Forse toename vergunningaanvragen zorgt voor vertraging in afhandeling

Afgelopen jaar kreeg de gemeente te maken met een forse toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunning voor (ver)bouwen en slopen en verzoeken tot vooroverleg voor bijvoorbeeld bestemmingsplantoetsen en schetsplannen. In 2020 waren dat er gemiddeld 25% meer dan in de voorgaande jaren. In het laatste kwartaal van 2020 waren dat er zelfs ruim 60% meer. Dat extreem hoge aantal aanvragen heeft gezorgd voor een grote werkvoorraad en werkdruk. Hierdoor moeten aanvragers langer wachten voor hun plan of verzoek in behandeling kan worden genomen en de totale tijd tussen ontvangst en afhandeling van hun aanvraag neemt toe.

Aanpak van de werkvoorraad

Om de overlast voor de aanvragers zoveel mogelijk te beperken en de werkvoorraad zo snel mogelijk weg te werken, heeft de gemeente extra mensen ingehuurd. Ook werken de huidige medewerkers van de afdeling extra uren en springen medewerkers van andere afdelingen bij.

Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan het afhandelen van de aanvragen voor omgevingsvergunning, zodat deze binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. De overige verzoeken worden zo snel mogelijk opgepakt en afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Complete vergunningaanvraag voorkomt vertraging

Om te voorkomen dat uw aanvraag niet in behandeling kan worden genomen, is het belangrijk dat u de vergunningsaanvraag volledig indient met alle benodigde informatie. Als wij de gevraagde gegevens niet compleet ontvangen, krijgt u eerst de gelegenheid om die aan te vullen. Doet u dat niet op tijd, dan stellen we de aanvraag buiten behandeling. Vindt u het lastig een vergunningsaanvraag goed en volledig in te vullen, schakel dan een deskundige in, die daarbij kan helpen. Wij nemen uw aanvraag/verzoek zo snel als mogelijk in behandeling en hopen op uw begrip.