Voorlopig ontwerp voor de Markt Sint-Oedenrode gereed

De Markt in Sint-Oedenrode wordt heringericht. Het voorlopige ontwerp (V.O.) is nu gereed en het college heeft ermee ingestemd. Bij de presentatie van het schetsontwerp in mei jl., was op drie onderdelen nog geen duidelijkheid: de kiosk, de situering van de parkeerplaatsen; en wel of geen afsluiting van de Neulstraat. Het college van Meierijstad heeft daar nu beslissingen over genomen. Het V.O. is onder andere te bekijken op www.marktsint-oedenrode.nl

Totstandkoming

Wethouder Harry van Rooijen ”Om tot een goed en gedragen plan voor de herinrichting van de Markt te komen hebben we een uitgebreid participatietraject doorlopen. Daarmee hebben we veel inwoners, ondernemers en belanghebbenden bereikt. Mede door hun betrokkenheid ligt er nu een mooi ontwerp.” In september 2020 is ‘de maand van de Markt’ georganiseerd, waarbij de Rooise samenleving op allerlei manieren is gevraagd om mee te denken over de nieuwe inrichting van de Markt. Dit heeft geleid tot 500 reacties en zo’n 175 mensen die hebben meegedaan met bijeenkomsten. Op basis van deze input is een tweetal varianten opgesteld die weer breed zijn gedeeld via de De MooiRooiKrant en de website. Op deze varianten hebben 417 mensen gereageerd. Daarna zijn met een brede klankbordgroep verdiepende sessies gehouden om te komen tot één schetsontwerp. De gemeenteraad heeft op 24 juni ingestemd met het schetsontwerp, waarna het is uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.

Kiosk in nieuw jasje

De kiosk is een bijzonder element op het plein en veel bewoners uit Sint-Oedenrode hebben er emoties en herinneringen bij. Het benadrukt de historische kwaliteit van het plein, de verblijfskwaliteit en verdeelt het plein in 2 gebieden. Tegelijkertijd vinden veel mensen dat de kiosk nu niet echt een functie heeft. Het college geeft een onafhankelijke commissie opdracht om aan de slag te gaan met de uitwerking van de kiosk. Hun eerste taak is het opstellen van een programma van eisen, dat aansluit bij wat al is opgehaald. Deelnemers aan de commissie zijn kunststichting Meierijstad, Roois Cultureel Erfgoed, NSO!, Spacevalue (ontwerpers Markt) en een vertegenwoordiger namens bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. Binnenkort maakt de commissie zelf bekend op welke manier mensen de gelegenheid krijgen om plannen in te dienen voor een nieuwe of aangepaste kiosk.

Verblijven en parkeren in balans

Het nieuwe plein bevat 2 deelgebieden. het zuidelijk deel is bestemd voor verblijven. De 52 parkeerplaatsen worden geconcentreerd in een blauwe zone aan de noordzijde. Er worden 60 vrije parkeerplaatsen naar de Neul verplaatst. Door het weghalen van de parkeerplaatsen van de zuidelijke helft van het plein ontstaat rondom de kiosk een grote aaneengesloten verblijfsruimte, waar eventueel terrassen kunnen uitbreiden. De totale parkeerbalans voor het centrum van Sint-Oedenrode wijzigt hiermee niet.

Monitoren Neulstraat

Het college ziet op voorhand geen verkeerskundige noodzaak de Neulstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De verwachting is namelijk dat die straat in de nieuwe situatie minder intensief wordt gebruikt; immers de AH verplaatst en de parkeercapaciteit op de Markt wordt fors kleiner. Ná herinrichting van de Markt wordt het gebruik van de Neulstraat drie maanden lang gemonitord. En daarná besluit het college eventueel of de straat alsnog moet worden afgesloten. Het ontwerp laat een afsluiting achteraf eenvoudig toe.

Richting een definitief ontwerp

Tekeningen en toelichting bij het voorlopig ontwerp staan op de projectwebsite www.marktsint-oedenrode.nl . Ze zijn ook te bekijken in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode én in de passage bij de Markt. Op dit moment wordt al gewerkt aan het definitief ontwerp; hierbij worden de puntjes op de i gezet; denk hierbij aan de keuze voor straatmeubilair en boomsoorten.