Milieu Effect Rapportage Windenergie ter inzage

Voorjaar 2021 is gemeente Meierijstad gestart met een traject om tot een goed en breed gedragen afwegingskader voor windenergie te komen. Een belangrijk onderdeel is het Milieu Effect Rapport (MER). Hierin staat wat de gevolgen van de opwek van windenergie op het milieu zijn. Op basis van deze effectbeoordeling lijken Rooise heide/Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg, en in mindere mate de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg en het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279 in aanmerking te blijven komen als zoekgebied.

Het concept MER ligt vanaf 3 oktober 6 weken voor iedereen ter inzage. Op 17 oktober houdt de gemeente ook een informatieavond over het MER en over indienen van zienswijzen

Zoekgebieden en MER

In Meierijstad zijn nog 4 gebieden in beeld waar mógelijk ooit windmolens kunnen komen:

 1. langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt;
 2. langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; 
 3. Rooise heide/Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg;
 4. de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.

Op de korte termijn kunnen er geen windmolens in deze gebieden geplaatst worden; dat bleek in mei jl. uit radaronderzoek. Wethouder Menno Roozendaal legde toen al uit waarom het college ervoor koos toch alle milieuonderzoeken helemaal af te maken: “Zodat ook bekend is welke (on)mogelijkheden er zijn vanuit ‘t milieuoogpunt. Deze onderzoeken geven extra duidelijkheid voor de toekomst, in het geval de techniek of regels wijzigen.”

Inhoud MER

Omwonenden en belanghebbenden hebben in 2021 al geholpen om de basis te leggen voor het MER met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat welke milieuaspecten in het MER moeten komen én hoe ze onderzocht moeten worden. De raad stelde de NRD in januari 2022 vast.

Elk zoekgebied wordt in het concept-MER beoordeeld op een breed scala van milieuonderwerpen:

 • vermeden uitstoot,
 • leefomgeving,
 • gezondheid,
 • natuur,
 • landschap,
 • cultuurhistorie en archeologie, 
 • recreatie en toerisme,
 • waterhuishouding en bodem,
 • veiligheid, 
 • ruimtegebruik.

Ook geeft het rapport aan welke maatregelen er mogelijk zijn om de negatieve milieugevolgen te voorkomen of te verkleinen.

Beoordeling zoekgebieden

In het MER zijn de zoekgebieden beoordeeld op basis van milieugevolgen. Deze milieugevolgen kunnen een zoekgebied minder geschikt maken voor windmolens. Per zoekgebied is de conclusie uit het MER globaal als volgt:

Zoekgebied 1: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279

Dit zoekgebied heeft een aantal belangrijke belemmeringen voor het plaatsen van windmolens. Zo zijn er relatief veel woningen en leidt plaatsing van windmolens tot een fors verlies aan Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het ligt daarmee voor de hand om dit zoekgebied als ongeschikt aan te merken.

Zoekgebied 2: Rooise heide / Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg

Gezien de kenmerken van het gebied worden er vooraf geen risico’s verwacht die zó groot zijn dat ze de realisatie van windmolens onmogelijk maken. Het zoekgebied heeft geen belangrijke belemmeringen en is daarmee geschikt voor de plaatsing van windmolens.

Zoekgebied 3: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg

Zoekgebied 3 heeft enkele belangrijke belemmeringen. Zo zijn er relatief veel woningen en liggen er een industrieterrein en NNB-gebied in de buurt. Door te kiezen voor andere posities en minder windmolens, kunnen de gevolgen van windmolens worden verminderd. Het gebied is daarmee beperkt geschikt voor de plaatsing van windmolens.

Zoekgebied 4A: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart / N279 – grondgebied Meierijstad

Met name het geluidsaspect vormt een belemmering voor dit zoekgebied. Er is weinig ruimte om te schuiven met de windmolens door de omliggende bebouwing aan twee kanten. De gevolgen kunnen worden verminderd door aanpassingen aan de opstelling of het type windturbine. Daarmee is het gebied beperkt geschikt voor de realisatie van windenergie.

Zoekgebied 4B: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart / N279 – incl. grondgebied Laarbeek

Dit zoekgebied heeft enkele wezenlijke belemmeringen. Met name de beperkte schuifruimte door de omliggende bebouwing kan een probleem voor geluidsgevolgen opleveren. Doordat grondgebied van een buurgemeente nodig is, is de realisatie van windmolens onzeker. Daardoor is dit zoekgebied beperkt geschikt.

17 oktober 2022: uitleg over zienswijzen indienen

Het volledige concept-MER is vanaf 3 oktober t/m 14 november 2022 digitaal te raadplegen op www.meierijstad.nl/windenergie En het is in te zien in het gemeentehuis in Veghel en in de nevenvestigingen in Sint-Oedenrode en Schijndel. Er is ook een publiekssamenvatting beschikbaar. Via een zienswijze kan een belanghebbende aangeven wat hij van het concept-MER vindt en waar het naar zijn mening aangepast zou moeten worden. Op 17 oktober geeft de gemeente hier uitleg over tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Veghel. Alle zienswijzen worden na 14 november beoordeeld en dan wordt het definitieve MER opgesteld. De raad neemt hierover een besluit. Ze doet dat tegelijk met de behandeling van het ‘Afwegingskader voor duurzame energieopwek’, in het tweede kwartaal van 2023.