Raad Meierijstad neemt besluit over Duurzame Mobiliteitsvisie

In de raadsvergadering van 16 december spreekt de raad van Meierijstad zich uit over de nieuwe Duurzame Mobiliteitsvisie. Die visie geeft richting aan de keuzes voor mobiliteit.

Duurzaamheid is rode draad

Gemeente Meierijstad moet ook in de toekomst bereikbaar, verkeersveilig & leefbaar, en duurzaam & gezond blijven. Op deze 3 ambities heeft het college de nieuwe Duurzame Mobiliteitsvisie gestoeld. Het bevat de belangrijkste opgaven waar de gemeente de komende jaren aan wil werken: bereikbaarheid van bedrijventerreinen met verschillende vervoerswijzen; voorzieningen voor iedereen bereikbaar houden; veilige mobiliteit; een kwaliteitssprong voor de fiets en een verduurzamingsslag van de automobiliteit.

Inspraak

De concept-visie lag van 16 juni t/m 27 juli 2021 ter inzage. Wethouder van Rooijen: “De visie is hét kader voor wat we gaan doen de komende jaren. Velen uit onze gemeente hebben bijgedragen aan de totstandkoming; met vertegenwoordigers vanuit verschillende invalshoeken en belangen. Maar we wilden iedereen de kans geven iets te vinden van het resultaat. Onze visie op mobiliteit raakt linksom of rechtsom tenslotte iedereen: bedrijven, werknemers, inwoners, en alle verkeersdeelnemers.” 44 (groepen van) personen of organisaties hebben een zienswijze ingediend, waarvan 15 unieke. Die zijn beoordeeld en op onderdelen heeft dat geleid tot aanpassingen; zo niet is ook uitgelegd waarom. Dat alles staat in de Nota van Zienswijzen en de raad betrekt dat bij de besluitvorming.

Uitvoeringsprogramma

Onderdeel van de visie is een voorgenomen uitvoeringsprogramma. Hierin staan tal van projecten waarmee de visie in de praktijk vorm moet gaan krijgen. Het is aan de raad om voor die projecten kredieten beschikbaar te stellen. Dit gaat onderdeel vormen van het gemeentebrede, integrale afwegings- en besluitvormingsproces van de meerjarenbegroting. De visie geeft een kader voor de uitwerking van de projecten; Het is verder belangrijk als kader voor een plan of project op een ander beleidsterrein met raakvlakken aan mobiliteit zoals wegonderhoud of een omgevings-/bestemmingplan.