Bouwwerkzaamheden basisschool Petrus en Paulus in Eerde gaan van start

Vervangende nieuwbouw voor basisschool Petrus Paulus wordt steeds dringender. Gelet op de noodzaak om op een zo kort mogelijke termijn met de bouw van de school te starten, hebben de gemeente en eigenaar van het gebouw, SHAAK BV afgesproken om met de werkzaamheden te beginnen, ook al is de bouwvergunning nog niet onherroepelijk.

Beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond

In 2021 sloten de gemeente en SHAAK BV al een overeenkomst om met het project voor een nieuwe school en het behoud van het beeldbepalende kerkgebouw, te kunnen starten. Doordat er beroep tegen het bestemmingsplan werd ingesteld, heeft het project enorme vertraging opgelopen.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de eerdere overeenkomst is komen te vervallen en er nieuwe afspraken gemaakt moesten worden. Het college heeft hier deze week mee ingestemd. Door de gestegen bouwkosten van de afgelopen jaren, wordt de gemeenteraad op 4 april 2024 gevraagd om hiervoor aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Vandaag heeft de Raad van State met betrekking tot het beroep tegen het bestemmingsplan de einduitspraak gedaan. Het ingestelde beroep is ongegrond verklaard en daarmee wordt het op 28 september 2023 herstelde bestemmingsplan onherroepelijk.

Zo snel mogelijk start nieuwbouw

Wethouder Johan van Gerwen: “Het college heeft de noodkreet vanuit Eerde goed gehoord en is zich bewust van de noodzaak dat zo snel mogelijk met de vervangende nieuwbouw van de school wordt gestart. Om die reden zijn de gemeente en SHAAK BV bereid om een weloverwogen risico te nemen, om te starten met de bouwwerkzaamheden voordat de bouwvergunning onherroepelijk is. Uitgaande van een voorspoedig bouwproces, gaan wij er van uit dat de nieuwe school in het nieuwe schooljaar 2025/2026 in gebruik kan worden genomen”.

Bezwaar tegen bouwvergunning appartementen naast en in de kerk

Ook tegen de bouwvergunning, waarmee naast de nieuwbouw van de school een aantal appartementen naast en in de kerk mogelijk wordt gemaakt, is bezwaar gemaakt. De bezwaarmakers richten zich vooral tegen de appartementen die in de kerk zijn gepland, omdat deze naar hun oordeel een onaanvaardbare inbreuk maken op de monumentale waarden van de kerk. Voor SHAAK BV zijn deze appartementen echter nodig om het gehele project haalbaar te maken.