Boom kappen

U bent hier:
 • Wat is het?

  U hebt in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig voor het kappen, rooien, en verplanten van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien (meer dan 20% van de kroon óf wortels) valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan voor het kappen een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor schriftelijk toestemming geven aan de aanvrager).

  Wilt u weten of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de te kappen houtopstand, neem dan contact op met de gemeente, tel. 14 0413.

  Formulieren

  Verzoeken voor het kappen van gemeentelijke bomen kunt u via het onderstaande formulier indienen. Dit gaat via een melding. 

  Melding gemeentelijke bomen

  Voor het kappen van particuliere bomen kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen op de website www.omgevingsloket.nl

  Bij bouw- of sloopwerkzaamheden kan het mogelijk zijn dat er beschermingsmaatregelen moeten worden genomen. Hierbij wordt verwezen naar de beschermingsmaatregelen in het Handboek bomen (Pdf, 7.582 kB). Deze zijn van toepassing bij vergunningverlening voor het bouwen en slopen.

 • Zo werkt het

  U heeft nodig bij de aanvraag:

  • een omschrijving van de boom (stamdiameter en boomsoort)
  • de plaats van de boom (adres) + situatietekening (op schaal)
  • de reden
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

  De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

  • het belang van natuur
  • de boom heeft cultuurhistorische waarde
  • de boom heeft landschappelijke waarde
  • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
  • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
  • de boom is beeldbepalend

  Achtergrond

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

  Bomenverordening gemeente Meierijstad

  In de Bomenverordening gemeente Meierijstad is door de gemeenteraad vastgesteld op grond waarvan het verboden is om houtopstanden te kappen. De houtopstand zal meestal een boom zijn, maar kan ook een houtwal zijn. Een houtwal is bijvoorbeeld een lint van struiken en bosjes. Heggen worden niet gezien als houtwal. In geval van meerstammigheid geldt de dikste stam van de struik als meetpunt. 
  Wanneer u van plan bent om een boom te kappen, dient u eerst te kijken in welk werkgebied u dit wilt doen. Er gelden namelijk nog verschillende werkwijzen voor het kappen van bomen. In de onderstaande opsomming vindt u wat u dient te doen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

  Houtopstanden kappen in voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode

  Particuliere bomen met een stamdiameter kleiner dan 30 cm kunt u zonder vergunning verwijderen. Indien de stamdiameter 30 cm of groter is dient u een omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen. 

  Houtopstanden kappen in de voormalige gemeente Veghel

  ​Particuliere bomen in het voormalige werkgebied van gemeente Veghel mogen niet worden gekapt als ze voorkomen op de lijst: ‘Lijst van kapvergunningplichtige houtopstanden (Bomenlijst)’. Wilt u weten of uw boom op deze lijst voorkomt, dient u contact op te nemen met de gemeente tel. 14 0413.

  Wet natuurbescherming

  Als u bomen wilt kappen in het buitengebied, kan het zijn dat de provincie Noord-Brabant degene is die beslist of de bomen gekapt mogen worden. Dit is afhankelijk de volgende voorwaarden:

  • U bent woonachtig in het buitengebied van Meierijstad, En
  • De betreffende bomenrij bestaat uit minimaal 21 bomen of,
  • De oppervlakte van de totale houtopstand is minimaal 10 are groot.

  (uitzondering geldt voor houtopstanden op erven en in tuinen, deze vallen onder de Bomenverordening gemeente Meierijstad)
  Indien u voldoet aan de eerste voorwaarde en een van de twee laatste voorwaarden, kunt u verplicht zijn dit te melden via een (kap)melding. Dit doet u bij de provincie Noord-Brabant.

  Bestemmingsplan

  In bestemmingsplannen kunnen regelingen worden getroffen ter bescherming van houtopstanden. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is. Bestemmingsplannen worden steeds globaler opgesteld. Het treffen van een regeling voor de handhaving van een specifieke houtopstand past niet in het globale bestemmingsplan. Bovendien bestrijkt de regeling in de APV het gehele grondgebied van de gemeente. Bij een bestemmingsplan is dit vrijwel nooit het geval.

 • Kosten

  Voor de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning, bent u legeskosten verschuldigd. Voor het onderdeel kappen bedraagt dat tarief conform legesverordening 2021 € 76,00 euro.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?