Omgevingsvergunning

U wilt een activiteit ondernemen in de fysieke leefomgeving. Afhankelijk van de plannen die u heeft kan een activiteit, of kunnen activiteiten, vergunningplichtig zijn of niet.

Vergunningcheck

Om te bepalen of u een vergunning nodig heeft kunt u een vergunningcheck uitvoeren. Deze kunt u zelf uitvoeren via www.omgevingsloket.nl. Heeft u informatie nodig over de bestemming van een adres en/of perceel, dan kunt u dit vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar staan de bestemmingsplannen gepubliceerd.

U kunt een adviseur inschakelen die u kan begeleiden bij uw plannen, zoals een architect, stedenbouwkundige, rentmeester of ander ruimtelijk adviesbureau.

De gemeente laten toetsen of het (ver)bouwplan vergunningvrij is of niet

U kunt ook door de gemeente een check uit laten voeren of uw (ver)bouwplan vergunningvrij is of niet. Hieraan zijn leges (kosten) verbonden. Meer informatie over de toets vergunningvrij/vergunningplichtig.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als na het uitvoeren van een vergunningcheck blijkt dat u vergunningplichtig bent voor één of meerdere activiteiten dan kunt u op de website www.omgevingsloket.nl een omgevingsvergunning aanvragen. Let op de bijlagen die u bij moet voegen. Uw aanvraag wordt dan door de gemeente behandeld volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Brochures veel voorkomende verbouwingen en bouwplannen

Via internet kunt u veel informatie vinden over (ver)bouwen. Voor een aantal veel voorkomende verbouwingen en bouwplannen zijn brochures gemaakt door de rijksoverheid. Hierin treft u wellicht de informatie aan die u zoekt.

Afwijken van het bestemmingsplan

Gemeente Meierijstad zet een belangrijke stap in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. De gemeente begint namelijk vanaf 15 februari met het werken met de zogenaamde intake- en omgevingstafel. Dit is van toepassing voor inwoners en ondernemers met grote, complexe bouwplannen. Deze nieuwe manier van werken komt in plaats van de huidige werkwijze, het indienen van een (vooroverleg) principeverzoek. Meer informatie over deze nieuwe werkwijze, vindt u op de pagina vooroverleg omgevingsvergunning.

Een bestemmingsplan wijst de bestemming van gronden aan en geeft daarbij regels voor in elk geval gebruik en bouwwerken. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning wordt dat plan getoetst aan het bestemmingsplan. Maar ook als het bestemmingsplan dat bouwplan niet toelaat, kan een omgevingsvergunning verleend worden.

Dat kan alleen als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en behoort tot een van drie wettelijke categorieën.

 • Voor een activiteit in strijd met het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning verleend worden voor zover het bestemmingsplan toelaat om in afwijking daarvan een vergunning te verlenen. Dit is de zogenoemde binnenplanse afwijking.
 • Voor een activiteit in strijd met het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning verleend worden voor gevallen die door de rijksoverheid zijn aangewezen. Dit zijn de zogenoemde kruimelgevallen. Voor de omgang met kruimelgevallen heeft het college van burgemeester en wethouders een beleidsregel opgesteld.
 • Voor een activiteit in strijd met het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning verleend worden, op voorwaarde dat een goede ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld. Dit is de zogenoemde buitenplanse afwijking.

Door een uitgebreide onderbouwing en onderzoeken die in deze gevallen nodig zijn, lijkt deze omgevingsvergunning erg op een nieuw bestemmingsplan.

In die gevallen is het raadzaam om uw plannen van te voren met ons te bespreken. Bijvoorbeeld wanneer u wil weten of u op toestemming kunt rekenen of welke stappen u het beste kunt zetten voor een vergunningaanvraag voor een concreet plan.

Criteria beoordeling principeverzoek - stedelijk gebied

Uitgangspunt is om bebouwing te concentreren binnen het bestaand stedelijk gebied (bebouwde kom). Het bouwen of gebruik in strijd met het bestemmingsplan is alleen mogelijk als er ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd. Om dit doel te behalen worden verzoeken beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Er moet sprake zijn van:

 1. (Her)ontwikkeling van monumentaal of cultuurhistorisch vastgoed (geen sloop en historiserende nieuwbouw);
 2. (Her)ontwikkeling van bestaande gebouwen in een woonomgeving / woonbestemming (kantoor, school enz);
 3. (Her)ontwikkeling van detailhandel in de diverse centrumgebieden, buiten het kernwinkelgebied (dus het veranderen van de detailhandelsfunctie);
 4. Splitsing en verduurzaming van bestaande woningen;
 5. Aantoonbare extra ruimtelijke kwaliteiten, bijvoorbeeld het toevoegen van groen (beplanting) en blauw (water) per initiatief;
 6. Meervoudig of innovatief ruimtegebruik en / of vernieuwde woonvormen / doelgroepen zoals genoemd in de Woonvisie;
 7. Overeenstemming met de strategie vanuit de herijking van het woningbouwprogramma;
 8. Parkeerplaats(en) die volledig op eigen terrein gerealiseerd kunnen worden;
 9. Bereikbaarheid, inrichting openbaar gebied en parkeren;
 10. Overeenstemming van het bouwvolume met de omgeving (maat en schaal der dingen);
 11. Geen beperking door de ligging van kabels en leidingen/riolering; 
 12. Duurzaamheid (bouwmaterialen, energie, etc).

Als het verzoek positief beoordeeld is aan de hand van bovenstaande criteria, dan is de haalbaarheid van een verzoek kansrijk. U als Initiatiefnemer kunt dan een principeverzoek indienen.

Criteria haalbaarheid principeverzoek - landelijk gebied

De onderstaande criteria zijn van toepassing op bouwen en gebruik in het buitengebied van Meierijstad. Voorwaarde is dat uw verzoek een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.

 • Ruimtelijke kwaliteitswinst (verwijderen vrijgekomen bebouwing): 1 pluspunt;
 • Milieuwinst (afname geur, fijnstof, geluid): 1 pluspunt;
 • Aanvullende winst (bijdrage aan ecologische verbindingszone, aanvullende landschapsversterking, verwijderen substantieel oppervlak bebouwing/verharding en/of een aangekochte bouwtitel bij de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte): 1 pluspunt;
 • Oplossen van ruimtelijk knelpunt (bijv. geitenproblematiek): 1 pluspunt.
 • Meervoudig of innovatief ruimtegebruik en / of vernieuwde woonvormen / doelgroepen zoals genoemd in de Woonvisie
 • Overeenstemming met de strategie vanuit de herijking van het woningbouwprogramma;
 • Parkeerplaats(en) die volledig op eigen terrein gerealiseerd kunnen worden;
 • Bereikbaarheid, inrichting openbaar gebied en parkeren;
 • Overeenstemming van het bouwvolume met de omgeving (maat en schaal der dingen);
 • Geen beperking door de ligging van kabels en leidingen/riolering; 
 • Duurzaamheid (bouwmaterialen, energie, etc).
Kosten vergunning

De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening. Trekt u uw aanvraag in of wordt uw vergunning geweigerd dan worden er alsnog kosten in rekening gebracht.

Kostenberekening activiteit bouwen

Aan de activiteit bouwen zijn legeskosten verbonden conform onze legesverordening. De activiteit bouwen staat los van eventuele andere activiteiten die u nodig heeft voor het realiseren van uw plan. Onderstaande tabel geeft de kostenberekening weer voor de activiteit bouwen volgens de legesverordening. De bouwkosten worden volgens algemene richtlijnen door ons berekend.

Kosten in 2023 bouwactiviteit

Door ons berekende bouwkosten Legeskosten
minder dan € 5.000,- € 249,-
€ 5.000,- - € 50.000 € 249,- plus 1,6% van de bouwkosten boven € 5.000,- 
€ 50.000 - € 100.000 € 969,- plus 3,7% van de bouwkosten boven € 50.000,- 
€ 100.000 - € 400.000 € 2.819,- plus 3,3% van de bouwkosten boven € 100.000,- 
€ 400.000 - € 1.000.000 € 12.719,- plus 2,5% van de bouwkosten boven € 400.000,- 
Hoe lang duurt het

Gewone aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend

Toelichting voor (ver)bouwplannen bij vergunningcheck

In de vergunningencheck staat in sommige gevallen een vraag of het bouwplan voldoet aan planologische regelgeving. Deze vraag heeft betrekking op het voldoen van het bouwplan aan het geldende bestemmingsplan. Veel bestemmingsplannen zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier is ook een handleiding te vinden voor het gebruik van deze website.

Soms stelt de uitkomst van een vergunningcheck dat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn als er geen Welstand van toepassing is. Meer informatie hierover kunt u nalezen bij de productinformatie 'Welstand'.

Parkeernormering

Een bouwontwikkeling in de gemeente mag niet voor (fiets)parkeeroverlast zorgen in de nabije omgeving. Dit staat in de nota parkeernormen Meierijstad 2018. We toetsen elke bouwaanvraag daarom op de parkeernormen die in deze nota worden genoemd.