Buurtbeheer

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Inwoners ervaren de openbare ruimte in hun woon- of werkomgeving als één geheel. Gemeente Meierijstad werkt daarom aan een plan voor een Integraal Beheer voor de Openbare Ruimte (IBOR). Daarin worden de beheerplannen voor bijvoorbeeld wegen, groen, straatreiniging, speelvoorzieningen, riolering etc. in samenhang opgesteld.
Met het IBOR worden beheer en onderhoud beter afgestemd op ruimtelijke ontwikkelingen. Ook wordt omschreven hoe dit zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden en op welke manier de omgeving hierbij betrokken wordt.

Participatie

In de toekomst bepaalt de gemeente alleen nog het basisniveau van instandhouding van de openbare ruimte. Dat is voor heel Meierijstad gelijk. Per dorp of kern kunnen wijk- en dorpsraden vervolgens aangeven welke accenten zij in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in hun eigen dorp of kern willen zien. Met deze gebiedsgerichte aanpak is er dus meer ruimte voor diversiteit en voor eigen inzet van bewoners.

De gemeente wil inwoners meer ruimte en mogelijkheden bieden om mee te denken en mee te doen. Bijvoorbeeld door zelf initiatieven te ondernemen in de openbare ruimte of vroegtijdig ideeën in te brengen bij nieuwe ontwikkelingen.