Planschade

Het kan zijn dat u schade heeft doordat de gemeente besluiten heeft genomen in bijvoorbeeld uw woonomgeving. Uw huis of grond wordt misschien minder waard of uw woongenot vermindert. Loopt u inkomsten mis of lijdt u schade door een ruimtelijk plan, een wijziging in een bestemmingsplan of een verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van planschade. Lees onderstaande informatie goed door voordat u besluit het aanvraagformulier in te dienen.

Het indienen van het aanvraagformulier kost € 300,-. Dit bedrag krijgt u terug als daadwerkelijk planschade wordt toegekend. De procedure duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt u geïnformeerd over de voortgang. 

Meer informatie vindt u ook in de Planschadeverordening.

Wanneer komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming?
  • De schade komt voort uit een onherroepelijke planologische wijziging, zoals een nieuw bestemmingsplan of een verleende vrijstelling van een bestemmingsplan. 
  • De schade was niet te voorzien bij de aankoop van het pand / grond.
  • De schade was niet te voorkomen of te beperken (bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten).
  • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging definitief is geworden.
  • U heeft geen eerdere tegemoetkoming of vergoeding voor de schade ontvangen.

Let op: Als u huurder bent van uw woning of bedrijfspand, heeft u geen recht op vergoeding.

Eigen risico

Als u een woning of bedrijfspand koopt, loopt u altijd het risico dat dit door wijzigingen in de omgeving minder waard wordt. Dat noemen we het ‘normaal maatschappelijk risico’. Uitgedrukt in een bedrag is dit 2% – 7% van de waarde van het pand. Dit bedrag wordt afgetrokken van het schadebedrag. Houd hier rekening mee, want het kan zijn dat u daardoor geen recht meer heeft op een vergoeding of dat het bedrag niet opweegt tegen de kosten.

Daarnaast zal het drempelbedrag van € 300,- dat u betaalt voor de aanvraag, niet terug betaald worden als de aanvraag ongegrond of niet-ontvankelijk wordt verklaard door het college (artikel 6.1.3.1 van het Bro). Uitbetaling van een vastgestelde planschade vindt plaats direct na het onherroepelijk worden van het besluit.

Heeft u bovenstaande goed gelezen en wilt u nog steeds een aanvraag tot vergoeding van planschade indienen? Vul dan onderstaand aanvraagformulier in.

Tegemoetkoming planschade aanvragen 

Als u een aanvraag indient, ontvangt u daarna een brief waarin u wordt verzocht het drempelbedrag aan de gemeente te betalen. Als u dit doet, wordt er onderzocht of u inderdaad recht heeft op vergoeding van planschade.

De gemeente is in beginsel verplicht het onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk adviseur. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek wordt een beslissing genomen over uw aanvraag en wordt het bedrag van de eventuele schade vastgesteld.