Omgevingsvergunning

U wilt een activiteit ondernemen in de fysieke leefomgeving. Afhankelijk van de plannen die u heeft kan een activiteit, of kunnen activiteiten, vergunningplichtig zijn of niet.

Vergunningcheck

Om te bepalen of u een vergunning nodig heeft kunt u een vergunningcheck uitvoeren. Deze kunt u zelf uitvoeren via www.omgevingsloket.nl. Heeft u informatie nodig over de bestemming van een adres en/of perceel, dan kunt u dit vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar staan de bestemmingsplannen gepubliceerd.

U kunt een adviseur inschakelen die u kan begeleiden bij uw plannen, zoals een architect, stedenbouwkundige, rentmeester of ander ruimtelijk adviesbureau.

Omgevingsvergunning aanvragen

Indien na het uitvoeren van een vergunningcheck blijkt dat u vergunningplichtig bent voor één of meerdere activiteiten dan kunt u op de website www.omgevingsloket.nl een omgevingsvergunning aanvragen. Let op de bijlagen die u bij moet voegen. Uw aanvraag wordt dan door de gemeente behandeld volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Brochures veel voorkomende verbouwingen en bouwplannen

Via internet kunt u veel informatie vinden over (ver)bouwen. Voor een aantal veel voorkomende verbouwingen en bouwplannen zijn brochures gemaakt door de rijksoverheid. Hierin treft u wellicht de informatie aan die u zoekt.

Afwijken van het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan wijst de bestemming van gronden aan en geeft daarbij regels voor in elk geval gebruik en bouwwerken. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning wordt dat plan getoetst aan het bestemmingsplan. Maar ook als het bestemmingsplan dat bouwplan niet toelaat, kan een omgevingsvergunning verleend worden. 

Dat kan alleen indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en behoort tot een van drie wettelijke categorieën.

  • Voor een activiteit in strijd met het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning verleend worden voor zover het bestemmingsplan toelaat om in afwijking daarvan een vergunning te verlenen. Dit is de zogenoemde binnenplanse afwijking.
  • Voor een activiteit in strijd met het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning verleend worden voor gevallen die door de rijksoverheid zijn aangewezen. Dit zijn de zogenoemde kruimelgevallen.
  • Voor een activiteit in strijd met het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning verleend worden, op voorwaarde dat een goede ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld. Dit is de zogenoemde buitenplanse afwijking. Door de uitgebreide onderbouwing en onderzoeken die in deze gevallen nodig zijn, lijkt deze omgevingsvergunning erg op een nieuw bestemmingsplan.

Voor de omgang met kruimelgevallen heeft het college van burgemeester en wethouders een beleidsregel opgesteld.

Activiteiten in strijd met het bestemmingsplan zonder omgevingsvergunning die deze afwijking toelaat, zijn aan te pakken met bestuurlijke handhaving en ze zijn ook strafbaar.

Kosten vergunning

De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening. Wordt uw vergunning ingetrokken of geweigerd, dan worden er alsnog kosten in rekening gebracht.

Kostenberekening activiteit bouwen

Aan de activiteit bouwen zijn legeskosten verbonden conform onze legesverordening. De activiteit bouwen staat los van eventuele andere activiteiten die u nodig heeft voor het realiseren van uw plan. Onderstaande tabel geeft de kostenberekening weer voor de activiteit bouwen volgens de legesverordening. De bouwkosten worden volgens algemene richtlijnen door ons berekend.

Kosten in 2021 bouwactiviteit 
Door ons berekende bouwkosten Legeskosten
minder dan € 5.000,- € 240,-
€ 5.000,- - € 50.000 € 240,- plus 1,6% van de bouwkosten boven € 5.000,- 
€ 50.000 - € 100.000 € 960,- plus 3,7% van de bouwkosten boven € 50.000,- 
€ 100.000 - € 400.000 € 2.810,- plus 3,3% van de bouwkosten boven € 100.000,- 
€ 400.000 - € 1.000.000 € 12.710,- plus 2,5% van de bouwkosten boven € 400.000,- 

 

Kosten in 2022 bouwactiviteit
Door ons berekende bouwkosten Legeskosten
minder dan € 5.000,- € 243,-
€ 5.000,- - € 50.000 € 245,- plus 1,6% van de bouwkosten boven € 5.000,- 
€ 50.000 - € 100.000 € 960,- plus 3,7% van de bouwkosten boven € 50.000,- 
€ 100.000 - € 400.000 € 2.810,- plus 3,3% van de bouwkosten boven € 100.000,- 
€ 400.000 - € 1.000.000 € 12.710,- plus 2,5% van de bouwkosten boven € 400.000,- 
Hoe lang duurt het

Gewone aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend

Toelichting voor (ver)bouwplannen bij vergunningcheck 

In de vergunningencheck staat in sommige gevallen een vraag of het bouwplan voldoet aan planologische regelgeving. Deze vraag heeft betrekking op het voldoen van het bouwplan aan het geldende bestemmingsplan. Veel bestemmingsplannen zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier is ook een handleiding te vinden voor het gebruik van deze website.

Soms stelt de uitkomst van een vergunningcheck dat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn als er geen Welstand van toepassing is. Meer informatie hierover kunt u nalezen bij de productinformatie 'Welstand'.

De gemeente laten toetsen of het (ver)bouwplan vergunningvrij is of niet

U kunt ook door de gemeente een check uit laten voeren of uw (ver)bouwplan vergunningvrij is of niet. Hieraan zijn leges (kosten) verbonden. Meer informatie over de toets vergunningvrij/vergunningplichtig.

Parkeernormering

Een bouwontwikkeling in de gemeente mag niet voor (fiets)parkeeroverlast zorgen in de nabije omgeving. Dit staat in de nota parkeernormen Meierijstad 2018. We toetsen elke bouwaanvraag daarom op de parkeernormen die in deze nota worden genoemd.