Algemene informatie afwegingskader wind

U bent hier:

Alle informatie over Windenergie in Meierijstad. In december 2021 staat de raadsbehandeling voor het afwegingskader Wind in de planning. 

Activiteitenkalender

Voor een totaaloverzicht van (informatie)bijeenkomsten over de onderwerpen zon, wind en aardgasvrij verwijzen wij u naar de Activiteitenkalender

We doen het samen

Onderzoeksbureau Pondera onderzoekt de technische haalbaarheid van windenergie in de zoekgebieden. Daarnaast gaan we in gesprek met inwoners van Meierijstad. We zijn dan benieuwd naar de voorwaarden die de samenleving stelt aan windturbines in onze gemeente. Maar eerst willen we weten of we, met het plan dat we nu hebben, op de goede weg zijn. Eind april organiseerden we daarom per zoekgebied een gespreksavond (de zogenaamde ‘gebiedstafels’). Verslag van deze bijeenkomsten.  

Daarnaast gaat de gemeente op verschillende momenten met inwoners van Meierijstad in gesprek. Dit gebeurt in de vorm van informatieavonden, gebiedstafels, thematafels en kennistafels. Kijk voor meer informatie over hoe de gemeente met haar inwoners in gesprek gaat bij ‘Meepraten over windenergie’ of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van dit proces? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Als er nieuws is, ontvangt u een bericht per e-mail.

Aanmelden nieuwsbrief windenergie

Afwegingskader Wind

Het Rijk heeft in 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Hierin staan maatregelen beschreven om de CO2 uitstoot van Nederland te verminderen. Alle gemeenten in Nederland moeten de komende jaren aan de slag om energie te besparen en over te stappen naar duurzame energieopwekking. De gemeente Meierijstad heeft daarom een duurzaamheidsvisie opgesteld. Het doel is om van de gemeente Meierijstad een CO2-neutrale, klimaatbestendige, biodiverse en circulaire gemeente te maken. En dat voor 2050.

De gemeente Meierijstad kijkt naar manieren om op een duurzame wijze energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. Bijvoorbeeld met zonne-energie en windenergie. In 2021 gaan we in Meierijstad daarom aan de slag met het ‘Afwegingskader Wind’. In dit document wordt opgeschreven welke voorwaarden we stellen aan het plaatsen van windmolens. Hiervoor voeren we de komende tijd een technisch haalbaarheidsonderzoek uit en gaan we in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. De uitkomsten schrijven we op in het Afwegingskader Wind. Deze aanpak bestaat uit verschillende fases en bij iedere fase betrekken we onze inwoners. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad eind 2021 een besluit over het afwegingskader.

Wat gaat er gebeuren?

Het komende jaar gaan we in verschillende fases het gesprek aan met inwoners van Meierijstad. Eerst gaan we in gesprek over het proces dat we doorlopen. Daarna hebben we het over de verschillende thema’s die van belang zijn bij het opstellen van het Afwegingskader Wind. Tenslotte koppelen we alles wat we hebben opgehaald weer terug aan de inwoners van Meierijstad.

Tegelijkertijd met deze stappen die we met u doorlopen, onderzoekt bureau Pondera de technische haalbaarheid van windenergie in de zoekgebieden. Eerst denken we na over welke milieuaspecten van windenergie we onderzoeken; zoals geluidseffecten van een windturbine, de veiligheid en het landschap in het zoekgebied. Dit wordt opgeschreven in een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). Dit document is de basis voor de ‘milieueffectrapportage’ (m.e.r.). In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek opgeschreven.

Zoekgebieden

Het rapport “De toekomst van zon en wind in Meierijstad” van november 2019 wijst vier zoekgebieden aan in de gemeente Meierijstad. Dit zijn gebieden die mogelijk geschikt zijn voor het opwekken van windenergie, maar dat is nog niet zeker. Met het onderzoek van Pondera wordt meer bekend over of windturbines in de zoekgebieden daadwerkelijk mogelijk zijn. Hiervoor kijkt Pondera per zoekgebied naar de mogelijke belemmeringen voor windturbines. Uiteindelijk levert het onderzoek van Pondera, samen met de uitkomsten van de gesprekken met inwoners, het ‘Afwegingskader Wind’ op. Het afwegingskader helpt ons vervolgens wanneer er zich een initiatiefnemer meldt die mogelijk een windpark wil realiseren in de gemeente. In het kader is duidelijk omschreven wat wel en niet kan binnen de gemeentegrenzen en wat wel en niet wenselijk is.

  • Zoekgebied 1: Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg
  • Zoekgebied 2: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg
  • Zoekgebied 3: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279
  • Zoekgebied 4: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279

Kaart zoekgebieden Wind hoge resolutie.

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting.

Afbeelding: Mogelijke uitbreiding zoekgebied 4

De gemeente Laarbeek heeft in het gebied ten noorden van Mariahout verschillende plekken  aangewezen als kansrijk voor windparken. Één daarvan grenst aan de gemeente Meierijstad. Samen met de gemeente Laarbeek zal worden verkend of dit gebied in Meierijstad mogelijk kansrijk is voor de realisatie van windparken. Daarom worden de bewoners in dit gebied meegenomen in het proces.