Aanpak eerste aardgasvrije wijken van Meierijstad

Planning

Januari 2021         

Longlist van wijken

Wijken die om technische redenen ( bijvoorbeeld bouwjaar woningen, woningdichtheid, type woningen) kans maken als eerste van het aardgas af te gaan

Februari 2021         

Contact met inwoners longlist

In februari organiseerden we verschillende informatieavonden voor inwoners van longlistwijken. Daarnaast verspreidden we een vragenlijst, om een betere indruk te krijgen van hoe bewoners hun wijk ervaren.

April 2021          

Van longlist naar shortlist

Om van de longlist naar de shortlist te komen, is breder gekeken naar de 20 wijken op de longlist. Denk aan de leeftijdsopbouw van de wijk, het aandeel corporatiebezit, de beschikbaarheid van warmtebronnen en het beeld uit de recente leefbaarheidsmonitor. Dit is aangevuld met de resultaten van de digitale vragenlijst en van de avonden over aardgasvrij voor inwoners uit longlistwijken. Op 29 april 2021 heeft de gemeenteraad de zes shortlistwijken vastgesteld.

Zomer 2021     

Van shortlist naar potentiële startwijken

Wijken uit de shortlist worden gefilterd naar potentiele startwijken. Samen met de inwoners en wijkraden wordt dieper ingezoomd op de wijk, de zorgen, de mogelijkheden en de kansen die er liggen om de wijk ook op andere fronten tegelijkertijd aan te pakken. Voor de zomervakantie werden informatieavonden en wijkraadgesprekken georganiseerd.  In de Bunders (Laren en Donken) en Oranjewijk en Dorsveld ziet de gemeente voldoende aanknopingspunten om een aardgasvrije wijk verder te onderzoeken.

September 2021         

In gesprek met potentiele startwijken

In september gaan we naar de wijken toe. We organiseren inloopavonden en komen langs de wijken met onze ecomobile, om meer te vertellen over hoe een aardgasvrije woning eruit kan zien. Op deze momenten gaan we met inwoners in gesprek over hun vragen, zorgen en ideeën. Ook zijn er twee digitale informatiebijeenkomsten. Tenslotte wordt een vragenlijst verspreid onder inwoners van potentiële startwijken om te peilen hoe zij mee willen praten over het mogelijk aardgasvrij maken van hun wijk.

2022        

Maken van wijkuitvoeringsplannen

Vanaf 2022 gaat de gemeente in gesprek met de inwoners van de startwijken, om een wijkuitvoeringsplan op te stellen. Daar komt in te staan hoe de wijk over zou willen stappen naar aardgasvrij wonen

Voor het maken van deze wijkuitvoeringsplannen heeft de gemeente budget nodig. Dit budget is er nu nog niet. Wanneer de gemeente geen extra middelen ontvangt vanuit de Rijksoverheid kunnen wij niet starten met het maken van wijkuitvoeringsplannen. Dit is een probleem wat niet alleen in de gemeente Meierijstad speelt, maar bij veel gemeenten in Nederland. Over de financiering blijven we in gesprek met de Rijksoverheid. Helaas weten we nu nog niet wanneer hier meer duidelijkheid op komt.  Het kan daardoor zomaar nog een half jaar duren voordat we verder kunnen met het maken van wijkuitvoeringsplannen in de startwijken.

Wanneer we gaan starten met het maken van wijkuitvoeringsplannen kunnen we nu nog niet zeggen. Wel doen we dit samen met de inwoners uit de startwijken. Wanneer we meer weten nemen wij contact op met de inwoners uit deze startwijken.

Januari 2022         

Vaststellen Transitievisie Warmte en startwijken

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte met startwijken vastgesteld.). Dat zijn de wijken die rond 2030 mogelijk als eerste van het aardgas af kunnen gaan. 

Pas daarna      

Balans opmaken per startwijk

Zijn er reële mogelijkheden, wat betekent dat voor elke woning, de kosten en financiering? Maar bovenal: willen de bewoners de volgende stap zetten, de stap naar daadwerkelijke uitvoering? Daar neemt de gemeenteraad een apart besluit over.

Potentiële startwijken

In de Bunders (Laren en Donken) en Oranjewijk en Dorsveld ziet de gemeente voldoende aanknopingspunten om een aardgasvrije wijk verder te onderzoeken.

  • W​​at maakt de Laren en Donken geschikt als startwijk?
  • Wat maakt Oranjewijk en Dorsveld geschikt als startwijk?
Criteria voor welke wijken als eerste aardgasvrij gemaakt worden

Er wordt naar verschillende aspecten gekeken om te bepalen welke wijken het meest kansrijk zijn om als eerste over te stappen naar een andere warmtebron dan aardgas. Zo wordt er gekeken naar de vraag en het aanbod van warmte, de dichtheid van de bebouwing, het type woningen en het bouwjaar. Ook wordt rekening gehouden met reeds geplande werkzaamheden in een wijk, zodat dit tegelijkertijd uitgevoerd kan worden en de overlast minimaal blijft. Ook gaan we in gesprek met de inwoners van de buurten en wijken die op de lijst staan om als eerste aardgasvrij gemaakt te worden. U kent uw wijk of buurt tenslotte het beste.