Afwegingskader Wind

U bent hier:

Aanmeldformulier Bijeenkomsten Meierijstad Wind

Het Rijk heeft in 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Hierin staan maatregelen beschreven om de CO2 uitstoot van Nederland te verminderen. Alle gemeenten in Nederland moeten de komende jaren aan de slag om energie te besparen en over te stappen naar duurzame energieopwekking. De gemeente Meierijstad heeft daarom een duurzaamheidsvisie opgesteld. Het doel is om van de gemeente Meierijstad een CO2-neutrale, klimaatbestendige, biodiverse en circulaire gemeente te maken. En dat voor 2050.

De gemeente Meierijstad kijkt naar manieren om op een duurzame wijze energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. Bijvoorbeeld met zonne-energie en windenergie. In 2021 gaan we in Meierijstad daarom aan de slag met het ‘Afwegingskader Wind’. In dit document wordt opgeschreven welke voorwaarden we stellen aan het plaatsen van windmolens. Hiervoor voeren we de komende tijd een technisch haalbaarheidsonderzoek uit en gaan we in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. De uitkomsten schrijven we op in het Afwegingskader Wind. Deze aanpak bestaat uit verschillende fases en bij iedere fase betrekken we onze inwoners. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad eind 2021 een besluit over het afwegingskader.

Wat gaat er gebeuren?

Het komende jaar gaan we in verschillende fases het gesprek aan met inwoners van Meierijstad. Eerst gaan we in gesprek over het proces dat we doorlopen. Daarna hebben we het over de verschillende thema’s die van belang zijn bij het opstellen van het Afwegingskader Wind. Tenslotte koppelen we alles wat we hebben opgehaald weer terug aan de inwoners van Meierijstad.

Tegelijkertijd met deze stappen die we met u doorlopen, onderzoekt bureau Pondera de technische haalbaarheid van windenergie in de zoekgebieden. Eerst denken we na over welke milieuaspecten van windenergie we onderzoeken; zoals geluidseffecten van een windturbine, de veiligheid en het landschap in het zoekgebied. Dit wordt opgeschreven in een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). Dit document is de basis voor de ‘milieueffectrapportage’ (m.e.r.). In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek opgeschreven.

Zoekgebieden

Het rapport “De toekomst van zon en wind in Meierijstad” van november 2019 wijst vier zoekgebieden aan in de gemeente Meierijstad. Dit zijn gebieden die mogelijk geschikt zijn voor het opwekken van windenergie, maar dat is nog niet zeker. Met het onderzoek van Pondera wordt meer bekend over of windturbines in de zoekgebieden daadwerkelijk mogelijk zijn. Hiervoor kijkt Pondera per zoekgebied naar de mogelijke belemmeringen voor windturbines. Uiteindelijk levert het onderzoek van Pondera, samen met de uitkomsten van de gesprekken met inwoners, het ‘Afwegingskader Wind’ op. Het afwegingskader helpt ons vervolgens wanneer er zich een initiatiefnemer meldt die mogelijk een windpark wil realiseren in de gemeente. In het kader is duidelijk omschreven wat wel en niet kan binnen de gemeentegrenzen en wat wel en niet wenselijk is.

  • Zoekgebied 1: Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg
  • Zoekgebied 2: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg
  • Zoekgebied 3: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279
  • Zoekgebied 4: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279

Kaart zoekgebieden Wind hoge resolutie.

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting.

Mogelijke uitbreiding zoekgebied 4

De gemeente Laarbeek heeft in het gebied ten noorden van Mariahout verschillende plekken  aangewezen als kansrijk voor windparken. Één daarvan grenst aan de gemeente Meierijstad. Samen met de gemeente Laarbeek zal worden verkend of dit gebied in Meierijstad mogelijk kansrijk is voor de realisatie van windparken. Daarom worden de bewoners in dit gebied meegenomen in het proces.

Voorlopige planning

Datum Activiteit
Voorlopige planning 2021
19 t/m 28 april In gesprek met de gebieden (gebiedstafels)
17 mei Algemene informatieavond
24 juni Raadsbehandeling participatieplan Afwegingskader Wind
Eind juni/begin juli Week van de Windenergie met onder andere bijeenkomsten en een enquête
September Informatieavond met een terugkoppeling van het gelopen proces
December Raadsbehandeling Afwegingskader Wind

Wat gaan we nu doen?

In de aankomende periode onderzoekt onderzoeksbureau Pondera de technische haalbaarheid van windenergie in de zoekgebieden. Daarnaast gaat de gemeente met inwoners van Meierijstad in gesprek. We zijn dan benieuwd naar de voorwaarden die de samenleving stelt aan windturbines in onze gemeente. Maar eerst willen we weten of we, met het plan dat we nu hebben, op de goede weg zijn.

Eind april organiseren we daarom per zoekgebied een gespreksavond (de zogenaamde ‘gebiedstafels’). Ook organiseren we een algemene informatieavond voor mensen die meer willen weten maar niet direct in de buurt van een zoekgebied wonen. Het technische onderzoek is dan nog niet afgerond. Tijdens de gespreksavonden is de manier van participeren en de aandachtspunten van het haalbaarheidsonderzoek het onderwerp van gesprek. Mensen die bij zoekgebieden wonen kunnen aangeven op welke manier zij betrokken willen zijn bij het te doorlopen proces. Tijdens de algemene informatieavond kunnen inwoners buiten de zoekgebieden vragen stellen.

Startbijeenkomsten windenergie

Eind april organiseren we per zoekgebied een digitale gespreksavond. Deze is bedoeld voor de omwonenden van de zoekgebieden. Het technische onderzoek is dan nog niet afgerond. Tijdens de gespreksavonden nemen we omwonenden mee in het proces dat we dit jaar met hen willen gaan doorlopen. En we gaan in gesprek over aandachtspunten die we moeten meenemen bij het haalbaarheidsonderzoek, maar ook over de manier waarop zij betrokken willen worden.

  • Maandag 19 april: Zoekgebied 1 - Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg
  • Dinsdag 20 april: Zoekgebied 2 - Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg
  • Donderdag 22 april: Zoekgebied 3 - Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279
  • Woensdag 28 april: Zoek gebied 4 - Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279

Wilt u aanwezig zijn bij één van deze avonden, meldt u dan aan:

Aanmeldformulier Bijeenkomsten Meierijstad Wind

Voor inwoners die niet in de buurt van een zoekgebied wonen of die in het algemeen meer willen weten over de zoekgebieden en het proces wat we nu starten, organiseren we in een informatieavond op maandag 17 mei. Voor deze avond hoeft u zich niet aan te melden. Op een later moment vindt u op deze website een link naar deze bijeenkomst.