Hoe kunt u meedoen

In 2022 organiseren we op meerdere momenten bijeenkomsten waarin we u informeren over de stappen die we zetten en praten we samen verder over de onderdelen die opgenomen gaan worden in het afwegingskader. 
Als inwoner van Meierijstad kunt u ook meepraten en uw inbreng meegeven. Daarvoor organiseren we onder andere informatieavonden, kennistafels, thematafels en een week van de Duurzame Energie.

De activiteitenkalender - een overzicht van alle activiteiten.

De planning voor de tweede helft van 2022 wordt later toegevoegd

Algemene informatieavonden en kennistafels

Regelmatig organiseren we informatieavonden voor alle inwoners van Meierijstad. Tijdens deze avonden licht de gemeente toe waar we in het proces staan en wat inhoudelijk de stand van zaken is.

Kennistafels zijn sessies (een soort ‘masterclasses’) waarin we geïnteresseerden meer informatie geven over bepaalde thema’s die te maken hebben met het opwekken van duurzame energie. Kijk op de activiteitenkalender om te zien welke kennistafels er zijn. Aanmelden voor een kennistafel kan ook via de activiteitenkalender, daarnaast staat in het aanmeldformulier meer informatie over de inhoud van iedere kennistafel.

Op dit moment zijn er geen informatieavonden en kennistafels gepland. Houd deze website en de activiteitenkalender in de gaten om te zien wanneer ze weer georganiseerd worden.

Thematafels afwegingskader duurzame energie

Het verduurzamen van onze energievoorziening is geen makkelijke opgave. Om goede input op te kunnen halen voor het afwegingskader, organiseren we rond een viertal  onderwerpen een zogenaamde thematafel. Aan deze thematafels nemen de geïnteresseerden die zich hebben opgegeven plaats, aangevuld met experts met specifieke kennis over het thema en belanghebbende partijen. Samen werken we aan de thematafel aan bouwstenen voor het afwegingskader

Bij het begin van de thematafels organiseren we een start bijeenkomst en na de eerste ronde thematafels vindt er een hoofdtafel plaats. Daar bespreken we de uitkomsten van de thematafels. Aan deze hoofdtafel neemt een afvaardiging van de thematafels en een afvaardiging vanuit de politiek plaats. Het gesprek is hier niet politiek, maar is bedoeld om de raad(sleden) optimaal voor te bereiden op hun besluitvorming over het afwegingskader. De fracties krijgen zo inzicht hoe er in de samenleving gedacht wordt.

Wat zijn thematafels?

Een thematafel is een bijeenkomst waarin we met elkaar in gesprek gaan over een bepaald thema. Experts geven ons meer inzicht in het onderwerp en vervolgens bespreken we deze onderwerpen met de deelnemers aan de tafel. We bekijken de thema’s vanuit verschillende invalshoeken en kijken samen welke argumenten een rol spelen en welke niet. Aan het einde van de bijeenkomst hebben we een eerste idee voor richtlijnen die opgenomen kunnen worden in het afwegingskader. 

De resultaten van een thematafel bespreken we vervolgens aan de hoofdtafel met een aantal deelnemers van alle thematafels. Tijdens acties in de week van de duurzame energie (25 juni t/m 3 juli) en via een vragenlijst leggen we dit voor aan alle inwoners van Meierijstad.

Vóór de zomer organiseren we over vier onderwerpen thematafels. We starten deze reeks met een gezamenlijke startbijeenkomst (dinsdag 24 mei), waarin deelnemers kennis met elkaar kunnen maken en we het proces verder toelichten. Ook bespreken we tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst de energiemix van de gemeente. We eindigen de reeks met de organisatie van een hoofdtafel (in juli). Aan deze hoofdtafel neemt een afvaardiging van de thematafels deel en ook leden van de gemeenteraad kunnen hier aansluiten.

Welke thematafels zijn er?

Vóór de zomer organiseren we twee thematafels:

Thematafel 1: Energie mix en inpassing in het landschap, dinsdag 14 juni 2022

Het doel van gemeente Meierijstad is om CO2-neutraal te zijn in 2050. We kijken daarom naar verschillende manieren om op een duurzame wijze energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. De verhouding tussen deze duurzame energiebronnen noemen we de energiemix. Deze energiemix laat zien dat we aan verschillende knoppen kunnen draaien om uit te komen op het doel dat vooraf bepaald is.
Aan deze thematafel onderzoeken we wat de invulling van deze energiemix betekent, bijvoorbeeld voor het buitengebied. Wat kan wel? Wat kan niet? Wat vinden we acceptabel in Meierijstad? En wat betekent dit voor de resterende energieopgave?

Daarnaast komt bij de omschakeling van fossiele energie (bijvoorbeeld aardgas) naar duurzame vormen van opwekking de energievoorziening als het ware boven de grond: het wordt zichtbaar in het landschap. Dat het landschap zal veranderen is een gegeven, zonneweides zijn immers zichtbaar. Hoe dat op een manier kan die zo weinig mogelijk verstoring oplevert? Welke opties en mogelijkheden zijn er en wat vinden we passend binnen Meierijstad?

Thematafel 2: Het betrekken van inwoners bij plannen en lokaal eigendom, dinsdag 21 juni 2022

Bij het ontwikkelen van het beleid voor duurzame energie betrekken we als gemeente onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de gemeente. Nadat het beleidskader vastgesteld is door de gemeenteraad, volgt een andere fase. Wanneer initiatiefnemers plannen maken voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een zonneveld, vinden we het een vereiste dat ook hierbij de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit Meierijstad betrokken zijn. Van de eerste plannen tot het moment dat de schop in de grond gaat. Met de deelnemers aan deze thematafel onderzoeken we welke behoefte er is om bij zulke processen betrokken te zijn. En we onderzoeken de wensen en ideeën hoe dit eruit kan komen te zien.

Als er vervolgens echt projecten van de grond komen gaat het vaak om forse investeringen die meestal alleen door grote investeerders en bedrijven opgebracht kunnen worden. Daarmee dreigen de lusten en lasten niet gelijk verdeeld te worden. Om dat te voorkomen streeft de gemeente naar 50% lokaal eigenaarschap. Wat zouden daarvoor geschikte vormen zijn.

Aanmelden voor de thematafels

Wilt u deelnemen aan één van deze thematafels, dan kunt u zich hiervoor inschrijven via dit formulier: https://forms.office.com/r/TD0p0qZdVS. In dit formulier vragen wij u om uw contactgegevens en een korte omschrijving van waarom u mee wilt doen. Dit helpt ons om een beter beeld te krijgen van wie er deelnemen aan de verschillende tafels.

Aanmelden voor de thematafels kan tot en met 9 juni 2022. Op 10 juni 2022 ontvangt u dan meer informatie van ons. 

Op welke andere momenten kunt u nog meer meedoen?

We organiseren, naast deze thematafels, ook andere bijeenkomsten waarin we met u in gesprek gaan over het opwekken van duurzame energie. Ga hiervoor naar de activiteitenkalender.