133 hectare zonneparken tot 2030

De gemeenteraad heeft besloten dat er tot 2030 ruimte is voor 133 hectare zonneparken in Meierijstad.

  • 33 hectare in 2024 via een tranche met de focus op opslag van opgewekte energie
  • 33 hectare in 2026 via een tranche met de focus op zonneparken op reststroken grond
  • 67 hectare tussen 2024 en 2030 voor unieke initiatieven

Tranche initiatieven

Om initiatiefnemers uit te dagen om te komen tot innovatieve duurzame zonneparken openen we tranches. Iedere tranche richt zich op een oplossingsrichting. Tot 2030 staan er twee tranches gepland, één in 2024 en één in 2026.

Ieder initiatief dat ingediend is via een tranche moet voldoen aan de randvoorwaarden uit het beleidskader duurzame energie opwek, het afwegingskader en aan de specifieke randvoorwaarden van het gebied waar men het project wil realiseren.

Naast deze algemene geldende eisen, heeft iedere tranche ook een specifieke focus, waarmee we initiatiefnemers uitdagen om met innovatieve oplossingen te komen op bepaalde onderwerpen. De tranche van 2024 focust zich op onafhankelijkheid van het net. De tranche van 2026 focust zich op de plaatsing op reststroken grond.

Unieke initiatieven

Naast het indienen van een initiatief via een tranche, kunnen initiatieven ook buiten een tranche worden ingediend. We noemen deze initiatieven unieke initiatieven. Deze mogelijkheid is geboden om kwalitatief goede initiatieven te bespreken en/of in behandeling te nemen als deze zich aandienen buiten het tijdpad van een tranche om.

Om ervoor te zorgen dat deze aanpak geen ontsnappingsmogelijkheid wordt voor initiatieven die niet door een tranche komen, stellen we hier een aantal eisen aan. Om een uniek initiatief te kunnen indienen moet het aan één van de volgende drie eisen voldoen:

  •  Het gaat om lokale initiatieven van eigen ondernemers

Onze eigen ondernemers zijn al druk bezig met duurzame energieopwekking en we merken dat dit een nieuw basisonderdeel in de bedrijfsvoering wordt. Bij uitbreiding/ wijziging van de onderneming komt steeds vaker duurzame energieopwekking ook als onderdeel naar voren. Wanneer dit niet op dak maar op een andere manier gaat, bijvoorbeeld als teeltondersteuning, dan willen we dit ook buiten een tranche om mogelijk maken. Investeringsbeslissingen lopen immers niet altijd gelijk op met de momenten waarop we als gemeente een tranche open hebben staan.

  • Het gaat om innovatieve methoden voor energieopslag of -opwek of nu nog niet bekende innovaties/meerwaarde

De ontwikkelingen in de markt gaan razendsnel. Om de markt uit te dagen bieden we ruimte voor innovatieve initiatieven, ook buiten de tranches om. Dit kan dus ook betekenen dat het gaat om initiatieven van partijen buiten de gemeente Meierijstad.

  • 100% lokaal eigendom

Deze voorwaarde geldt alleen in combinatie met één van de hier boven genoemde eisen maar de basis voor een uniek initiatief is dat er sprake is van 100% lokaal eigendom. Hier kan van afgeweken worden tot maximaal 50% lokaal eigendom maar dit is alleen mogelijk als het college hierover bij het principeverzoek besluit.

Ieder initiatief dat als uniek initiatief ingediend wordt, moet voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven en zoals genoemd in het Beleidskader duurzame energie opwek en het afwegingskader. Zo gelden er dus, voor initiatieven die buiten een tranche om ingediend worden, extra voorwaarden.