Nieuwe criteria vooroverleg vergunningen

De aanvragen voor (bouw)vergunningen zijn enorm toegenomen sinds de zomer van 2020, terwijl de gemiddelde hoeveelheid al boven de norm lag. In de huidige arbeidsmarkt is het heel moeilijk om vergunningverleners aan te trekken. Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt van deze deskundigen. Tot slot zijn er door de Omgevingswet veel veranderingen gaande, waar ook tijd aan besteed moet worden. Deze ontwikkelingen zijn landelijk en treffen niet alleen de gemeente Meierijstad.

Criteria

De huidige aanvragen voor vooroverleg voor vergunningen (op dit moment meer dan 270 aanvragen) en aanvragen voor vergunningen passen net binnen de huidige capaciteit van het werkatelier VTH. Daarom is het voorstel om de huidige capaciteit in te zetten op aanvragen van vergunningen en de huidige aanvragen voor vooroverleggen. Bij nieuwe aanvragen voor vooroverleggen hanteren we strikte criteria. Deze werkwijze gaat in per 10 januari 2022.
Nieuwe aanvragen voor vooroverleggen vergunningen worden alleen in behandeling genomen als de plannen voldoen aan 1 of meerdere van onderstaande criteria:

  • Meer dan vijf extra woningen toevoegen
  • Bijdragen aan de sanering varkenshouderij
  • Een wijziging huisvestingssystemen volgens emissie-eisen uit Interim Omgeving verordening
  • Bijdragen aan behoud van arbeidsplaatsen
  • Het alleen gaat om een welstandstoets als opmaat naar een vergunningsaanvraag.

Alle overige aanvragen voor vooroverleggen worden de komende zes maanden niet in behandeling genomen. Op 1 juli 2022 vindt heroverweging plaats of ze wel in behandeling kunnen worden genomen. Het gaat hier om de vooroverleggen voor vergunningen. De aanvragen voor principeverzoeken en wijzingen van bestemmingsplannen vallen buiten dit besluit.

Nieuwe verzoeken

Als aanvragers direct een vergunning aanvragen in plaats van eerst een vooroverleg wordt deze aanvraag in behandeling genomen wanneer deze ontvankelijk is. Als de vergunning wordt afgewezen zijn wel leges verschuldigd. In de brief die aanvragers krijgen wanneer hun aanvraag voorlopig niet in behandeling wordt genomen staat dit opgenomen.
Jan Goijaarts, verantwoordelijk portefeuillehouder: “We begrijpen dat deze aangescherpte maatregelen voor aanvragers teleurstellend zijn. We willen hierdoor ruimte creëren om het komende half jaar juist de beoogde kwaliteit van dienstverlening te borgen. We hopen dat door het creëren van ruimte nu in de zomer van 2022 weer voldoende mogelijkheden zijn om aan alle aanvragen voor overleg wel tegemoet te kunnen komen.”