Meierijstad bouwt meer tijd in voor onderzoek windenergie

U bent hier:

De komende maanden komen er extra gespreksmomenten met betrokkenen.

In april is gemeente Meierijstad gestart met een traject om tot een goed en breed gedragen afwegingskader voor windenergie te komen. De georganiseerde gebiedstafels zijn druk bezocht door inwoners en belanghebbenden. De informatie die met hen gedeeld wordt en de vele en diverse vragen die zij hebben, verdienen het dat er meer tijd wordt uitgetrokken. Het college heeft daarom besloten de besluitvorming in de raad van december 2021 te verschuiven naar 2022.

Gebiedstafels

In april zijn 4 digitale gebiedstafels georganiseerd; een voor elk onderzoeksgebied. Dat zijn: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg. Deze avonden markeerden de start van een traject met inwoners en belanghebbenden. Er is uitleg gegeven over de producten die het traject op moet leveren. En de gemeente heeft gepeild hoe mensen betrokken willen worden in het traject; of de voorgestelde aanpak aansluit bij wat de mensen willen. Het beeld is dat men intensiever betrokken wil worden.

Extra ruimte creëren voor dialoog

Het afwegingskader moet straks bepalen of windenergie in Meierijstad mogelijk is en zo ja, waar en onder welke voorwaarden. Wethouder van Rooijen: “Het is een gevoelig onderwerp en de mensen zijn heel betrokken. We willen een kwalitatief en breed gedragen afwegingskader. En van meet af aan hebben we de insteek gehad dat we dat wilden bereiken met een aanpak die gedragen wordt door de inwoners; We zouden meebewegen als de situatie daarom vraagt. We constateren nu dat dat zo is. En daar geven we dus gehoor aan. Want kwaliteit gaat boven snelheid”

Nieuw tijdspad

Het technisch onderzoek voor de Milieu Effect Rapportage (MER) gaat ondertussen verder; op dit moment wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld; daarin staat wat er in de MER onderzocht moet worden. Inwoners hebben veel aandachtspunten aangedragen die in de NRD een plek krijgen. De raad neemt niet in juni, maar in het 4e kwartaal 2021 een besluit over de NRD. De komende maanden komen er extra gespreksmomenten met betrokkenen. Uitnodigingen daarvoor volgen.