Bestemmingsplan aanpassen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Past uw bouwplan binnen de regels van het bestemmingsplan, dan kunt u een omgevingsvergunning indienen.

  Wijkt u bouwplan af van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Principeverzoeken zijn voorlopers op de uiteindelijke vergunningsaanvraag.

  Hierbij het stappenplan:

  Neem contact op met gebiedsregisseur voorafgaand aan principeverzoek

  • Wij adviseren u om voordat u een principeverzoek indient, om contact op te nemen met een van onze gebiedsregisseurs. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen op het gebied van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
  • De gebiedsregisseur toetst uw idee of schets op de haalbaarheid. De gebiedsregisseur kijkt of u als initiatiefnemer op de goede weg zit en of uw plan kans van slagen heeft. We geven handreikingen over relevante kaders zoals woningtype en parkeren.
  • Met dit gesprek kan een eerste inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van een principeverzoek, zonder dat u een formeel verzoek hoeft in te dienen en de bijbehorende leges gefactureerd krijgt.

  De gebiedsregisseur is telefonisch bereikbaar via het centrale telefoonnummer 14 0413 of per mail via ruimtelijkeordening@meierijstad.nl

  Kaart gebiedsregisseurs Klik op de kaart om te zien wie uw aanspreekpunt is.

  Gebiedsregisseurs
  Kern Gebiedsregisseur
  Boerdonk Thieu van Asperen
  Boskant Yolanda Meijkamp
  Eerde Thieu van Asperen
  Erp Tom van den Waardenburg
  Keldonk Tom van den Waardenburg
  Mariaheide Tom van den Waardenburg
  Nijnsel Yolanda Meijkamp
  Olland Lianne Vulders
  Schijndel Thieu van Asperen
  Sint-Oedenrode Lianne Vulders
  Veghel Miranda van de Graaf
  Wijbosch Miranda Eekman
  Zijtaart Tom van den Waardenburg
  Buitengebied Erik Verkuijlen

  Criteria haalbaarheid principeverzoek stedelijk gebied

  De gebiedsregisseur toetst uw plan op haalbaarheid. De onderstaande criteria zijn van toepassing op het bouwen in de bebouwde kom van Meierijstad:

  Het uitgangspunt is de bebouwing te concentreren binnen de bestaande stedelijke kernen. Het toevoegen van bebouwing in strijd met het bestemmingsplan is alleen mogelijk als er ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd. Om dit doel te behalen worden verzoeken beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Er moet sprake zijn van:

  1. (Her)ontwikkeling van monumentaal of cultuurhistorisch vastgoed (geen sloop en historiserende nieuwbouw);
  2. (Her)ontwikkeling van bestaande gebouwen in een woonomgeving / woonbestemming (kantoor, school enz);
  3. (Her)ontwikkeling van detailhandel in de diverse centrumgebieden, buiten het kernwinkelgebied (dus het veranderen van de detailhandelsfunctie);
  4. Splitsing en verduurzaming van bestaande woningen;
  5. Aantoonbare extra ruimtelijke kwaliteiten, bijvoorbeeld het toevoegen van groen (beplanting) en blauw (water) per initiatief;
  6. Meervoudig of innovatief ruimtegebruik en / of vernieuwde woonvormen / doelgroepen zoals genoemd in de Woonvisie;
  7. Overeenstemming met de strategie vanuit de herijking van het woningbouwprogramma;
  8. Parkeerplaats(en) die volledig op eigen terrein gerealiseerd kunnen worden;
  9. Bereikbaarheid, inrichting openbaar gebied en parkeren;
  10. Overeenstemming van het bouwvolume met de omgeving (maat en schaal der dingen);
  11. Geen beperking door de ligging van kabels en leidingen/riolering; 
  12. Duurzaamheid (bouwmaterialen, energie, etc).

  Als het verzoek beoordeeld is aan de hand van bovenstaande criteria, dan is de haalbaarheid van een verzoek kansrijk. U als Initiatiefnemer kunt dan een principeverzoek indienen.

  Criteria haalbaarheid principeverzoek landelijk gebied

  De gebiedsregisseur toetst uw plan op haalbaarheid. De onderstaande criteria zijn van toepassing op bouwen in het buitengebied van Meierijstad. Voorwaarde is dat uw verzoek een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. U maakt kans als uw plan beoordeeld is aan de hand van onderstaande criteria:

  • Ruimtelijke kwaliteitswinst (verwijderen vrijgekomen bebouwing): 1 pluspunt;
  • Milieuwinst (afname geur, fijnstof, geluid): 1 pluspunt;
  • Aanvullende winst (bijdrage aan ecologische verbindingszone, aanvullende landschapsversterking, verwijderen substantieel oppervlak bebouwing/verharding en/of een aangekochte bouwtitel bij de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte): 1 pluspunt;
  • Oplossen van ruimtelijk knelpunt (bijv. geitenproblematiek): 1 pluspunt.
  • Meervoudig of innovatief ruimtegebruik en / of vernieuwde woonvormen / doelgroepen zoals genoemd in de Woonvisie;
  • Overeenstemming met de strategie vanuit de herijking van het woningbouwprogramma;
  • Parkeerplaats(en) die volledig op eigen terrein gerealiseerd kunnen worden;
  • Bereikbaarheid, inrichting openbaar gebied en parkeren;
  • Overeenstemming van het bouwvolume met de omgeving (maat en schaal der dingen);
  • Geen beperking door de ligging van kabels en leidingen/riolering; 
  • Duurzaamheid (bouwmaterialen, energie, etc).

  Indien het verzoek beoordeeld is aan de hand van bovenstaande criteria, dan is de haalbaarheid van een verzoek kansrijk. U als Initiatiefnemer kunt een principeverzoek indienen. Het aantal pluspunten bepaalt de haalbaarheid van uw plan ten opzichte van andere plannen in het buitengebied. 

  Indienen principeverzoek

  Vervolgens vult u het onderstaande formulier in. In het formulier vragen wij om enkele gegevens, en om de volgende documenten (hierboven beschreven):

  • Bestaande situatietekening (op schaal);
  • Gewenste situatietekening (op schaal);
  • Toelichting aanvraag principebeoordeling;
  • Verslag omgevingsdialoog.

  Principeverzoek indienen  (met DigiD of eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2))

  Als deze documenten niet zijn toegevoegd bij de aanvraag, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

  Het is belangrijk dat u rekening houdt met de criteria waarop het principeverzoek beoordeeld wordt. Uw aanvraag wordt op hoofdlijnen beoordeeld op de volgende criteria:

  • Relevante beleidskaders van gemeente, provincie en rijk;
  • Stedenbouw en Welstand (past uw plan in de omgeving);
  • Verkeer en parkeren (is er een geschikte oplossing voor);
  • Milieuhygiënische eisen (geurhinder, geluidhinder, luchtkwaliteit enz.);
  • Aanwezige waarden (archeologie, landschappelijke waarden enz.);
  • Waterveiligheid en – kwaliteit;
  • Volkshuisvesting en inpassing in het woningbouwprogramma;
  • De wijze waarop rekening wordt gehouden met belangen van derden (de omgevingsdialoog).

  Richtlijn en stappenplan omgevingsdialoog

  Wanneer u een nieuw initiatief of planvoornemen heeft, met mogelijk gevolgen voor de omgeving, vragen wij u de dialoog met de omgeving aan te gaan. Een dialoog is een open gesprek tussen meerdere partijen. Het is belangrijk dat mensen uit de buurt betrokken worden bij uw plannen en dat u weet wat hun eventuele bezwaren, wensen en belangen zijn. Wie u hierbij betrekt is afhankelijk van de effecten van uw plannen op de omgeving. Hieronder vindt u een stappenplan voor het aangaan van een omgevingsdialoog:

  Stap Beschrijving
  Stappenplan omgevingsdialoog organiseren
  Omgeving bepalen De omgeving omvat in elk geval de aangrenzende percelen. Verder iedereen van wie de situatie mogelijk beïnvloedt wordt door de plannen.
  Omgeving informeren U informeert zelf de omgeving over uw voornemen. U nodigt de geselecteerden uit de vorige stap uit voor een gesprek.
  Dialoog voeren Hieronder vindt u de eisen die gesteld worden aan de dialoog die u voert.

  Criteria voor de dialoog:

  • U legt uit wat uw plannen zijn;
  • U biedt omwonenden de gelegenheid om hierop te reageren;
  • U gaat in op de reacties;
  • U geeft aan of u wel of niet iets met de opmerkingen doet of kan doen;
  • U geeft aan waarom u dit wel of niet doet of kan doen;
  • U biedt de omwonenden de gelegenheid aan te geven of zij hier wel of niet tevreden mee zijn.

  Criteria verslag omgevingsdialoog

  Van de gesprekken maakt u een verslag. Dit voegt u als bijlage toe tijdens het online indienen van het principeverzoek. In het verslag van de omgevingsdialoog staat in ieder geval:

  • Datum, tijd en locatie van de dialoog;
  • Aanwezigen, met van elke aanwezige of deze eigenaar, gebruiker of huurder is en van welk object/adres;
  • Een samenvatting van wat door u en belanghebbenden gezegd is en wat de uiteindelijke uitkomst van het gesprek was;
  • Ondertekening van het verslag door alle betrokkenen.

  Behandeling principeverzoek

  Besluit u na het contact met uw gebiedsregisseur om een principeverzoek in te dienen dan zijn er aan het beoordelen van een principeverzoek kosten verbonden. 

  Product Prijs 2020
  Tarief beoordelen van principeverzoek
  Beoordeling van een principeverzoek € 850,00

  Principeverzoeken waarbij sprake is van het toevoegen van woningen worden gebundeld behandeld. Dit geldt zowel voor verzoeken binnen de bebouwde kom als voor het buitengebied. We verzamelen alle verzoeken per kern. Deze worden twee keer per jaar integraal beoordeeld.

  De eerstvolgende ronde zal plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2020. Wilt u dat uw principeverzoek in deze periode behandeld wordt? Dan moet uw verzoek uiterlijk vóór 1 februari 2020 bij de gemeente ingediend zijn. De aanvraag moet op dat moment compleet zijn, dus inclusief tekeningen, een korte toelichting en de omgevingsdialoog.

  De principeverzoeken waarbij géén sprake is van woningbouw, worden wel individueel behandeld. Wij streven er naar deze verzoeken binnen 8 weken na ontvangst af te handelen.   

  Bij akkoord principeverzoek: ruimtelijke procedure 

  Als wij hebben aangegeven dat uw principeverzoek voorstelbaar is, kunt u uw plannen verder uitwerken. Er is dan nog steeds een ruimtelijke procedure nodig om uw plan daadwerkelijk te kunnen realiseren.

  Dat kan in de vorm van een herziening van een bestemmingsplan, of het aanvragen van een omgevingsvergunning met een afwijking planologie. Uw ruimtelijk adviseur of architect kan u begeleiden en ontzorgen op dit vlak.

  Op de website www.omgevingsloket.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?