College op zoek naar andere grote woningbouwlocatie in Schijndel

De gemeente Meierijstad had een grote uitbreidingslocatie op het oog voor woningbouw in Schijndel, ten noordoosten van de kern rondom de Weidonk, ook bekend als de Wvg-locatie. Uitgebreid onderzoek naar de haalbaarheid van deze locatie laat zien dat deze toch
minder geschikt is dan op basis van een eerste verkenning leek. Het college stelt de raad daarom voor deze Wvg-locatie te laten vervallen. Omdat de behoefte aan een grote uitbreidingslocatie nog steeds overeind staat, wil ze op zoek naar een alternatieve ontwikkellocatie(s) in Schijndel.

Regie in de woningbouwopgave

Meierijstad staat voor een forse woningbouwopgave; de prognose luidt 5750 extra woningen in de periode 2020 tot 2040. De raad heeft daarom in juni 2021 besloten een versnelling aan te brengen in de realisatie van die opgave. Ook was er instemming met het toepassen van de Wet voorkeursrecht (Wvg) voor percelen in Sint-Oedenrode (ten noorden van de Noordelijke randweg) en Schijndel (rondom de Weidonk). Het vestigen van het voorkeursrecht betekent dat de grondeigenaren die percelen, in geval van verkoop, als eerste aan moeten bieden aan de gemeente. Dat instrument stelt de gemeente in staat zelf regie te voeren bij toekomstige ontwikkeling van woningbouw. Beide Wvg-locaties boden in beginsel de beste mogelijkheid om op de langere termijn een fors deel van de woningbouwprogrammering te laten landen. 550 woningen op de Wvg-locatie Sint-Oedenrode en 630 woningen op de Wvg-locatie in Schijndel. Het college merkte daarbij wel direct op dat de locaties alleen nog maar indicatief onderzocht waren (voldoende omvang en verkeersontsluiting); en dat voor beiden een breder en diepgaander haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk was. Voor de Wvg-locatie Sint-Oedenrode leidde dat tot een positieve uitkomst; dat plan wordt nu stap voor stap verder verkend. De Wvg-locatie Schijndel blijkt niet kansrijk.

Haalbaarheidsonderzoek Schijndel: Combinatie van factoren

Bij het haalbaarheidsonderzoek is een breed palet van gebiedskenmerken geïnventariseerd. Denk aan gebiedskwaliteiten zoals bodem, water, natuur, archeologie, cultuurhistorie. Er is gekeken wat de effecten zijn van nabij het gebied aanwezige bedrijven op de volksgezondheid, welke ruimte er nodig is voor de wateropgave ten gevolge van klimaatadaptatie en hoe het gebied ontsloten kan worden. Er vloeien voorwaarden uit landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving. En het financiële plaatje is opgesteld. Wethouder Jan van Burgsteden; “We voelen dagelijks de urgentie en hebben er álles aan gedaan om te onderzoeken of het echt niet kan. Maar, als uit onderzoek blijkt dat er meerdere seinen tegelijk op rood staan, is het niet verantwoord de ingeslagen weg verder te vervolgen.” De gemeenteraad spreekt zich op 15 december uit over het voorstel.