Aanpak eerste aardgasvrije wijken van Meierijstad

U bent hier:

Van een longlist van wijken die als eerste aardgasvrij kunnen worden gemaakt, blijven uiteindelijk 5 of 6 wijken over die als eerste aardgasvrij gemaakt worden.

Criteria voor welke wijken als eerste aardgasvrij gemaakt worden

Er wordt naar verschillende aspecten gekeken om te bepalen welke wijken het meest kansrijk zijn om als eerste over te stappen naar een andere warmtebron dan aardgas. Zo wordt er gekeken naar de vraag en het aanbod van warmte, de dichtheid van de bebouwing, het type woningen en het bouwjaar. Ook wordt rekening gehouden met reeds geplande werkzaamheden in een wijk, zodat dit tegelijkertijd uitgevoerd kan worden en de overlast minimaal blijft. Ook gaan we in gesprek met de inwoners van de buurten en wijken die op de lijst staan om als eerste aardgasvrij gemaakt te worden. U kent uw wijk of buurt tenslotte het beste.

Longlist van wijken (januari 2021)

In de Transitievisie Warmte komt te staan in welke volgorde wijken van het gas afgaan en welke alternatieven daarvoor in de plaats kunnen komen. Meierijstad werkt daar stapsgewijs naar toe, sámen met haar inwoners. In januari jl. werd de longlist met zo’n 20 wijken bekend; wijken die om technische reden (bijv. bouwjaar woningen, woningdichtheid, type woningen) kans maken als eerste van het gas af te gaan.

Van longlist naar shortlist (april 2021)

Om van de longlist van wijken naar een shortlist te komen, is breder gekeken naar de 20 wijken op de longlist. Denk aan de leeftijdsopbouw van de wijk, het aandeel corporatiebezit, de beschikbaarheid van warmtebronnen en het beeld uit de recente leefbaarheidsmonitor. Dit is aangevuld met de resultaten van de digitale vragenlijst en van de avonden over aardgasvrij voor inwoners uit een longlistwijk die begin februari werden gehouden.

Raad beslist op 29 april 2021 over de shortlist

De gemeenteraad beslist in haar vergadering van 29 april over onderstaande shortlist:

  • De Bunders – Veghel
  • Oranjewijk en Dorsveld – Veghel
  • De Scheifelaar – Veghel
  • Eerde (centrum)
  • Hulzebraak – Schijndel
  • Plein 1 en 3 – Schijndel

Van shortlist naar startwijken (december 2021)

Wanneer de shortlist definitief is start een intensief traject om de wijken uit de shortlist te filteren naar startwijken. Hierbij wordt samen met de inwoners van deze wijken dieper ingezoomd op de wijk, de zorgen, de mogelijkheden en op de kansen die er liggen om de wijk ook op andere fronten tegelijkertijd aan te pakken (bijvoorbeeld klimaatbestendig maken, vergroening). Eind 2021 neemt de raad een besluit over de startwijken (naar schatting 2 à 3 uit de shortlist). Dat zijn de wijken die rond 2030 mogelijk als eerste van het aardgas af kúnnen gaan. Daar gaat de gemeente vanaf 2022 samen met de wijkbewoners een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor maken. Pas daarná wordt de balans opgemaakt per startwijk: zijn er reële mogelijkheden, wat betekent dat voor elke woning, de kosten en financiering.

Positief/neutraal, middentemperatuur en lage temperatuur

  • Positief betekent dat de woningen een ‘positieve’ beoordeling hebben gekregen tijdens het technische onderzoek. Dit betekent dat er een beperkte aanpassing aan de woningen nodig is wanneer deze aardgasvrij verwarmd zouden worden.
  • Neutraal betekent dat de woningen een ‘neutrale’ beoordeling hebben gekregen tijdens het technische onderzoek. De woningen in de bepaalde wijken zijn geschikt om aardgasvrij te worden, alleen hiervoor moeten er wel meer aanpassingen gedaan worden dan bij de woningen die ‘positief’ gescoord zijn. Hierbij kun je denken aan aanpassingen in de vorm van isolatie.
  • Midden temperatuur warmtenet wil zeggen dat de woningen in die wijk mogelijk verwarmd kunnen worden via een warmtenet met een middentemperatuur van 70 graden.
  • Lage temperatuur warmtenet wil zeggen dat de woningen in de wijk mogelijk verwarmd kunnen worden via een warmtenet met een lage temperatuur van 40 graden.