Vooroverleg omgevingsvergunning

Uw idee past niet binnen het geldende bestemmingsplan en het gaat om een initiatief met een relatief grote impact op de omgeving.

U hebt een initiatief voor een ruimtelijke ontwikkeling. Het initiatief is een complex bouwplan of gebruikswijziging die afwijkt van het bestemmingsplan. In dat geval is het raadzaam om uw plannen van te voren met ons te bespreken. Bijvoorbeeld wanneer u wil weten of u op toestemming kunt rekenen of welke stappen u het beste kunt zetten.

Stappen van intake tot omgevingsvergunning

De eerste belangrijke stap voor het indienen van een initiatief is het invullen van het intakeformulier. Hierbij geeft u een omschrijving van het plan en voegt u tekeningen toe die het plan verduidelijken.

Vul het intakeformulier in

Wanneer u het intakeformulier heeft ingevuld, volgen de volgende stappen.

Uw idee wordt besproken aan de intaketafel: is uw idee kansrijk?

De intaketafel is een overleg waar ideeën worden besproken die niet binnen het bestemmingsplan passen en een relatief grote impact op de omgeving hebben. Afhankelijk van het aantal initiatieven vindt de intaketafel wekelijks plaats.

In dit overleg wordt ingeschat of het idee kansrijk is, op basis van de doelen en het beleid dat de gemeente heeft bepaald. Als het idee past bij deze doelen en beleid, geeft de intaketafel aan wat de beste vervolgstap is. De casemanager informeert u over de uitkomst aan de intaketafel en stelt de vervolgstap voor. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Het advies is om er niet mee door te gaan. Het idee is niet wenselijk, of biedt onvoldoende aanknopingspunten om een bijdrage te kunnen leveren, op basis van de doelen en het beleid dat de gemeente heeft bepaald.
  • Het advies is om het idee verder te bespreken aan de omgevingstafel, eventueel nadat het plan verder is uitgewerkt.

Een positief advies van de intaketafel is nog geen inhoudelijke beoordeling van uw plan. Het is ook geen principebesluit van de gemeente over uw plan. Pas aan de omgevingstafel blijkt of uw plan haalbaar is.

De manier waarop u het gesprek met buren en andere belanghebbenden voert, maakt deel uit van de advisering en beoordeling van de haalbaarheid van uw plan.

Aan het bespreken van uw idee aan de intaketafel zijn geen kosten verbonden. Aan de mogelijke vervolgstappen wel.

Meer informatie over deze werkwijze leest u in de handreiking burgerparticipatie.

Omgevingstafel: is uw idee haalbaar?

Aan de omgevingstafel gaat u met ons in gesprek over uw idee. We denken met u mee over de vraag of uw idee haalbaar is, of met bepaalde aanpassingen haalbaar kan worden. De casemanager is uw contactpersoon.

Aan het inzetten van een omgevingstafel zijn kosten verbonden. De casemanager informeert u daarover en maakt met u afspraken, die worden vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Aan de omgevingstafel zitten vanuit de gemeente niet alleen de casemanager. Ook sluiten adviseurs van relevante beleidsterreinen aan. Als het nodig is, zitten er ook adviseurs van andere organisaties aan tafel. Bijvoorbeeld van de provincie, een waterschap, een belangenorganisatie of de Omgevingsdienst.

Vaak komt een plan meerdere keren terug aan de omgevingstafel. Buiten de overleggen aan de omgevingstafel, overlegt u zelf met de buren en andere belanghebbenden. Aan de omgevingstafel kunt u hierover vertellen en krijgt u hier ook vragen over. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen ook aan de omgevingstafel zitten, als hun inbreng van belang is.

Na één of meer tafels vindt een afgewogen beoordeling plaats van de haalbaarheid van uw initiatief. Dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college besluit hierover. De beoordeling geeft aan of het plan haalbaar is en of er op de vergunningaanvraag positief kan worden besloten, als deze wordt ingediend zoals besproken op de omgevingstafel. In sommige gevallen staat erbij aan welke voorwaarden u nog moet voldoen voordat u een vergunning kunt aanvragen.

U bepaalt natuurlijk zelf of u deze inzet van meerwaarde vindt of zelf uw plan verder uitwerkt. Als u geen gebruik maakt van het (voor)overleg met de gemeente en uw plan indient als vergunningaanvraag, is de kans groter dat de aanvraag om vergunning niet voldoet aan de indieningsvereisten of dat gewenste vergunning wordt geweigerd. Aan het behandelen van uw vergunningaanvraag zijn ook kosten verbonden.

In sommige gevallen heeft de gemeenteraad een rol in de procedure van het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Afhankelijk van de procedure zijn er  voor belanghebbenden nog mogelijkheden voor bezwaar/ zienswijzen en beroep.

Contact

Weet u niet zeker of u een intakeformulier nodig heeft? Of wilt u meer informatie over de beoordeling van uw verzoek? Dan kunt u contact opnemen via ruimtelijkeordening@meierijstad.nl, vermeld in het onderwerp het adres en kern waarop uw vraag betrekking heeft. Wij nemen dan contact met u op. Wilt u liever bellen? Dan kunt u ons iedere werkdag 's ochtend tussen 9.00 – 12.30 uur bereiken via telefoonnummer 14-0413 en vragen naar een medewerker van de afdeling Gebiedsontwikkeling en Planologie.