Zienswijze indienen

Ik ben het niet eens met een besluit dat de gemeente nog moet nemen

Zienswijze ontwerpbesluiten en -plannen

Soms heeft de gemeente een ontwerpplan of een -besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening daarover geven. Dit noemen we zienswijze. 

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en -plannen. Wij maken deze bekend op de landelijke website: overheid.nl. Ook in de plaatselijk huis-aan-huisbladen laten wij weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. 

U heeft 6 weken de tijd om een zienswijze kenbaar te maken tegen een ontwerpbesluit omgevingsvergunning of een ontwerpbestemmingsplan. Deze termijn begint op de dag nadat het ontwerpbesluit is bekendgemaakt. 

De gemeente kan een ontwerpbesluit nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus meewegen bij het definitieve besluit. Verschillende mensen kunnen vanuit verschillende oogpunten met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt vervolgens naar ieders belangen en neemt dan een definitieve beslissing.

Als u een zienswijze hebt ingediend en u bent het niet eens met het uiteindelijke besluit, dan kunt u nog bezwaar maken. In sommige gevallen kunt u beroep instellen. Als dat zo is, vermelden we dat in het definitieve besluit. U krijgt daarvan persoonlijk bericht. 

Zienswijze ook bij voornemen handhavingsbesluit

Een vooraankondiging of een voornemen tot handhaving is een bericht van de gemeente waarin zij aangeeft dat op uw perceel één of meerdere overtredingen zijn geconstateerd en dat zij van plan is om hiertegen handhavend op te treden als u zelf de overtreding niet beëindigt. U krijgt hiervan persoonlijk bericht.

Een vooraankondiging of voornemen is een ontwerpbesluit, zodat u hier nog geen bezwaar tegen kunt maken. Wel kunt u uw mening hierover geven door een zienswijze in te dienen. In sommige gevallen kan hiermee worden voorkomen dat de gemeente daadwerkelijk een handhavingsbesluit neemt.

In de brief die u ontvangt staat binnen welke termijn u uw zienswijze hierover kenbaar kunt maken. Meestal is dat een termijn van 2 weken. De termijn begint op de dag van verzending van het voornemen.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

U kunt op de volgende 3 manieren uw zienswijze indienen:

Zienswijze indienen

  • of per post door een brief naar de gemeente te sturen; 
  • of mondeling, door contact op te nemen met de gemeente (telefonisch via 14 0413) voor het maken van een afspraak.

Vermeld in uw zienswijze altijd het kenmerk van het ontwerpbesluit of –plan waar het over gaat. Dit kenmerk vind u terug in de bekendmaking of in de brief die u van ons hebt ontvangen.