Bestemmingsplan aanpassen

U bent hier:
 • Wat is het?

  Heeft u een plan voor uw pand of perceel dat niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan. Daarvoor dient u een zogenaamd ‘principeverzoek’ in. Dat is een beschrijving van uw plan, dat aan bepaalde criteria voldoet (zie ‘Meer informatie’ voor de criteria).

  Wij beoordelen uw plan en toetsen het op hoofdlijnen aan ons beleid en onze regelgeving. Zo krijgt u inzicht of uw plan mogelijkheden zou kunnen bieden op de betreffende locatie en of we onze medewerking willen verlenen aan een eventueel vervolgtraject.

 • Zo werkt het

  U stelt uw plan op en beschrijft dit op papier. Vervolgens maakt u uw plan kenbaar en bespreekt u dit met alle mensen waarvan de situatie mogelijk beïnvloed kan worden door uw plan. U legt uw plan aan hen voor en gaat met hen een open gesprek aan. Dat noemen wij een omgevingsdialoog. U maakt een verslag van deze omgevingsdialoog.

  Vervolgens vult u het online formulier ‘Principeverzoek indienen’ in (u logt in met DigiD). In het formulier vragen wij om enkele gegevens, en om de volgende documenten (hierboven beschreven):

  • Toelichting aanvraag principebeoordeling
  • Verslag omgevingsdialoog

  Als niet beide documenten zijn toegevoegd bij de aanvraag, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

  Onder ‘Meer informatie’ leest u de criteria voor de toelichting op de aanvraag, de omgevingsdialoog en het verslag van de omgevingsdialoog.

 • Kosten

  Voor het beoordelen van een principeverzoek brengen wij kosten in rekening. Indien een principeverzoek binnen 6 maanden leidt tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning dan worden de kosten voor het principeverzoek in mindering gebracht op de kosten voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

  Product Prijs 2019
  Tarief beoordelen van principeverzoek
  Beoordeling van een principeverzoek € 605,00

 • Hoe lang duurt het?

  Wij streven ernaar uw aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van een compleet verzoek te behandelen en u op de hoogte te brengen van de uitkomst van uw aanvraag.

 • Meer informatie

  Beoordelingscriteria principeverzoek

  Bij het indienen van een principeverzoek, wordt gevraagd naar twee bijlagen (zie ‘Zo werkt het’). Een van de documenten die u als bijlage toevoegt is de toelichting op de aanvraag. In de toelichting beschrijft u het plan en voegt u twee tekeningen toe. De volgende twee tekeningen voegt u toe:

  1. Bestaande situatietekening (op schaal);
  2. Gewenste situatietekening (op schaal).

  Het is belangrijk dat u rekening houdt met de criteria waarop het principeverzoek beoordeeld wordt. Uw aanvraag wordt op hoofdlijnen beoordeeld op de volgende criteria:

  • Relevante beleidskaders van gemeente, provincie en rijk;
  • Stedenbouw en Welstand (past uw plan in de omgeving);
  • Verkeer en parkeren (is er een geschikte oplossing voor);
  • Milieuhygiënische eisen (geurhinder, geluidhinder, luchtkwaliteit enz.);
  • Aanwezige waarden (archeologie, landschappelijke waarden enz.);
  • Waterveiligheid en – kwaliteit;
  • Volkshuisvesting en inpassing in het woningbouwprogramma;
  • De wijze waarop rekening wordt gehouden met belangen van derden (de omgevingsdialoog).

  Richtlijn en stappenplan omgevingsdialoog

  Wanneer u een nieuw initiatief of planvoornemen heeft, met mogelijk gevolgen voor de omgeving, vragen wij u de dialoog met de omgeving aan te gaan. Een dialoog is een open gesprek tussen meerdere partijen. Het is belangrijk dat mensen uit de buurt betrokken worden bij uw plannen en dat u weet wat hun eventuele bezwaren, wensen en belangen zijn. Wie u hierbij betrekt is afhankelijk van de effecten van uw plannen op de omgeving. Hieronder vindt u een stappenplan voor het aangaan van een omgevingsdialoog:

  Stap Beschrijving
  Stappenplan omgevingsdialoog organiseren
  Omgeving bepalen De omgeving omvat in elk geval de aangrenzende percelen. Verder iedereen van wie de situatie mogelijk beïnvloedt wordt door de plannen.
  Omgeving informeren U informeert zelf de omgeving over uw voornemen. U nodigt de geselecteerden uit de vorige stap uit voor een gesprek.
  Dialoog voeren Hieronder vindt u de eisen die gesteld worden aan de dialoog die u voert.

  Criteria voor de dialoog:

  • U legt uit wat uw plannen zijn;
  • U biedt omwonenden de gelegenheid om hierop te reageren;
  • U gaat in op de reacties;
  • U geeft aan of u wel of niet iets met de opmerkingen doet of kan doen;
  • U geeft aan waarom u dit wel of niet doet of kan doen;
  • U biedt de omwonenden de gelegenheid aan te geven of zij hier wel of niet tevreden mee zijn.

  Criteria verslag omgevingsdialoog

  Van de gesprekken maakt u een verslag. Dit voegt u als bijlage toe tijdens het online indienen van het principeverzoek. In het verslag van de omgevingsdialoog staat in ieder geval:

  • Datum, tijd en locatie van de dialoog;
  • Aanwezigen, met van elke aanwezige of deze eigenaar, gebruiker of huurder is en van welk object/adres;
  • Een samenvatting van wat door u en belanghebbenden gezegd is en wat de uiteindelijke uitkomst van het gesprek was;
  • Ondertekening van het verslag door alle betrokkenen.
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?