Bekendmaking van het voornemen tot het aangaan van een huurovereenkomst met kinderopvang “’t Kroontje” met betrekking tot MFA “de Hintel” aan het Vlasven te Veghel

Als gevolg van het vertrek van de voormalige nieuwkomersschool “de Taalvijver” naar een nieuw onderkomen aan de Muntelaar 8 te Veghel is een aantal ruimten in MFA “de Hintel” beschikbaar gekomen voor verhuur. De directie van basisschool “de Tuimelaar”, die in MFA “de Hintel is gehuisvest, heeft de gemeente gevraagd één à twee ruimtes in deze MFA  aan kinderopvang “’t Kroontje” te verhuren, specifiek voor peuteropvang met Voorschools Educatie (VE) en voor buitenschoolse opvang. Om in de wijk “het Ven” in algemene zin en in MFA “de Hintel in specifieke zin een voldoende en bereikbaar aanbod van kindvoorzieningen tot stand te brengen, is de gemeente voornemens om aan het verzoek van basisschool “de Tuimelaar” gehoor te geven en één à twee ruimtes aan kinderopvang “’t Kroontje” te verhuren. 

Motivering 

Zoals in het door de raad vastgestelde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 is vastgelegd, vindt de gemeente het belangrijk dat onderwijs en opvang in één gebouw vanuit een gedeeld pedagogisch en didactisch concept samenwerken aan een stabiele, intellectuele, persoonlijke en sociale groei van kinderen van 0-12 jaar. Dit IHP is tot stand gekomen in samenspraak met het onderwijsveld en met de opvanginstellingen die in Meierijstad met het onderwijsveld samenwerken.

Al gedurende een groot aantal jaren vindt er intensieve samenwerking tussen schoolbestuur SAAM,  basisschool “de Tuimelaar en kinderopvang “’ t Kroontje” plaats. Alle drie de partijen willen deze samenwerking graag uitbreiden c.q. intensiveren door peuteropvang met VE en buitenschoolse opvang binnen het gebouw i.c. de MFA tot stand te brengen.
Daarnaast blijkt dat de wijk “het Ven”, waar MFA “de Hintel” gesitueerd is, zich onder andere kenmerkt door de aanwezigheid van kinderen, die naar verwachting gebaat zijn bij een voorschools educatief aanbod. Deze voorziening ontbreekt nu in MFA “de Hintel”. 

Om de continuïteit te borgen, die noodzakelijk is om te kunnen (blijven) bouwen aan- en te participeren in een langdurige inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en opvang, is het aangaan van een langdurige huurovereenkomst noodzakelijk. Daarom is de gemeente voornemens om met Kinderopvang “’t Kroontje” een huurovereenkomst voor 10 jaar aan te gaan met de mogelijkheid tot verlenging daarvan.    

Reageren

Als u vragen heeft of wil reageren op deze publicatie, dan kunt u tot en met 4 juni  2024 reageren (binnen een termijn van 20 kalenderdagen na deze bekendmaking). Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan vastgoedbeheer@meierijstad.nl. Als er geen reacties binnenkomen binnen deze termijn, zal de gemeente het voornemen tot het aangaan van bedoelde huurovereenkomst  uitvoeren.

Tot slot

Het feit dat het voornemen tot het aangaan van de betreffende huurovereenkomst bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de huurder al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.