Nieuwe Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad

De gemeente Meierijstad stelt een nieuwe commissie in om te adviseren over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De aankomende Omgevingswet schrijft voor dat elke gemeente ten minste een adviescommissie heeft voor vergunningplichtige activiteiten bij rijksmonumenten. Meierijstad kiest ervoor om zo’n commissie naar de totale omgevingskwaliteit te laten kijken, bijvoorbeeld vanuit archeologie, stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt. Wethouder Jan van Burgsteden: “Onze insteek past bij de bedoeling van de Omgevingswet om zaken te combineren en daarmee te winnen aan kwaliteit en snelheid. Dat is in ieders voordeel.”

De gemeenteraad benoemt op 15 december 2022 de leden van de nieuwe commissie. Het gaat om deskundigen van verschillende disciplines, zowel uit de nu bestaande adviescommissies als nieuwe gezichten. Jan Kerkhof helpt de adviescommissie de eerste tijd op weg. Daarom stelt het college hem voor als de commissievoorzitter. Op dit moment is Jan Kerkhof voorzitter van de monumentencommissie van Meierijstad.

Omgevingskwaliteit en dienstverlening

Meierijstad hecht belang aan de honderden monumenten, aantrekkelijke woonbuurten en aan het landschap met de geschiedenis en natuur. De gemeente wil initiatiefnemers en vergunningaanvragers helpen om de omgevingskwaliteit van hun plannen te verbeteren en uitgevoerd te krijgen. Dat gebeurt in het overleg aan de zogenoemde omgevingstafel. Een onpartijdige deskundige kan een initiatiefnemer dan bijvoorbeeld adviseren over oude bouwtechniek, beeldkwaliteit of erfbeplanting. Zo kan die initiatiefnemer een betere vergunningaanvraag opstellen, waar het college van burgemeester en wethouders snel zijn eindoordeel over geeft. De verschillende deskundigen van omgevingskwaliteit worden nu samengebracht in één adviescommissie. De nieuwe Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad vervangt de huidige monumenten- en welstandscommissies en enkele kwaliteitsteams voor specifieke ontwikkelingen, zoals woningbouwlocatie Veghels Buiten.

Achtergrond: Omgevingswet en nieuwe lokale regels

Aanleiding voor de nieuwe commissie is de Omgevingswet. De rijksoverheid vervangt met de Omgevingswet een groot aantal bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat ook de gemeente veel lokale regels moet aanpassen. Zulke regels gaan over het gebruik van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld parkeren of evenementen, en over het optreden van de gemeente zelf. Ook de Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad is hiervan een voorbeeld. Die verordening vervangt de huidige regels over de monumenten- en welstandscommissies en enkele kwaliteitsteams. De gemeenteraad heeft de verordening op 3 november 2022 vastgesteld. Op 15 december kan de raad de leden van die commissie benoemen. De commissie start haar werk dan in januari 2023; Meierijstad loopt daarmee al vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.