Vraag en antwoord

Waarom al die laadpalen?

Naar schatting rijden er in 2030 zo'n 1,9 miljoen elektrische auto's op de Nederlandse wegen. Om al deze auto’s van elektriciteit te voorzien zullen dan zo'n 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn. Om dat aantal te halen zullen er iedere dag ruim 100 geplaatst moeten worden.

We weten dat de druk op de publieke laadpalen groot is. Waar een aantal jaar geleden nog voor iedere elektrische auto een openbare laadpaal beschikbaar was, moest in 2021 iedere laadpaal al gedeeld worden met 4,6 auto's.

Door deze scheefgroei wordt het voor mensen met een elektrische auto steeds lastiger om goed bereikbare en beschikbare openbare laadpalen te vinden. Door meerdere laadpalen proactief te plaatsen, gaan we als gemeente een inhaalslag maken en zijn we beter voorbereid op de groei van elektrische vervoer de komende tijd.

Waarom worden er niet meteen meer laadpalen in de openbare ruimte geplaatst?

Het streven is dat er voldoende laadinfrastructuur is, zodat de toename van het aantal elektrische voertuigen niet wordt belemmerd. In 2050 verwachten we dat vrijwel iedere auto in de gemeente elektrisch rijdt. Vanuit dat perspectief kunnen we beter meteen meer laadpalen plaatsen.

Toch is het niet zo simpel. Nederland heeft weliswaar een goed ontwikkeld landelijk netwerk van laadinfrastructuur, maar dit netwerk moet blijven meegroeien om de toename van het aantal elektrische voertuigen te accommoderen. Ook moeten we verstandig omgaan met de beschikbare parkeerplaatsen en parkeerdruk. We proberen constant een balans te vinden waarbij elektrische voertuigen kunnen blijven laden en fossiele brandstofvoertuigen kunnen blijven parkeren in de openbare ruimte.

Waarom geen inductieladen of laden vanuit een lantaarnpaal?

Een publieke laadpaal heeft op dit moment de beste specificaties, voldoet aan technische, kwaliteits- en veiligheidseisen en biedt gebruikersgemak. Inductieladen is nog een kostbare techniek en kent een hoger energieverlies dan bij bekabeld laden. Deze techniek staat nog in de kinderschoenen.

Het samenvoegen van lantaarnpaal en laadpunt brengt meerdere nadelen met zich mee. Zo zijn lantaarnpalen overdag niet van stroom voorzien. Toch zijn er bedrijven die verlichting en laden gecombineerd aanbieden, maar dit is op dit moment nog duur en nog niet ver genoeg ontwikkeld.

Wat is een interactieve kaart?

Een interactieve plan- en prognosekaart geeft een overzichtelijk beeld van de bestaande en geplande laadpalen bij ons in de gemeente. De laadbehoefte en alle potentiële laadlocaties bij ons in de gemeente worden inzichtelijk gemaakt. U kan snel zien waar alle potentiële laadlocaties zich bevinden en uw mening geven over een beoogde locatie, wellicht bij u in de buurt. Ook kunt u in de kaart een suggestie geven voor een alternatieve locatie. Op deze manier kan iedereen meedenken over de beste locatie en kunnen we samen een doordachte keuze maken.

Het is wellicht goed om te weten dat de locaties die wij voorstellen gebaseerd zijn op prognosedata. Denk hierbij aan data over de verwachte laadbehoefte, spreiding van de laadpalen, parkeerdruk, mogelijkheden voor bekabeling, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Vervolgens biedt de interactieve kaart de mogelijkheid om in de kaart suggesties te geven voor alternatieve laadlocaties.

Waarom een interactieve plankaart?

Met behulp van de interactieve plankaart willen we op een proactieve en efficiënte manier in één keer meerdere laadpalen op de beste locaties plaatsen. 

De achterliggende gedachte voor de plankaart is dat we elektrisch rijden willen stimuleren in plaats van afremmen. De interactieve kaart helpt bij het verkorten van de doorlooptijden voor het plaatsen van laadpalen. Daarom hebben we in Noord-Brabant en Limburg gekozen een grootschalige proactieve uitrol van 4.500 laadpalen waarvan een aantal in onze gemeente.

Wat zijn de voordelen van een interactieve plankaart?

Deze aanpak heeft meerdere voordelen. Het proactief plaatsen van laadpalen op basis van de prognosedata in de plankaart zorgt er onder andere voor dat er sneller palen geplaatst kunnen worden, er minder tijdrovende procedures doorlopen hoeven te worden en dat het laadnetwerk toekomstbestendig blijft. Mensen die een elektrische auto overwegen gaan sneller tot aankoop over als ze zien dat de laadmogelijkheid in hun omgeving al geborgd is. Tenslotte kan met de interactieve kaart omwonenden gevraagd worden wat zij vinden van de laadlocatie. Zo kan u uw mening geven over de laadlocaties waardoor we tot betere laadlocaties kunnen komen en wordt u niet verrast met een paal voor de deur.

Waarom zijn sommige eerder geplande laadpalen nog niet geplaatst?

In de interactieve kaart zijn ook locaties aan gegeven van laadpalen die nog niet zijn geplaatst. Dit heeft ermee te maken dat er wat tijd zit tussen het bepalen van de locatie en de plaatsing ervan. Zo moet er nog een verkeersbesluit genomen worden door de gemeente en moet de opdracht aan installateur BAM Infra gegeven worden om de laadpaal te plaatsen. Pas dan kan BAM Infra inplannen dat de laadpaal geplaatst wordt.

Hoe kan ik een openbare laadpaal aanvragen?

U kunt een openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente als u in het bezit bent van een elektrische auto en niet op eigen terrein kan parkeren. Eerst wordt de aanvraag beoordeeld, vervolgens wordt een locatie gekozen en maakt de gemeente daarover een besluit. Omwonenden krijgen daarna zes weken de tijd om bezwaar te maken voordat het verkeersbesluit definitief wordt. Tot slot wordt de infrastructuur geregeld en de laadpaal geplaatst.

Wie kiest de locatie van de laadpaal in de openbare ruimte?

De Provincie / Vattenfall kiest de locatie van een nieuwe laadpaal in de openbare ruimte. Vervolgens toetst de gemeente deze locatie op onder meer de spreiding van de laadpalen, parkeerdruk, mogelijkheden voor bekabeling, zichtbaarheid en bereikbaarheid en keurt deze locatie goed als deze voldoet aan onze eisen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een voorgestelde laadlocatie?

Via een interactieve kaart kunt u aangeven of u het eens bent met een voorgestelde laadlocatie, maar ook een suggestie met toelichting geven voor een volgens u betere locatie. De gemeente verzamelt alle reacties en maakt dan een keuze voor de meeste geschikte locatie. Mocht u het vervolgens echt niet eens zijn met een locatie voor een laadpaal, dan kunt u nog altijd bezwaar aantekenen op het verkeersbesluit dat wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Gaan de gekozen laadplekken ten koste van bestaande parkeerplaatsen?

Meer laadpalen betekent niet direct een toename van de parkeerdruk. In eerste instantie wordt er 1 parkeerplek gereserveerd voor het opladen van elektrische auto's en het aantal gereserveerde parkeervakken wordt namelijk pas uitgebreid als er op basis van de laaddata ook daadwerkelijk behoefte aan extra laadplekken wordt geconstateerd.