Onderhoud en beheer sloten

Wilt u weten of de gemeente de sloot langs uw perceel maait?

Kaart onderhoud watergangen

Welke sloten worden wanneer gemaaid?

Ieder jaar

 • Sloten langs gemeentelijke verharde wegen:
  We maaien in het najaar. Als het riet zo snel groeit dat de verkeersveiligheid in gevaar komt, dan maaien we  2 x per jaar. We ruimen ook het maaisel op.
 • Sloten binnen de bebouwde kom:  
  De sloten waarvoor de gemeente een gedeeltelijke of gehele onderhoudsplicht heeft maaien we ook ieder najaar. Hier ruimen we ook het maaisel op.
 • Hoofdsloten (A-watergang): 
  Afhankelijk van de eisen van het waterschap maaien wij deze sloten 1 of 2 keer per jaar.
 • Sloten langs gemeentelijke onverharde wegen, met schouwplicht door het waterschap:
  Deze voor de gebiedsontwatering belangrijke sloten worden ieder jaar voor de schouwdatum gemaaid door de gemeente.
 • Sloten langs of in gemeentelijke landschapselementen, met schouwplicht door het waterschap:
  Deze voor de gebiedsontwatering belangrijke sloten worden jaarlijks voor de schouwdatum gemaaid door de gemeente.

Minder dan 1 x per jaar

 • Sloten of greppels zonder schouwplicht langs gemeentelijke onverharde wegen en langs of in gemeentelijke landschapselementen: 
  Deze sloten schonen wij 1 keer per 6 jaar op. Het gaat dan vooral om het verwijderen van opschot dat hinder kan veroorzaken.
 • Sloten of greppels in natuurterreinen van de gemeente: 
  Deze worden gemaaid wanneer ze van belang zijn voor het behoud van de natuurfunctie van het terrein of om cultuurhistorische redenen.
 • Leggersloten die beheerd worden door het waterschap:  
  Hier ruimt de gemeente het op onze grond achtergebleven maaisel op na iedere maaibeurt wanneer het hinder of overlast oplevert voor de omgeving.

Sloten die de gemeente niet onderhoudt

 • Alle sloten waarvoor de gemeente geen (mede)onderhoudsplicht heeft.
 • Leggersloten waarvan de gemeente geen onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten met het waterschap en waarvan het achtergebleven maaisel geen hinder veroorzaakt.
 • Alle sloten waarover de gemeente beheerafspraken heeft gemaakt met de gebruiker of de pachter.

Gebiedsontwatering en waterkwaliteit

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de gebiedsontwatering en de waterkwaliteit. Binnen de gemeente Meierijstad zijn dat Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel. In hun Keur hebben de waterschappen hun regels voor het onderhoud van watergangen en oppervlaktewateren opgenomen, waaronder regels over de onderhoudsplicht. 

In hun Legger van oppervlaktewateren hebben de waterschappen de belangrijkste watergangen  opgenomen in hun gebied. Het betreft de primaire (A) en secundaire (B)  watergangen waarvoor eisen zijn opgesteld voor o.a. het beheer en onderhoud vanwege de belangrijke functie voor de gebiedsontwatering. A-watergangen beheert het Waterschap zelf. Bij een aantal B-watergangen is er sprake van schouwplicht: het waterschap ziet toe op het noodzakelijke onderhoud door de onderhoudsplichtigen. C-watergangen vindt men niet belangrijk genoeg voor opname op de legger.

U kunt de regels voor het beheer en onderhoud vinden op de websites van de waterschappen:

Waterschap Aa en Maas

Waterschap De Dommel