Folder Mantelzorgwoningen in Meierijstad

Folder Mantelzorgwoningen in Meierijstad as Pdf document downloaden (Pdf, 3.2 kB)

Inhoudsopgave

Mantelzorgwoningen in Meierijstad

Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? Dan kunt u kiezen voor een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis. Daar is niet altijd een vergunning voor nodig. Als u voldoet aan de voorwaarden, kan een mantelzorgwoning vergunningsvrij gerealiseerd worden. De gemeente Meierijstad wil het gebruik van mantelzorgwoningen graag mogelijk maken: 

 • Door meer bekendheid te geven aan mantelzorgwoningen.
 • Door het aantonen van een mantelzorgrelatie eenvoudiger te maken.
 • En door mantelzorgwoningen ook in situaties van ‘pré-mantelzorg’ mogelijk te maken.

Naar inhoudsopgave

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is in ieder geval geen betaalde zorg. Mantelzorg is ook niet de gebruikelijke hulp van huisgenoten. De wetgever spreekt van mantelzorg wanneer er sprake is van intensieve zorg of ondersteuning ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie. Die zorg vloeit rechtstreeks voort uit de bestaande sociale relatie tussen personen. De behoefte aan mantelzorg kan worden aangetoond met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of het door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviesbureau Argonaut.
In Meierijstad spreken we van mantelzorg als:

 • Er sprake is van een mantelzorgrelatie;
 • De zorgvrager minimaal 8 uur per week zorg ontvangt van de mantelzorger;
 • De zorgvrager deze zorg langer dan 3 maanden ontvangt of naar verwachting langer dan 3 maanden na het afgeven van de verklaring.

Mantelzorg kan daarbij onder andere bestaan uit begeleiding, toezicht en gezelschap houden, hulp bij dagelijkse activiteiten (zoals huishouden, administratie en regeltaken ten aanzien van zorg) en persoonlijke verzorging (zoals aankleden).

Naar inhoudsopgave

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een gebouw bij of aan een bestaande woning die u tijdelijk mag gebruiken voor mantelzorg. Dit kan door de verbouwing van een gedeelte van de woning, bijvoorbeeld een bestaande aanbouw. Of door verbouwing van een bestaand bijgebouw bij die woning, bijvoorbeeld een garage of schuur. In deze mantelzorgwoning woont u met maximaal twee personen. Eén van de personen moet mantelzorg krijgen van of verlenen aan een persoon in de bijbehorende woning op het perceel.

Naar inhoudsopgave

Een bijgebouw mag toch niet bewoond worden?

Dat klopt! De algemene regel is dat een bijgebouw niet bewoond mag worden. Vanuit de rijksoverheid is hier een uitzondering op gemaakt, namelijk de mogelijkheid om een bestaand bijbehorend bouwwerk bij of aan een woning te gebruiken voor mantelzorg. Een ‘bijbehorend bouwwerk’ is een term uit de ruimtelijke regelgeving en wil zeggen een gedeelte van de woning, bijvoorbeeld een aanbouw, of een bijgebouw.

Wanneer er geen mantelzorg meer verleend of ontvangen wordt, dan vervalt het recht op het bewonen van de aanbouw of het bijgebouw en krijgt deze weer de oorspronkelijke gebruiksmogelijkheid zoals garage of schuur. In dat geval moeten de voorzieningen die het gebouw geschikt maken voor bewoning, zoals een keuken en badkamer, worden verwijderd. 

De regeling is dus eigenlijk een tijdelijke verruiming van de gebruiksmogelijkheden van een aanbouw of bijgebouw.

Naar inhoudsopgave

Mag ik extra bouwen voor een mantelzorgwoning?

Voor de bouw van een mantelzorgwoning gelden de reguliere bouwregels. Er mag niet ‘extra’ worden gebouwd, bovenop de reguliere bouwmogelijkheden. Hierop is één uitzondering. Als aanvulling op de reguliere bouwmogelijkheden mag u, buiten de bebouwde kom, een tijdelijke mantelzorgunit plaatsen. Hieraan zijn wel regels verbonden. Meer informatie vind u op www.meierijstad.nl/mantelzorgwoning

Naar inhoudsopgave

Is een mantelzorgwoning altijd vergunningsvrij?

Nee, niet altijd. Slechts onder een aantal voorwaarden is een mantelzorgwoning vergunningsvrij. Voor deze voorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.meierijstad.nl/mantelzorgwoninghttps://www.meierijstad.nl/mantelzorgwoning.

Naar inhoudsopgave

Mantelzorgverklaring

Een voorwaarde voor het bewonen van een mantelzorgwoning is dat er sprake is van een mantelzorgrelatie. Dit toont u aan met een verklaring van een huisarts of wijkverpleegkundige waaruit de mantelzorgbehoefte blijkt. Echter in de praktijk blijkt dat zij steeds vaker geen verklaringen meer verstrekken. 

Wanneer uw huisarts of wijkverpleegkundige geen verklaring verstrekt, kunt u terecht bij Argonaut. Dit is een sociaal-medisch adviesbureau welke door de gemeente is aangewezen. Zij beoordelen de situatie en hanteren hierbij de regels die gemeente Meierijstad daarvoor heeft opgesteld. Hiermee wordt elke situatie op dezelfde wijze beoordeeld. Houdt u er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een mantelzorgverklaring. De sociaal-medisch adviseur geeft bij het afgeven van de verklaring ook eisen mee waaraan de mantelzorgwoning moet voldoen. Denk daarbij aan eisen op het gebied van de indeling van de woning en de voorzieningen in de woning.

Naar inhoudsopgave

Pré-mantelzorg

Soms hebben mensen behoefte aan een zogenaamde “pré-mantelzorgwoning”. Dat is een mantelzorgwoning in die situaties waarin de mantelzorg (nog) niet nodig is, maar op (korte) termijn wel verwacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een zogenaamde progressieve ziekte. Dat is een ziekte die steeds ernstiger wordt. 

Geldt dat ook voor u of degene die u verzorgt? Dan biedt de gemeente Meierijstad de mogelijkheid om alvast een mantelzorgwoning te laten plaatsen. In dat geval dient u wel een vergunning bij de gemeente aan te vragen.

Naar inhoudsopgave

Spelregels pré-mantelzorgwoning

Een vergunning voor tijdelijk gebruik van een aanbouw of bijgebouw als pré-mantelzorgwoning is maximaal 5 jaar geldig. Deze vergunning wordt verstrekt indien in uw situatie sprake is van:

 • Een (te verwachten) behoefte aan zorg: de mantelzorg moet binnen niet al te lange tijd nodig blijken te zijn. Meierijstad hanteert hierbij een termijn van maximaal 5 jaar.
 • Een pré-mantelzorgverklaring waaruit blijkt dat er op korte termijn behoefte aan mantelzorg gaat ontstaan. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het sociaal-medisch adviesbureau Argonaut dat de gemeente hiervoor aangewezen heeft. Het kan voorkomen dat deze verklaring niet wordt verstrekt, omdat er nog onvoldoende sprake is van een intensieve hulp- of ondersteuningsvraag zoals door de wetgever beoogt en deze ook op korte termijn niet te verwachten is.
 • De woning qua plattegrond en inrichting inspeelt op de (toekomstige) behoefte. De pré-mantelzorgwoning moet dan ook voorzieningen hebben waarvan je mag verwachten dat ze nodig zijn bij de levensfase en/of de ziekte van de bewoner. De sociaal-medisch adviseur brengt deze voorzieningen in kaart.
 • Een goede ruimtelijke ordening: zo moet onder andere aangetoond worden dat de pré-mantelzorgwoning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat heeft. En dat de pré-mantelzorgwoning geen belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Voor de pré-mantelzorgwoning is een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan nodig. Meer informatie daarover vindt u op www.meierijstad.nl/mantelzorgwoning.

Naar inhoudsopgave

Is er een leeftijdsgrens?

Nee, er geldt geen leeftijdseis. Iedereen met een behoefte aan (pré-)mantelzorg kan gebruik maken van deze regeling. 

Naar inhoudsopgave

Mantelzorgwoning is altijd tijdelijk en verbonden met mantelzorg

Met het realiseren van een mantelzorgwoning ontstaat er niet voor eeuwig een nieuwe woning. Bij een mantelzorgwoning gaat het altijd om tijdelijk gebruik van een bouwwerk specifiek voor mantelzorg. Volgens de regelgeving is het geen extra woning die op een later moment bijvoorbeeld kan worden verhuurd of doorverkocht. De gemeente ziet toe op het correcte gebruik van deze regeling en voert periodiek controles uit.

Naar inhoudsopgave

Wel of niet een eigen huisnummer voor een mantelzorgwoning?

 • Als de mantelzorgwoning zelfstandig te gebruiken is, dan krijgt deze een tijdelijk eigen adres en huisnummer. Van zelfstandig gebruik is sprake als er een badkamer en keuken in het gebouw zit en een eigen toegang die van binnen en buiten afsluitbaar is.
 • Een pré-mantelzorgwoning moet worden aangevraagd via een omgevingsvergunning. Tijdens de vergunningverlening wordt een huisnummer toegekend.
 • Een mantelzorgwoning is in een aantal gevallen vergunningsvrij. In dat geval kunt u zelf een huisnummer aanvragen bij de gemeente.

Het voordeel van een eigen huisnummer is dat voor financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, beide huishoudens zelfstandig zijn. Dat is niet het geval als u een woning deelt door inwoning of als de mantelzorgwoning geen eigen huisnummer heeft. 

Naar inhoudsopgave

Stijgt de WOZ waarde van mijn woning door de mantelzorgwoning en krijg ik nu twee aanslagen gemeentelijke belastingen?

Nee. Zo lang de eigenaar van de hoofdwoning ook de eigenaar blijft van de grond waar de mantelzorgwoning op staat. Als er aanpassingen aan de eigendomssituatie worden gedaan waarvoor een bezoek bij de notaris noodzakelijk is dan kan dit wel consequenties hebben voor de WOZ.

Naar inhoudsopgave

Wat als degene die mantelzorg ontvangt verhuist naar een verpleeghuis of komt te overlijden?

Als er een achterblijvende partner is die inmiddels ook mantelzorg ontvangt, kan de situatie worden voortgezet. Hij of zij kan dan ook een (pré-)mantelzorgverklaring aanvragen. Als daarvan echter geen sprake is, dan vervalt de behoefte aan mantelzorg. In dat geval mag het bouwwerk dat dienst deed als mantelzorgwoning niet meer worden gebruikt als woning. Dat gedeelte van de woning, de aanbouw of het betreffende bijgebouw dient dan weer de functie te krijgen die het voorheen ook had. De voorzieningen die het gebruik als woonruimte mogelijk maken, moeten worden verwijderd. Gaat het om een speciaal voor de mantelzorg geplaatste unit, dan moet deze verwijderd worden. Als er sprake is van een achterblijvende partner die geen (pré-)mantelzorgverklaring ontvangt, dan dient hij of zij óf de mantelzorger(s) te verhuizen. De gemeente hanteert daarvoor in principe een termijn van 2 jaar. Maar we benadrukken dat de gemeente altijd goed zal kijken naar de persoonlijke omstandigheden om te bepalen hoeveel tijd deze persoon krijgt om een nieuwe woning te vinden.

Naar inhoudsopgave

Andere woonoplossingen

Naast de mantelzorgwoning zijn er ook andere oplossingen die u kunt overwegen. Meer informatie is te vinden op: https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen.

Naar inhoudsopgave

Vragen?

Heeft u nog vragen over het realiseren van een mantelzorgwoning, pré-mantelzorgwoning of de regels wanneer de behoefte aan mantelzorg wegvalt? Neem dan contact op met een Wmo klantmanager van de gemeente via telefoon 14 0413 of kijk op de website voor de actuele inloopspreekuren www.meierijstad.nl

Naar inhoudsopgave