Meeste gestelde vragen over het bouwen van modulaire woningen

Over de woningen

Wat zijn modulaire woningen en hoe zullen ze eruitzien?

Dit zijn woningen die al grotendeels of geheel in fabriek gebouwd worden, en daardoor een kortere bouwtijd hebben dan woningen die ter plaatse worden gemetseld bijvoorbeeld. Door de modulaire opbouw zijn ze, mocht dat ooit nodig zijn, eenvoudiger af te breken en is het materiaal beter te hergebruiken.

De woningen hebben dezelfde levensduur als ‘gewone’ woningen, en een afschrijvingstermijn van zo’n 70 jaar. De woningen worden veelal in houtskeletbouw gemaakt. 

Waarom wil Meierijstad modulaire woningen bouwen?

Door te werken met modulaire woningen kan de bouwtijd worden verkort en kunnen de vele woningzoekenden sneller aan een passende woning vinden. 

Waarom kunnen we modulaire woningen sneller bouwen dan vaste woningen?

Omdat de bouw grotendeels of geheel al in de fabriek plaatsvindt. Alleen het plaatsen / monteren en afbouwen gebeurt nog op de geplande locatie zelf. 

Is deze woningbouw tijdelijk of permanent?

Deze woningen blijven hier permanent staan. 

Wat voor woningen worden er gebouwd?

De modulaire woningen zijn veelal sociale huurwoningen.

Per locatie is er een mix van woningen, bijvoorbeeld met middeldure huur of koop.

Worden de modulaire woningen verhuurd of verkocht?

De meeste woningen zullen worden verhuurd. 

Voor welke prijs worden de woningen verhuurd? 

De sociale huurwoningen worden in ieder geval onder door het rijk vastgestelde grens (€808,06 per maand) verhuurd. Per locatie wordt nog gekeken naar een specifiekere onderverdeling in huurprijzen. 

Kan ik ook een modulaire woning kopen?

De modulaire huurwoning kunt u niet kopen. Op enkele locaties zijn ook koopwoningen gepland, (zoals op het voormalige Sportveld – Boskant), deze zijn wel te koop.

Waarom zet de gemeente niet in op ‘gewone’ woningbouw?

De gemeente zoekt op verschillende locaties in totaal ruimte voor 350 sociale huurwoningen. Per locaties worden deze meestal gemengd met andere types (middelhuur, koop e.d.). Daarnaast zet de gemeente ook in op ‘gewone’ woningbouw. Binnen alle kernen in de gemeente zijn volop woningbouwplannen in ontwikkeling. Op veel locaties beogen we met de modulaire woningen ook invulling te geven aan ‘gewone’ woningbouw.

Er wordt een tijdelijke vergunning aangevraagd. Hoe verhoudt zich dat tot het permanent laten staan van de woningen?

Om de woningen snel te kunnen gaan bouwen, worden meerdere sporen (min of meer) tegelijk bewandeld. Nog in 2023 wordt de procedure voor het tijdelijk neerzetten van de woningen gestart. Daarbij geldt een maximale termijn van 15 jaar. Parallel daaraan / in het nieuwe jaar wordt ook de procedure gestart voor het permanent laten staan van de woningen. Op deze manier kunnen de gemeente en corporaties sneller uitvoering geven aan de wens zo snel mogelijk goede woningen te bouwen voor alle woningzoekenden. 

Over de locaties

Op welke locaties in Meierijstad komen deze woningen komen staan?

Momenteel onderzoekt de gemeente een aantal locaties, zoals het voormalige Sportveld in Boskant, de Locht in Olland en de locatie van de voormalige Stadshobbywerkplaats (parallelweg-zuid) in Veghel.

Locatie Sportveld in Boskant

Voormalig sportveld Boskant

Locatie De Locht in Olland

De Locht, Olland

Locatie Stadshobbywerkplaats in Veghel

Stadshobbywerkplaats Veghel

Ook op een aantal locaties waar al bestemmingsplannen voor in de maak zijn, onderzoekt de gemeente of op deze manier meer tempo gemaakt kan worden met de eerste woningen op deze locaties. Het gaat dan om Veghels Buiten noordoost, Binnenveld / Korenveld, Keldonk en Korstenhof, Boerdonk. De andere locatietekeningen ziet u binnenkort 

Waarom op deze locaties?

Deze locaties zijn al langer in beeld bij de gemeente voor woningbouwontwikkeling. Met deze modulaire woningen wil de gemeente snelheid geven aan de realisatie ervan. 

Waarom verdelen jullie de modulaire woningen niet over meerdere locaties?

De woningen worden verdeeld over zo’n 10 locaties. 

Hoeveel modulaire woningen worden er gebouwd op deze locatie?

Dat is nog onderwerp van nadere studie en ontwerp. 

Is het zeker dat het plan doorgaat?

De komende periode worden de locaties nader onderzocht; op die manier weet de gemeente steeds meer, zodat steeds beter bepaald kan worden of en hoe het plan doorgaat.

Over wonen in een modulaire woning

Hoelang mag je in een modulaire woning wonen?

Net zolang als in een gewone woning: onbepaalde duur. 

Hoeveel personen wonen er maximaal in een woning?

Dat hangt van de omvang van de woning af. Er komen woningen in verschillende maten: voor 1- en 2 persoonshuishoudens en voor kleine gezinnen. 

Wie komen er wonen?

De woningen zijn bedoeld voor reguliere woningzoekenden.

Hoe kan ik of een van mijn familieleden zich inschrijven voor een modulaire woning?

Men kan zich altijd inschrijven bij de woningcorporaties als woningzoekende via de website van Ons Huiz.

Hoe zorgen Woonmeij en Area ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt om aan een woning te komen?

De woningen worden via de reguliere manier toegewezen.

Komen senioren ook in aanmerking voor deze modulaire woningen?

Jazeker. Een deel van de woningen (afhankelijk van de locatie) wordt uitgevoerd als zogenaamd ‘nul-trede-woning’. Dat is een woning waarbij alle noodzakelijke voorzieningen van de woning zich op één verdieping / de begane grond bevinden. Deze woningen zijn zeer geschikt voor senioren.

Hebben inwoners uit Meierijstad voorrang?

We onderzoeken of (een gedeelte van) de woningen zoveel als mogelijk kunnen worden toegewezen aan bewoners uit de betreffende kern / gemeente Meierijstad

Wat gebeurt er na 15-30 jaar met de huurders?

De woningen zijn bedoeld om permanent te laten staan. Dus huurders kunnen onbeperkt huren. 

Over de bouw

Wie gaat de gebouwen bouwen/neerzetten?

De gemeente ontwikkelt de locaties samen met de twee corporaties Woonmeij en Area. Wie de woningen gaat leveren is op dit moment nog niet bekend. 

Hoelang zal de bouw duren en wat voor overlast kunnen we verwachten?

Voordat de woningen kunnen worden gebouwd moet het gebied eerst worden voorbereid (‘bouw- en woonrijp maken’), zoals aanleg van de wegen, nutsvoorzieningen e.d. 
Hoelang dit duurt hangt sterk af van de locatie. 

Over verkeer en parkeren

Leidt de bouw van modulaire woningen tot verkeersproblemen in de buurt?

Tijdens de bouw:

Tijdens de bouw rijdt er in bepaalde periode bouwverkeer over de wegen in de omgeving van de projectlocatie. Voor het naar de locatie rijden van de woningen kan het zijn dat tijdelijk bepaalde wegen minder toegankelijk zijn. De gemeente doet uiteraard haar best om de overlast tot een minimum te beperken.

Voor als de woningen er staan:

Voordat de gemeente overgaat tot het bouwen van de woningen, worden eerst diverse onderzoeken gedaan. Een daarvan betreft het verkeer: hoeveel verkeer rijdt er nu al, en hoeveel komt daar ongeveer bij, en kunnen de wegen dat aan? De uitkomsten van dat onderzoek worden meegenomen in de beslissingen.

Hoe zit het met parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers?

Daarvoor worden net als voor andere woningen parkeerplaatsen aangelegd. Veelal in de vorm van ‘parkeerkoffers’ in de buurt van de woningen (op enige maar niet te grote loopafstand). Op deze manier kan een groenere leefomgeving worden gemaakt. 

Relatie tot bestaande omwonenden

Heeft de bouw van modulaire woningen invloed op de waarde van de huizen in de omgeving?

De realisatie van een woningbouwontwikkeling kan altijd van invloed zijn op de waarde van woningen in de omgeving (positief en negatief). Dit is echter locatie afhankelijk.

Kunnen omwonenden een vergoeding eisen vanwege waardevermindering van hun koophuis?

Als aantoonbaar sprake is van planschade, kan men daarvoor een claim indienen bij de gemeente.

Welke maatregelen worden genomen om de privacy en veiligheid van omwonenden te waarborgen?

Vergelijkbare maatregelen als met reguliere woningbouwprojecten. 

Ontwerp van de locatie

Worden er groenvoorzieningen of openbare ruimtes toegevoegd aan het project?

Ja, net als bij iedere woningbouwontwikkeling maakt groen en water (en aandacht voor klimaatadaptatie, voorkomen hittestress en biodiversiteit) deel uit van het project en het plan. Voor wateropvang en gelden gemeentebrede regels die ook hier van toepassing zijn.

Welke onderzoeken moeten jullie nog doen?

Veel onderzoeken moeten nog worden uitgevoerd, zoals bodemonderzoek, verkeersonderzoek, geluidsonderzoek e.d. Deze onderzoeken worden naar alle waarschijnlijkheid de komende maanden verder uitgevoerd.

Participatie en informatie

Hoe worden omwonenden betrokken bij het besluitvormingsproces?

Als de gemeente meer informatie heeft over de ontwikkelmogelijkheden van de locatie, en een concept-ontwerp heeft, vindt overleg plaats met de omwonenden. Dit doen we in de vorm van bijeenkomsten waarin het plan wordt toegelicht, aan de omwonenden de mogelijkheid wordt geboden hun reacties op het plan kenbaar te maken en ook terugkoppeling te geven aan de omwonenden wat er met de reacties is gedaan. 

Niet alles staat meer open voor discussie, maar een aantal zaken nog wel. Dat zal op de avonden nader worden toegelicht. 

Waar kunnen/mogen omwonenden over mee beslissen?

Voorbeelden waarover omwonenden mee kunnen beslissen zijn de inrichting van het openbaar gebied, en in bepaalde gevallen ook het woningaanbod dat gerealiseerd gaat worden. De gemeente en de woningcorporaties hebben er immers ook belang bij dat de ontwikkeling aansluit op de woonwensen van de omgeving. 

Hoe gaat het verder na de informatiebijeenkomst?

Na de eerste avond gaan gemeente, woningcorporatie en ontwerpers aan de slag met de input van de bewoners, en wordt het plan verder uitgewerkt. Daarna wordt een tweede avond georganiseerd, waar de bewoners kunnen zien wat er met de input is gedaan, en hoe het plan eruit komt te zien.

Hoe kunnen omwonenden het laatste nieuws over het plan volgen?

Op deze pagina kunt u de laatste informatie vinden.

Hoe kunnen omwonenden vragen stellen?

Vragen over een locatie of ontwerp kunt u stellen tijdens de (nog te organiseren) bewonersavonden. Ook kunt u uw vragen stellen met behulp van dit contactformulier of bellen met Mariska Ruiter via tel nr. 14 0143.

Kan ik bezwaar indienen?

Ja, dat kan.
Voor onderstaande locaties voor de modulaire woningen wordt de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd qua vergunningverlening :

  • Locht in Olland
  • Voormalige Sportveld in Boskant
  • Voormalige Stadshobbywerkplaats / Parellelweg-Zuid in Veghel
  • Veghels Buiten Noordoost, Veghel
  • Korstenhof, Boerdonk
  • Korenveld, Keldonk
  • Pastorietuin, Boskant

Dit betekent dat omwonenden voor deze locaties gedurende 6 weken bezwaar kunnen indienen na bekendmaking van het besluit op de aanvraag. 
Echter zover is het nog niet, omdat nu nog nadere uitwerkingen en onderzoeken plaatsvinden of de woningen op deze locaties gebouwd kunnen worden. 
We organiseren zodra er meer bekend is inloopavonden, waarbij omwonenden uitleg krijgen over het traject en mogelijkheden van bezwaar.