Het gaat goed met de centra van Meierijstad

Eind 2018 stelde de gemeente de centrumvisie op met een toekomstbeeld per centrum. Daarin staan acties en maatregelen om de winkelcentra in Meierijstad, samen met de centrum-managementorganisaties en ondernemers, toekomstbestendig en economisch sterk te maken. Onlangs is de balans opgemaakt. De conclusie is dat er goede stappen gezet zijn in de winkelcentra. Er is een compactere centrumstructuur ontstaan, met minder leegstand. Een aantal actiepunten is al afgevinkt en aan andere wordt hard gewerkt. 

Wethouder Jan Goijaarts: “We zijn goed op weg om onze doelstellingen te halen. De samenwerking tussen de partijen is goed en constructief. We vinken samen actiepunten af en laten ook nieuwe kansen niet liggen. Eind 2022 is een evaluatie van de centrumvisie gepland. Op basis daarvan besluiten we of en hoe we samen op de ingeslagen weg doorgaan.” 

Noodzaak voor compacte centra 

In Veghel was de uitdaging het grootst; het centrum moest ongeveer 1/3 kleiner worden. Begin 2020 is gestart met de herstructurering van het centrum. De leegstand is inmiddels terug gedrongen van 23,4% naar 11,9%. Daarnaast is ruim 2800 m2 buiten de compacte centrumstructuur veranderd van detailhandel naar bijvoorbeeld wonen of dienstverlening. Per 1 januari 2021 is de Bedrijven Investering Zone gerealiseerd. Binnen een afgebakend gebied (zoals een winkelstraat) investeren ondernemers samen in de kwaliteit van de omgeving. De Vereniging van Vastgoedeigenaren heeft samen met het Centrummanagement een plan van aanpak geschreven met daarin concrete projecten als het transformeren van winkelpanden naar woningen, verkeers- en parkeeroplossingen en het opsplitsen van grote winkelunits naar kleinere, beter verhuurbare, units. In 2021 is ook de gevel- en verhuissubsidie in Meierijstad ingevoerd. Hiermee is de komende jaren subsidie beschikbaar voor ondernemers die, of bereid zijn te verhuizen naar het compacte deel van het centrum, of hun gevel in het centrum willen verbeteren. Dit draagt bij aan de uitstraling van het centrum. 

Centrummanager Dirk Lammers: “Al deze resultaten zorgen voor een positief gevoel bij alle betrokkenen. Er ontstaat steeds meer vertrouwen en hierdoor haken steeds meer partijen aan. In 2023 verwachten we tussen de 1500 -2000 m2 te transformeren Het is mooi om te zien dat er steeds meer partijen bereid zijn om mee te doen en te investeren in het centrum van Veghel.”

Aantrekkelijk en toekomstbestendig

Voor de centra in Sint-Oedenrode en Schijndel was de urgentie om in te krimpen minder groot. Deze centra scoorden al een voldoende, maar ook hier waren aanvullende maatregelen nodig om ze aantrekkelijk, compact en toekomstbestendig te maken en te houden. 

In Schijndel is binnen het centrum op dit moment geen leegstand. Dat zorgt het voor een levendig centrum. Ook hier is gewerkt aan diverse actiepunten. Zo zijn er zo’n 50 fietsenstallingen bijgekomen of verplaatst. Bij nieuwe vestigingsinitiatieven in het centrum wordt nadrukkelijk gekeken wat de toegevoegde waarde voor het centrum is, volgens de detailhandelvisie. En is de levendigheid van de Markt vergroot met de komst van het RAADhuis met o.a. een bibliotheek en trouwzaal. 

Centrummanager Harrie van Herpen: “Ik ben trots op het centrum. Het is een mooi en compact centrum, met veel winkelaanbod en horeca. Mensen kunnen er lang en fijn vertoeven. Het meest trots ben ik op de huidige saamhorigheid. Deze heeft de verbetering mogelijk gemaakt en zorgt ervoor dat we de lopende en komende projecten goed kunnen oppakken.”

Ook in Sint-Oedenrode wordt hard gewerkt aan de actiepunten die opgenomen zijn in de centrumvisie. De herinrichting van de markt schiet al op, de inpassing van de AH-supermarkt loopt. In Borchgrave komen langzaam andere publieksgerichte functies dan detailhandel en de benodigde veranderingen in Kofferen is in gang gezet.

Pieter van de Kamp, voorzitter van het centrummanagement (onlangs afgetreden): “Ik ben heel trots op de goede samenwerking. Die was vanaf het begin af aan goed. We gunnen elkaar succes, versterken elkaar en behouden daarbij onze eigen identiteit.”