van deze boerderijen redelijkerwijs niet mogelijk is en dat om deze reden vervangende nieuwbouw voorstelbaar is. MSC vraagt hierop of de commissie in geval van nieuwbouw nog een rol heeft. De commissie geeft aan dat dit niet het geval is maar bepleit wel nadrukkelijk voor het leesbaar houden van de oude huisplaats en bijpassende erfinrichting. Groendeskundige de heer Bekkers is aanwezig geweest bij deze bezoeken en heeft bij beide adressen de  initiatiefnemers gewezen op de geschiedenis van het erf met  bijbehorende voorpootstroken. 

8.12 Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode 

8.13 Groeneweg 61 te Schijndel

Gespreksnotitie

8.14 Houtsestraat 5 te Sint-Oedenrode

Gespreksnotitie

8.15 Voordijk 10 te Erp

Gespreksnotitie 
MSB stelt vragen m.b.t. de erfinrichting, de heer Bekkers geeft aan dat hierover opmerkingen zijn geplaatste welke reeds eerder met de initiatiefnemer zijn besproken.

9 Verzoek om advies c.q. stand van zaken van de volgende objecten:

9.1  Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument Eerschotsestraat 102 te Sint-Oedenrode

De commissie is positief over de verzoek en adviseert om dit pand mee te nemen in het project van harmonisatie en actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst.

10 Verzoek om advies inzake subsidieaanvragen van de volgende objecten:

10.1 Stationsstraat 45 te Veghel

De commissie adviseert positief over deze subsidieaanvraag voor herstel van de zinken goten en bijbehorende betimmeringen. Wel vraagt zij zich af of het schilderwerk niet reeds is uitgevoerd gezien de datum van de offerte. 

10.2 Hoofdstraat 137 te Schijndel

De commissie adviseert positief over deze aanvraag voor het schilderwerk.

11 Rondvraag 

11.1  RVO

meldt dat de attentietegel van Paul Rink inmiddels is geplaatst.

11.2  RVO

meldt dat hij eerder op de dag een cursusdag heeft verzorgd voor de gidsenkring   Meierijstad, het is in zijn beleving zeer waardevol dat de gemeente Meierijstad dit faciliteert en draagt zeker bij aan de netwerkvorming voor deze gidsen.

11.3  MSB

dringt er nadrukkelijk op aan om bij de behandeling van de aanvraag voor Ham 5-7 te Erp te vragen om een waardenstelling. HBO geeft aan dat dit gebruikelijk is maar ook mede afhangt van de aard en omvang van de beoogde ingrepen.

11.4  MSB

geeft aan dat het streven is om de gezamenlijke invulling van de landelijke archeologiedagen in Meierijstad te organiseren rondom ‘De Bolle Akker’ in Erp en dat hiervoor mogelijk een subsidieaanvraag volgt.

11.5  MSB

geeft aan kennis te hebben genomen van het project ‘bufferboeren’ waarbij men de hoger gelegen gronden in het beekdal wil draineren om deze gronden te benutten voor wateropslag. Het zijn juist deze gronden welke vaak een hoge archeologische verwachtingswaarde hebben.

11.6  De voorzitter

staat stil bij de voorbereidingen voor 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Door Cultuurkade is al een prachtig educatieproject ontwikkeld met een divers en aansprekend aanbod ook worden dit jaar in samenwerking met de gemeente een aantal activiteiten georganiseerd zoals een congres en een concert. Hij doet een oproep aan de heemkundekringen om er over na te denken hoe hier bij aan te sluiten. De aanleg van de Zuid-Willemsvaart had een ongekende impact op de ontwikkeling van het hele stroomgebied en is heden ten dage nog van groot belang voor tal van sectoren. Wat hierbij vaak onderbelicht blijft is de rol van de Zuid-Willemsvaart bij de waterhuishouding

12 Sluiting

Om 21.40 uur sluit de voorzitter deze vergadering.

Vergaderagenda Monumentencommissie Meierijstad 2022

  • Woensdag 11 mei 2022
  • Woensdag 29 juni 2022
  • Woensdag 7 september 2022
  • Woensdag 26 oktober 2022
  • Woensdag 21 december 2022

ACTIELIJST – Vergadering d.d. 09 maart 2022

Afgehandeld actiepunt blijft na afhandeling éénmalig doorgestreept staan.

Nummer     Actie     Verantwoordelijk
2-9 Aandacht voor bescherming niet aangewezen waardevolle en beeldbepalende objecten. MVB / Allen
4-11.3 Stand van zaken m.b.t. het verplaatsen van de boerderij Morgenstraat 2  te Keldonk i.v.m. aanleg N279. MVB
23-11.3 Aankoop zandpad nabij ’t Hoefje te Sint-Oedenrode in navolging van aankoop andere zandpaden in deze buurt onder meer door ARK.  
23-11.4  Gebiedsvisie Molenheide, verbinden van de leembossen  Geelders en Het Wijboschbroek op te lossen om geïsoleerde ligging van Wijboschbroek op te heffen.  
27-3.1  Overleg Werkatelier Gebiedsontwikkeling, bescherming voorgedragen land- en buurtschappen.  

ACTIEPUNTEN PORTEFEUILLEHOUDER

Nummer     Actie     Verantwoordelijk
4-11.1 Aandacht voor onderhoudstoestand Kasteel ‘Henkenshage’ MVB
7. 3.2 Nota “Bouwen aan het verhaal van het Duits Lijntje MVB
15-8.5 Toezicht & Handhaving bij monumenten