Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U bent hier:

In april is gemeente Meierijstad gestart met een traject om tot een goed en breed gedragen afwegingskader voor windenergie te komen. Een belangrijk onderdeel is het Milieu Effect Rapport (MER). Wát er in het MER onderzocht gaat worden én op welke manier is nu opgeschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Inwoners en belangenorganisaties hebben meegedacht over de onderwerpen. De NRD ligt vanaf 1 augustus 2 maanden ter inzage.

Gebiedstafels: input voor NRD

In Meierijstad zijn nog 4 gebieden in beeld waar mógelijk windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.

Voor elk gebied is in april/mei een gebiedstafel georganiseerd. Inwoners hebben daarbij ook aandachtspunten aangedragen voor de NRD. Daarvan is beoordeeld of ze in de NRD en straks MER meegenomen kunnen worden of niet. Sommige onderwerpen hebben namelijk niets met milieu te maken; denk aan invloed op waarde van woningen; of slagschaduw op zonnepanelen. Dat zijn voorbeelden van onderwerpen die nu niet in de NRD staan, maar op een later moment in het proces aandacht krijgen. Wél in de NRD opgenomen zijn bijvoorbeeld effecten op vogels en fauna, (laag frequent) geluid, slagschaduw, lichtschittering, opeenstapeling van geluid vanwege militair vliegverkeer en effecten op bedrijfsvoering veehouderijen.

Najaarsbijeenkomsten: uitleg over zienswijzen

Eerder heeft het college al besloten meer tijd te nemen voor dit traject om gehoor te kunnen geven aan de wens van inwoners en belanghebbenden nog intensiever betrokken te worden. Zo is op 5 juli jl. is een aparte kennistafel georganiseerd waarin de concept NRD al aan geïnteresseerden is toegelicht; een moment om te toetsen of de inbreng van bewoners goed verwerkt is.

De NRD ligt van 1 augustus t/m 30 september ter inzage. Een langere periode dan gebruikelijk omdat er deels sprake is van zomervakantie. In die periode kan eenieder een zienswijze indienen.

Bekijk de NRD

In het najaar organiseert de gemeente opnieuw diverse avonden. Later volgt een avond om de reactie op de zienswijzen toe te lichten.

Na verwerking van alle zienswijzen en behandeling in het college, neemt de raad in december een besluit over de NRD. Daarna wordt het MER opgesteld.

Wethouder Harry van Rooijen: “Windenergie is een gevoelig onderwerp en ook een complex onderwerp. We willen dat inwoners het proces én de inhoud goed kunnen begrijpen. Daarom kiezen we ervoor momenten te organiseren waarop we zaken rustig kunnen uitleggen en vragen kunnen beantwoorden. Het is een belangrijke verkenning en die doen we samen met onze inwoners.”

Inloopavond Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Op donderdag 9 september organiseert de gemeente Meierijstad tussen 18:00u  en 21:30u in het gemeentehuis een inloopavond in het kader van de ter inzagelegging van de NRD. In 2021 en 2022 stelt de gemeente Meierijstad het ‘Afwegingskader Wind’ op. In dit document beschrijven we onder welke voorwaarden de plaatsing van windturbines binnen onze gemeente eventueel mogelijk is. Een belangrijk onderdeel is het Milieu Effect Rapport (MER). Wát er in het MER onderzocht gaat worden én op welke manier is nu opgeschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Inwoners en belangenorganisaties hebben meegedacht over de onderwerpen. De NRD ligt tot en met 30 september ter inzage.

Inloopavond NRD programma:

Op deze avond kunt u meer informatie opdoen over de NRD. Ook kunt u uw vragen stellen over de NRD aan de gemeente en Pondera, het bureau dat het onderzoek voor de gemeente zal uitvoeren. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw zienswijze of wilt u dieper in gesprek over de inhoud van de NRD, dan kunt u zich aanmelden voor een tienminuten-gesprek.

Begin 2022 volgen er meerdere avonden om verder te praten over het ‘Afwegingskader Windenergie’. Deze avond is specifiek bedoeld voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en hoe u hierop uw zienswijze kunt indienen.

Datum

Donderdag 9 september

Tijd

  • 18:00 – 19:00 uur
  • 19:15 – 20:15 uur

Locatie

Gemeentehuis Meierijstad, Stadhuisplein 1 5461 KN Veghel

Aanmelden

Het is op dit moment niet meer mogelijk om u aan te melden voor de bijeenkomst. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met duurzaam@meierijstad.nl

Zienswijze indienen

U kunt uw zienswijze over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel.

Rekening houdend met de Notitie en mogelijke reacties en adviezen zal het MER daarna worden opgesteld.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen

Natasja Reuvers legt uit wat het indienen van een zienswijze inhoudt.

Hieraan moet uw zienswijze voldoen 

Als u een zienswijze wilt indienen, moet u dat op tijd doen, tussen 1 augustus 2021 en 30 september 2021. Als u uw zienswijze te laat indient, hoeven wij niet inhoudelijk op uw zienswijze te reageren.

Dit moet minimaal in uw zienswijze vermeld staan:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • De datum waarop u de brief schrijft
  • Een omschrijving van het besluit dat de gemeente wil gaan nemen
  • De reden(en) waarom u het hier niet mee eens bent
  • Een (digitale) handtekening

Als uw zienswijze niet compleet is omdat u iets bent vergeten, vragen wij u om de missende informatie alsnog aan te leveren. Doet u dat niet op tijd, dan hoeven wij niet inhoudelijk op uw zienswijze te reageren. 

Effecten uitspraak Raad van State over Windenergie

De gemeente is bezig met de voorbereiding van een breed gedragen afwegingskader voor windenergie. Als onderdeel hiervan is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie opgesteld daarin staat op welke manier de milieu-effecten worden onderzocht. Windenergie is ook bij de Raad van State onder de aandacht. Kort geleden heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Daarin heeft ze de regels voor windenergie veranderd. Dit heeft gevolgen voor gemeenten die nu werken aan (de voorbereidingen voor) nieuwe windenergieprojecten of ruimtelijke plannen voor windenergie. Zij kunnen deze niet meer eenvoudig toetsen aan de ‘oude’ normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Gemeenten moeten een op zichzelf staande afweging maken voor een concrete locatie of locaties.

Toen de Raad van State de uitspraak deed, hadden wij de NRD al in routing gebracht. De gevolgen van de uitspraak zijn dus niet verwerkt in de NRD zoals deze vanaf 1 augustus 2021 twee maanden ter inzage ligt. Dit wil niet zeggen dat de uitspraak van de Raad van State en de daaruit volgende effecten niet onze aandacht heeft. Naar onze mening is het maken van een op zichzelf staande afweging voor een concrete locatie of locaties zeer goed mogelijk omdat dit inpasbaar is in de m.e.r. systematiek. We nemen dit dan ook mee als we de zienswijzen op de NRD gaan verwerken. De gemeenteraad neemt een besluit over die aangepaste NRD.

Informatie

U kunt voor nadere informatie, of om een mondelinge zienswijze in te brengen, contact opnemen met het werkatelier Gebiedsontwikkeling en Planologie bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.